تبیین اثرات مؤلفه های پیش برنده توسعه کارآفرینی در مقاصد گردشگری روستایی (مورد: بخش سامن شهرستان ملایر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

2 کارشناسی‌‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

چکیده

یکی از مهمترین راهکارهای اقتصادی در توسعه منطقه‌ای آن است که به مقاصد گردشگری روستایی به عنوان مکانی برای یک تجارت کوچک نگریسته شود، به عبارتی، الگوی فضای گردشگری در محیط روستا موزاییک‌وار در کنار سایر فعالیت‌ها قرار می‌گیرد و معمولاً تقاضا برای صنایع دستی، هنرهای سنتی و فعالیت‌هایی که نیاز به نیروی کار انسانی بیشتری دارند را ارتقاء می‌دهد و به دنبال آن ذهنیت و تفکر کارآفرینی را در میان روستاییان افزایش می‌دهد. از این‌رو، مقاله حاضر با هدف شناخت و تبیین اثرات مؤلفه‌های پیش‌برنده توسعه کارآفرینی در مقاصد گردشگری روستایی بخش سامن شهرستان ملایر پرداخت؛ روش پژوهش توصیفی‌ـ‌ تحلیلی و از نوع کاربردی بود. صاحبان کسب و کار مبل و منبت، به تعداد 100 نفر جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. برای گرد‌آوری داده‌ها از روش‌های میدانی و پرسشنامه‌ای استفاده شد که پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای 6 مؤلفه روحیه کارآفرینی، فرصت‌های گردشگری، اقتصادی، اجتماعی، فیزیکی و زیست‌محیطی به ترتیب، 96/0، 99/0، 90/0، 90/0، 99/0 و 97/0 محاسبه شد. یافته‌ها نشان داد همبستگی قوی بین برخی مؤلفه‌های پیش‌برنده با متغیر کارآفرینی گردشگری روستایی وجود دارد. مؤلفه‌های فرصت‌های گردشگری، زیست محیطی، کالبدی ـ فیزیکی و روحیه کارآفرینی افراد در مجموع 98 درصد از تغییرات متغیر توسعه کارآفرینی در مقاصد گردشگری روستایی را تبیین می‌کنند. در این میان بیشترین اثرات مستقیم مربوط به فرصت‌های گردشگری بود و بیشترین اثر غیرمستقیم را مؤلفه زیست‌محیطی تبیین کرد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 25 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 23 اسفند 1398
  • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1399