نویسنده = جمال الدین مهدی نژاد
شناسایی مولفه‌های کالبدی-فضایی بافت روستاهای با ارزش بومی مبتنی بر توسعه گردشگری نمونه موردی: روستاهای کوهپایه‌ای غرب استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/jrur.2023.361629.1855

جمال الدین مهدی نژاد؛ علی شرقی؛ فائزه اسدپور


شناسایی و ارزیابی عوامل ساماندهی بصری موثر بر بهبود سیمای کالبدی روستاهای ایران

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 572-589

10.22059/jrur.2021.325171.1642

فائزه اسدپور؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ علی شرقی؛ ّبهرام صالح صدق پور