نویسنده = امیدی شاه آباد، امید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل کلیدی موثر بر شکل‌دهی الگوی آمایش فضاهای روستایی با رویکرد آینده‌نگاری (مورد مطالعه: استان لرستان)

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 92-113

امید امیدی شاه آباد؛ سیدعلی بدری؛ محمدرضا رضوانی؛ نادر زالی