نویسنده = خراسانی، محمد امین
تعداد مقالات: 3
1. آسیب‌شناسی مطالعات گردشگری در فصلنامه پژوهش‌های روستایی: کاربست تحلیل محتوا

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 328-359

سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ محمدامین خراسانی


2. تحلیل محتوای مقالات فصلنامه پژوهش‌های روستایی بین سال‌های 1389 تا 1394

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 138-151

بهناز سادات بشیری؛ محمدامین خراسانی