شناسایی موانع تأسیس و توسعه اقامتگاه‌های بومگردی در نواحی روستایی استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

چکیده

توجه به حفظ محیط‌زیست و اقتصاد محلی سبب شده است تا در سال‌های اخیر بومگردی در کانون توجه برنامه ریزان و متخصصین حوزه گردشگری قرار گیرد. جهت دستیابی به اهداف بومگردی، توسعه اقامتگاه‌های بومگردی یکی از راه‌های مؤثر است. در این میان، استان گیلان به‌عنوان یکی از مقصدهای اصلی گردشگری در ایران با دارا بودن تعداد زیادی از جاذبه‌ها و منابع گردشگری، همواره موردتوجه بسیاری از گردشگران است که در صورت توجه به اصول بومگردی می‌تواند سبب توسعه استان گردد. بر این مبنا تأسیس اقامتگاه‌های بومگردی در نواحی روستایی از چند سال گذشته همواره مورد تأکید مسئولین استان بوده است. ازاین‌رو این تحقیق قصد دارد تا با به‌کارگیری روش کیفی، مشکلات موجود در حوزه تأسیس و توسعه اقامتگاه‌های بومگردی در نواحی روستایی استان گیلان را با استفاده از تئوری بنیانی شناسایی نماید. بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند، 41 نفر از متخصصان، فعالان حوزه گردشگری استان، روستاییان و مسئولین به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. تکنیک‌های به کار گرفته‌شده برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات لازم، بر مصاحبه نیمه ساختاریافته و مشاهدات میدانی تمرکز یافتند. بر مبنای نظریه بنیانی، داده‌ها در سه مرحله کدگذاری تحلیل شدند و نتایج حاصل از آن، استخراج شش مقوله هسته‌ای شامل کاربری اراضی، بازاریابی، مشکلات اداری، جاذبه‌ها، کمبود آموزش و امکانات و مدیریت و برنامه‌ریزی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Anabestani, A., Giyahi, H., Javanshiri, M. (2018). An Analysis of the Effects of Establishing Ecotourism Residence on Development of Rural Settlements (A Case Study of Radakan Village, Chenaran County). Spatial Planning, 8(2), 1-24 (in persian).
Auesriwong, A., Nilnoppakun, A., & Parawech, W. (2015). Integrative Participatory Community-based Ecotourism at Sangkhom District, Nong Khai Province, Thailand. Procedia Economics and Finance, 23, 778-782.
Bith, B. (2011). Community-based ecotourism and empowerment of indigenous people: the case of Yeak Laom community development, Cambodia , p.p 42- 52.
Blangy, S & Mehta, H (2006), Ecotourism and ecological restoration, Journal for Nature Conservation, Volume 14, Issues 3–4, Pages 233-236.
Bozarjemehri, kh. (2017). Development of Ecolodge in iran, Provinces and Ferdows County, Regional Conference of Tourism Capacity of  Ferdows County Development (in persian).
Brochadoa, A & Pereira, C (2017), Comfortable experiences in nature accommodation: Perceived service quality in Glamping, Journal of Outdoor Recreation and Tourism, Volume 17, Pages 77-83.
Faraji Rad, A., Ehsani, A. (2011). Study of Indigenous Cluster Experiences to Make a Model for Expanding Local Network in Gramer and Shibderaz Villages. territory, 8(issue2), 63-78(in persian).
Glaser, B. & Straus, A. L. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Chicago: Aldine
Hajbagheri, A & salsali, M. (2003), Qualitative research methods, boshra press (in persian).
Hashemi, S & khosravi, Z. (2016). Effect of Ecology Construction on local Community Participation and Empowerment (Case Study: Simin Dasht Area), Journal of Heritage and Tourism, Volume 1, Number 1, pp. 119-138(in persian).
Hawkins, D. E., (2004). A protected areas ecotourism competitive cluster approach to catalyse biodiversity conservation and economic growth in Bulgaria, Journal of Sustainable Tourism, Vol 12, No 3, Pp 219-244.
Hoseini, F. (2017). Challenges and Opportunities of ecolodge in Iran, Research Meeting Report in Political Deputy Islamic Republic of Iran Broadcasting(in persian).
Iran National Cartographic Center. (2014), Layer of country divisions of Iran(in persian).
Jackson, L (2010), Toward a framework for the components of green lodging, Journal of Retail & Leisure Property, Volume 9, Issue 3, pp 211–230.
Jamaludin, M and Begam Yusof, Z. 2013, “Best Practice of Green Island Resorts”, ASEAN Conference on Environment-Behaviorr Studies, University of Westminster, London, UK.
James, G., Hosier, A., & Woo, G., (2002). Using Cluster-Based Economic Strategy to Minimize Tourism Leakages [Z], Research Report Submitted to Global Economic Development Practice (GEDP), San Francisco, California, Pp 1-59.
Jomepour, M. & Namayandeh, A. (2012). Assessing Ecotourism Potential and Capacity of Desert District of Maranjab, Kashan. Journal of Research and Rural Planning, 1(1), 45-71(in persian).
Karami Dehkordi, M., kohestani, H., yad avar, H., roshandel, R. (2019). Qualitative Analyze of Inhibiting Factors to Use of Renewable Energies with Grounded Theory (Case study: Kahkesh village from Chaharmahal va Bakhtiari province). Geography and Planning, 22(66), 207-229(in persian).
Lee, C. C. & Chang, C. P. (2008). Tourism development and economic growth: A closer look at panels. Tourism Management, 29 (1): 180-192.
Li, Y. (2004). Exploring community tourism in China: the case of Nanshan tourism zone, Journal of Sustainable Tourism, 12 (3) 175-193.
Mic, M & Eagles, P (2019), Ccooperative branding for mid-range ecolodges: Costa Rica case study, Journal of Outdoor Recreation and Tourism, Volume 25, March 2019, Pages 113-121.
Murphy, P.E. & Murphy, A.E. (2004). Strategic management for tourism communities: Bridging the gaps. Clevedon, Aspects of Tourism Series Channel view Publications.
Papzan, A., ghobadi, P., Zarafshani, K., Geravandi, S. (2011). Problems and Limitations of Rural Tourism, Using Grounded Theory (Case-study: Harir Village, Kermanshah Province). Journal of Rural Research, 1(3), 25-52 (in persian).
Rebecca, Ch., Rose, B., & Bor, T., (2015). Eco-Lodges, a Future for Sustainable Tourism in Kenya, Journal of Tourism, Hospitality and Sports, No 8, Pp 37-41.
Rezvani, A. (2000). Geography and tourism Industry, Payam Noor University press (in persian).
Rezvani, MR. (2008). Rural tourism development (sustainable tourism approach), university of Tehran press (in persian).
Rocharungsat, Pimrawee (2005), Community-based tourism: perspectives and future, possibilities.PhD thesis, James Cook University.
Serra, G. (2007), Ecotourism in the PALMYRA Desert, SYRIA A Feasibility Study.
Shamsoaldini, a. (2010)."Rural Tourism" as a Constructive Method for Rural Development,A case Study: Fahlyan village. JHRE. 2010; 29 (131) :95-108(in persian).
Sharpley, R & Telfer, D. (2012). Tourism and development in the developing world, translated by hamid zargham borojeni, Zahra nekoi, nilofar abbaspur and moslem shojai, mahkameh press (in persian).
Theobald William, F. (2004). Global Tourism, Elsevier.