نویسنده = محمد بادسار
تحلیل تأثیر عوامل انسانی و محیطی بر تضاد ذی‌نفعان در حوضه آبریز زاینده‌رود

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 68-85

10.22059/jrur.2022.332129.1689

لادن نادری؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ محمد بادسار؛ مهرداد مقدس


فرهنگ و دانش تغذیه‌ای و ارتباط آن با ناامنی غذایی در خانوارهای روستایی شهرستان کرمانشاه

دوره 8، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 54-67

حیدر قلی‌زاده؛ زهره رستمیان‌ مطلق؛ محمد بادسار؛ علی شمس