دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 471-690 
3. عوامل مؤثر بر ماندگاری جوانان روستایی مطالعة موردی: شهرستان اهر

صفحه 505-534

ولی اله رستمعلی زاده؛ علی قاسمی اردهائی؛ نیر رستمی


8. کاربرد روش تلفیقی MCDM و GIS در شناسایی مناطق روستایی با پتانسیل اکوتوریستی

صفحه 641-660

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ حمدا... سجاسی قیداری؛ مهدی پورطاهری؛ عادل آذر