دوره و شماره: دوره 3، شماره 9 - شماره پیاپی 863751، بهار 1391، صفحه 1-244 (پژوهش های روستایی) 

شماره‌های پیشین نشریه