نویسنده = فتاحی، احدالله
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی اسنادی مقالات علمی - پژوهشی مسکن روستایی ایران در دهه اخیر

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 430-445

احدالله فتاحی؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری