نویسنده = ابراهیمی مستکانی، عابد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیرات اجتماعی- اقتصادی بازارچة مرزی سِرو بر توسعة مناطق روستایی پیرامون

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 369-388

عابد ابراهیمی مستکانی؛ مصطفی احمدوند