بر اساس نویسندگان

آ

 • آجیلی، عبدالعظیم [1] دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، خوزستان، ایران.
 • آدینه‌وند، زهره [1] کارشناس ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان.
 • آذر، عادل [1] استاد گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس
 • آراستی، زهرا [1] زهرا آراستی.دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 • آرایش، محمد باقر [1] استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران.
 • آزادی، حسین [1] استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده جغرافیا، دانشگاه گنت، گنت، بلژیک.
 • آزادی عبدولی، حجیر [1] دانشجو کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • آزاد هدایت، حسن [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • آستین فشان، ثریا [1] ـ کارشناس ارشد رشتة ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی
 • آشور، حدیثه [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی
 • آصفی، مازیار [1] دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 • آقایاری هیر، محسن [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • آقایاری هیر، محسن [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • آقابابایی، احسان [1] استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • آگهی، حسین [1] دانشیار دانشکدة کشاورزی، گروه ترویج و توسعة روستایی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • آگهی، حسین [1] دانشیار دانشکدة کشاورزی، دانشگاه رازی
 • آگهی، حسین [1] دانشیار دانشکدۀ کشاورزی و عضو مرکز پژوهشی تحقیقات توسعۀ اقتصادی‌ـ‌‌اجتماعی، دانشگاه رازی
 • آگهی، حسین [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی و عضو گروه پژوهشی تحقیقات توسعه اقتصادی- اجتماعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی.
 • آگهی، حسین [1] دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • آگهی، حسین [1] دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

ا

ب

 • بابایی، علی [1] کارشناس ارشد MBA گرایش استراتژیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • بابایی، محسن [1] دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی-پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بابایی، محسن [1] دانشگاه تهران
 • بیات، ناصر [1] دانشگاه تهران
 • بیات، ناصر [1] استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.
 • بیات، ناصر [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران
 • بیات، ناصر [1] استادیار جغرافیای انسانی، گروه جغرافیا، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.
 • باختر، سهیلا [1] کارشناس ارشد برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • بیاد، حبیب‌الله [1] کارشناس ارشد، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌­ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 • بادسار، محمد [1] دانشگاه زنجان
 • بادسار، محمد [1] استادیار، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
 • بارانی، شهرزاد [1] 1- دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و توسعه، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • بارانی، شهرزاد [1] دانشجوی دکتری، گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • بارانی پسیان، وحید [1] استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
 • بارانی پسیان، وحید [1] استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.
 • بایزیدی، قادر [1] استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.
 • باغیانی، حمیدرضا [1] دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • باقری، اصغر [1] دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
 • باقرنسب، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • بختیاری، آتوسا [1] کارشناس ارشد توسعه روستایی، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
 • بختیاری، زیبا [1] کارشناس ارشد، رشته توسعه روستایی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، خوزستان، ایران.
 • بخشی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • بخشی، محمدرضا [1] کارشناس ارشد توسعه روستایی، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
 • بدری، سیدعلی [1] استادیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • بدری، سیدعلی [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه تهران
 • بدری، سیدعلی [1] دانشیار جغرافیای انسانی، گروه جغرافیای انسانی و عضو قطب برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
 • بدری، سیدعلی [1] دانشیار جغرافیای روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • بدری، سیدعلی [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران و عضو قطب علمی برنامه ریزی روستایی
 • بدری، سیدعلی [1] دانشیار دانشکده جغرافیا و عضو قطب برنامه¬ریزی روستایی، دانشگاه تهران
 • بدری، سیدعلی [1] دانشیار دانشکده جغرافیا و عضو قطب علمی برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران
 • بدری، سیدعلی [3] دانشیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • بدری، سیدعلی [5] دانشگاه تهران
 • بدری، سیدعلی [1] دانشگاه تهران، دکترای جغرافیا
 • بدری‌زاده، زهرا [1] کارشناس ارشد، گروه جغرافیا، واحد تهران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • بذرافشان، جواد [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران
 • بذرافشان، جواد [1] استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 • بذرافشان، جواد [1] استادیار و عضو هیئت علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • بذرافکن، مهتا [1] پزوهشکده آب دانشگاه خلیج فارس بوشهر
 • براتی، ناصر [1] دانشیار دانشکده شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، قزوین، ایران.
 • برادران، مسعود [1] استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رامین خوزستان
 • برادران، مسعود [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (ملاثانی)
 • برادران، مسعود [1] دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، خوزستان، ایران.
 • برزگر، سپیده [1] کارشناس ارشد برنامه‏ ریزی شهری ، دانشگاه شیراز - واحدبین الملل
 • برزو، غلامرضا [1] دانشجویان کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • برقی، حمید [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان
 • برقی، حمید [1] دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • بریمانی، فرامرز [1] استاد، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
 • بریمانی، فرامرز [1] استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
 • بریمانی، فرامرز [1] دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
 • بریمانی، فرامرز [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران
 • بریمانی، فرامرز [1] عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
 • بیژنی، مسعود [1] استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • بسحاق، محمدرضا [1]
 • بشیری، بهناز سادات [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • بقایی، سعید [1] استادیار مدیریت، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، مؤسسه آموزش عالی شرق گلستان، گنبد کاووس، ایران
 • بقایی، لیلا [1] کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خورستان
 • بلالی، حمید [2] دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • بلوچی، عثمان [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‏ ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • بهرامی، رحمت الله [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور اسلام‌آباد غرب
 • بهرامی، مجید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • بهرامی پاوه، رحمت الله [1] استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • بهرامی ده توتی، مسعود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • بهروزه، سمیرا [1] کارشناس ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • بوچانی، محمدحسین [1] کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی
 • بوذرجمهری، خدیجه [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • بوزرجمهری، خدیجه [1] دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.
 • بوزرجمهری، خدیجه [1] دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

پ

ت

ج

 • جعفری، سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تهران
 • جعفری، فهیمه [1] دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفری، فهیمه [1] کارشناس ارشد، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفری، مجید [1] دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی سراوان، کارشناس ارشد
 • جعفری مقدم، سعید [1] استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران
 • جلالیان، حمید [1] دانشیار، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
 • جلیلیان، سارا [1] دانشگاه بوعلی سینا
 • جلیلیان، فرزاد [1] ایران، کرمانشاه،دانشگاه رازی کرمانشاه
 • جمالی، حبیبه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ، ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • جمشیدی، امید [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • جمشیدی، زهرا [1] کارشناس ارشد، گروه مطالعات توسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • جمشیدی، علیرضا [1] دکترا، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • جمعه پور، محمود [1] دانشگاه علامه طباطبایی، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • جمعه‌پور، محمود [1] استاد، گروه برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • جمینی، داود [1] دانشجوی دکترا، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.
 • جهانتیغ، راضیه [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌‌‌‌ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • جهان‌تیغ، راضیه [1] کارشناس ارشد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان‌وبلوچستان، زاهدان، ایران.
 • جوان، جعفر [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • جوان، جعفر [1] ‌استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • جوان، جعفر [1] استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • جوان، جعفر [1] گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • جوانی، خدیجه [1] دانشجوی دکترا، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

چ

 • چیذری، محمد [1] دانشگاه تربیت مدرس، دکترا
 • چیذری، محمد [1] استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • چراغی، مهدی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران
 • چراغی، مهدی [1] دکترا، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • چراغی، مهدی [1] دکترا، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • چوبچیان، شهلا [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
 • چوبچیان، شهلا [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • چوبچیان، شهلا [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • چوبچیان، شهلا [2] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

ح

 • حیاتی، سلمان [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی لامرد
 • حاتمی خانقاهی، توحید [1] استادیار گروه آموزشی معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • حاجی، لطیف [1] دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • حاجی، لطیف [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
 • حاجی پور، مجتبی [1] دانشگاه زنجان، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • حاجی پور، مجتبی [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زنجان
 • حاجی حسینی، سمیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زنجان
 • حاج علیزاده، احمد [1] استادیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمی، اردبیل، ایران.
 • حاج علیزاده، احمد [1] استادیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمی، گرمی، ایران.
 • حاجی‌میررحیمی، سیدداوود [1] استادیار، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)، کرج، ایران.
 • حاجی نژاد، علی [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • حاجی نژاد، علی [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • حاجی‌نژاد، علی [1] دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • حاصلی، محمد [1] دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا، دانشکده علوم‌جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • حاصلی، محمد [1] انجمن علمی توسعه روستایی ایران
 • حافظی، فرشته [1] گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • حبیب زاده، شیدرخ سادات [1] کارشناس‌ارشد توسعة روستایی، دانشگاه تهران
 • حجازی، سید رضا [1] دانشیار، گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • حجازی، یوسف [1] استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
 • حیدری، حسین [1] دانشجوی دکتری توسعة کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • حیدری، علی اکبر [1] کارشناس ارشد، گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 • حیدری چیانه، رحیم [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز
 • حیدری ساربان، وکیل [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه محقق اردبیلی
 • حیدری ساربان، وکیل [1] دانشیار، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • حیدروند، مسعود [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
 • حیدروند، مسعود [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • حسام، مهدی [1] استادیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
 • حسام، مهدی [1] استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
 • حسام، مهدی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران
 • حسام، مهدی [1] عضو هیئت‌علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
 • حسنی، سید قاسم [1] استادیار مردم شناسی گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران. بابلسر، ایران.
 • حسینی، سیدمحمود [1] دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
 • حسینی، سید محمود [1]
 • حسن پور، امید [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
 • حسینی رودبارکی، سکینه [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی
 • حسینی کوپائی، شهاب الدین [1] کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی- اسلامی،گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.
 • حسینی‌نیا، غلام‌حسین [1] استادیار، گروه کسب‌وکار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • حسنی نژاد، آسیه [1] دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • حلاج، زینب [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • حلاج، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

خ

د

 • دادخواه، هادی [1] دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 • دادورخانی، فضیله [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشکدة جغرافیای دانشگاه تهران و عضو قطب علمی برنامه‌ریزی روستایی
 • دادورخانی، فضیله [1] دانشگاه تهران، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • دادور خانی‌، فضیله [1] دانشیار دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران
 • دارابی، حسن [1] استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
 • دارابی، حسن [1] 'گروه مهندسی طراحی محیط زیست دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی ، دانشگاه تهران
 • دارابی، حسن [1] استادیار دانشکدة محیط‌زیست دانشگاه تهران
 • دارابی، حسن [1] استادیار، گروه طراحی محیطزیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • داستوار، عدنان [1] کارشناسی ارشد، گروه برنام هریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • دامن باغ، صفیه [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • دانش مهر، حسین [1] دانشجوی دکترای جامعه شناسی توسعه، دانشگاه تهران
 • دانشور عامری، ژیلا [1] استادیار گروه مدیریت و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران
 • دانه کار، افشین [1] دانشگاه تهران- دانشیار دانشکده محیط زیست
 • دحیماوی، عادل [1] کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان
 • دربان آستانه، علیرضا [1] استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
 • دربان آستانه، علیرضا [1] استادیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • دربان آستانه، علیرضا [1] استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • دربان آستانه، علیرضا [1] ـ استادیار و عضو قطب برنامه‌ریزی روستایی دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران
 • دربان آستانه، علیرضا [1] دانشگاه تهران، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • دشتستان، سمیه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • دلیر، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.
 • دهانی، میثم [1] کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • دهقانی، معصومه [1] کارشناس ارشد، گروه برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • دهقانپور، مجتبی [1] دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.
 • دهقان‌پور، مجتبی [1] دانشجوی دکترا، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، خوزستان، ایران.
 • دیوسالار، یدالله [1] کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • دوستی سبزی، بهزاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

ذ

 • ذکـی، یاشار [1] استادیار، گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • ذکایی، محمدسعید [1] استاد، گروه مطالعات فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

ر

ز

 • زیاری، کرامت‌اله [1] استاد گروه جغرافیا، دانشگاه تهران
 • زیارتی، اسماعیل [1] معاون مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی روستایی- سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
 • زارعی، ابوالفضل [1] گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • زارعی، یعقوب [1] دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
 • زارعی، قاسم [1] دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • زالی، محمدرضا [1] دانشیار، گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • زالی، نادر [1] دانشیار برنامه‌ریزی منطقه‌ای، گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
 • زاهدی، محمدجواد [1] دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور
 • زاهدی، محمدجواد [1] استاد، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • زبیدی، طاهره [1] دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • زبیدی، طاهره [1] کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، خوزستان، ایران.
 • زبردست‌، اسفندیار [1] دانشیار دانشکدة هنرهای زیبای دانشگاه تهران
 • زراء نژاد، منصور [1] استاد و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • زرافشانی، کیومرث [1] ایران، کرمانشاه، دانشگاه رای کرمانشاه
 • زرافشانی، کیومرث [1] دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی
 • زرافشانی، کیومرث [1] دانشیار دانشکده کشاورزی، عضو مرکز پژوهشی تحقیقات توسعه اقتصادی اجتماعی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • زرافشانی، کیومرث [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • زرافشانی، کیومرث [1] دانشیار گروه ترویج و توسعه کشاورزی و عضو مرکز پژوهشی تحقیقات توسعه اقتصادی-اجتماعی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • زرافشانی، کیومرث [1] دانشگاه رازی کرمانشاه،دکترای ترویج کشاورزی
 • زرافشانی، کیومرث [1] دانشیار دانشکدة کشاورزی، دانشگاه رازی
 • زرافشانی، کیومرث [1] دانشیار دانشکدة ‌‌کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • زرافشانی، کیومرث [1] دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • زرافشانی، کیومرث [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی و عضو گروه پژوهشی تحقیقات توسعه اقتصادی- اجتماعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی.
 • زرافشانی، کیومرث [2] دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • زرافشانی، کیومرث [1] دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • زرافشانی، کیومرث [1] دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • زرافشانی، کیومرث [1] دانشیار گروه ترویج و توسعة روستایی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • زلیخایی سیار، لیلا [1] دانش‌آموخته دکتری توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • زمانی، حمید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم دانشگاه تهران
 • زمانی میاندشتی، ناصر [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • زینالی، محمد [1] کارشناس ارشد، علوم اجتماعی، اداره کل بهزستی استان اردبیل، اردبیل، ایران.
 • زنگی‌آبادی، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.
 • زنگنه شهرکی، سعید [1] استادیار دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران
 • زنگنه شهرکی، سعید [1] استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

س

ش

 • شایان، حمید [1] استاد، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • شایان، حمید [1] استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • شایان، حمید [1] دانشگاه فردوسی مشهد، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • شایان، حمید [1] گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • شایان، حمید [1] استاد، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.
 • شایان، حمید [1] استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی علی شریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • شادی¬طلب، ژاله [1] استاد گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
 • شاطریان، محسن [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه کاشان
 • شانازی، کاروان [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • شاه‌حسینی، ایوب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • شاهمرادی، مهنا [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • شاهمرادی، مهنا [1] دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • شاه ولی، منصور [1] استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • شاه ولی، منصور [1] دانشگاه شیراز، دکترای ترویج و آموزش کشاورزی
 • شاه‌ولی، منصور [1] استاد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • شیخی، داود [1] استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • شیخ بیگلو، رعنا [1] ـ استادیار بخش جغرافیا، دانشگاه شیراز
 • شیری، نعمت اله [1] دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • شرافت، سجاد [1] کارشناس ارشد علوم اجتماعی- توسعه اجتماعی روستایی
 • شرفی، لیدا [1] دانشگاه رازی کرمانشاه، کارشناس ارشد ترویج کشاورزی
 • شرفی، لیدا [1] دانشجوی دکتری توسعة ‌‌کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • شرفی، لیدا [1] دانشجوی دکتری توسعۀ کشاورزی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • شرفی، لیدا [1] دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • شریفی، امید [1]
 • شریفی، امید [1] مربی دانشکده کشاورزی جیرفت، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • شریفی، خدیجه [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی
 • شریفی، مهنوش [1] دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران
 • شریفی‌یار، جواهر [1] کارشناس ارشد، گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • شریف زاده، ابوالقاسم [1] استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شریف زاده، مریم [1] استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • شریف زاده، مریم [1] استادیار گروه مدیریت توسعة روستایی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • شرفی سرابی، وحید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، گروه علوم زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
 • شعبانعلی فمی، حسین [1]
 • شعبانعلی فمی، حسین [1] استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • شعبانعلی فمی، حسین [1] دانشیار دانشگاه تهران
 • شعبانعلی فمی، حسین [1] دانشیار مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
 • شعبانعلی فمی، حسین [1] دانشیار گروه مدیریت و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران
 • شعبانعلی فمی، حسین [1] استاد، گروه توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • شعبانعلی فمی، حسین [1] دانشیار، گروه توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • شعبانعلی فمی، حسین [1] استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • شفیعی، فاطمه [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شفیعی ثابت، ناصر [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • شفیعی ثابت، ناصر [1] استادیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • شفیعی ثابت، ناصر [1] استادیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه شهید بهشتی
 • شفیعی‏ زاده، حمید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه زنجان
 • شکور، علی [1] دانشیارگروه جغرافیا، دانشگاه آزاداسلامی مرودشت
 • شکوری، علی [1] دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
 • شکوری، علی [1] دانشیار، گروه برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • شمس، علی [1] استادیار، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
 • شمس‌الدینی، علی [1] استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.
 • شهبازی، سمیه [1] دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • شهبازی، سمیه [1] کارشناس ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • شهرکی، محبوبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • شوکتی آمقانی، محمد [1] دانش ‏آموخته دکتری توسعه کشاورزی، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • شوکتی آمقانی، محمد [1] دانش‌آموخته دکتری توسعه کشاورزی، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

ص

 • صادقی، حجت‌الله [1] دانشجوی دکتری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران.
 • صادقی، خدیجه [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 • صادقی، خدیجه [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • صادقی، خدیجه [1] دانشجوی دکترا، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 • صادقی طاهری، اعظم [1] دانشگاه پیام نور تهران
 • صادقلو، طاهره [2]
 • صادقلو، طاهره [1] دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری
 • صادقلو، طاهره [1] دانشگاه تهران، دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • صادقلو، طاهره [1] دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • صادقلو، طاهره [1] استادیار جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد
 • صادقلو، طاهره [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • صادقلو، طاهره [1] استادیار رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • صادقلو، طاهره [1] استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • صادقلو، طاهره [1] عضو هیات علمی
 • صادقلو، طاهره [1] عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 • صادقلو، طاهره [1] عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد
 • صالحی، صادق [1] استادیار جامعه شناسی محیط زیست دانشگاه مازندران
 • صالحی، صادق [1] استادیار جامعه‌شناسی محیط‌زیست، دانشگاه مازندران
 • صالحی، صادق [1] دانشیار، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.
 • صالحی، صادق [1] دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
 • صالحی، لاله [1] استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • صالح صدقپور، بهرام [1] دانشیار دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
 • صالحی فیروزآبادی، گلسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه تهران مرکز
 • صبحی‌مقدم، مژگان [1] کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • صبوری، محمد [1] دانشجوی دوره دکتری برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان
 • صحرایی، ماریه [1] دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • صیدایی، سیداسکندر [1] دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • صیدایی، سیداسکندر [1] دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • صیدایی، سید اسکندر [1]
 • صیدایی، سید اسکندر [1] استادیار گروه برنامه‌ریزی روستایی، دانشـگاه اصفهان
 • صیدایی، سید اسکندر [1] دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • صدرالسادات، آیدا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
 • صدرالسادات، آیدا [1] کارشناس شهرسازی، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • صدرموسوی، میرستار [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • صدیقی، حسن [1] دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • صدیقی، صابر [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • صیده، طیبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.
 • صفایی پور، مسعود [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • صفایی‌ پور، مسعود [1] دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • صفری، وریا [1] دانشجوی دکترای جامعه شناسی توسعه، دانشگاه تهران
 • صی محمدی، سمیره [1] استادیار، گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

ض

ط

 • طارمی، امان اله [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، بخش علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • طالب، مهدی [1]
 • طالب، مهدی [1] استاد جامعه‌شناسی توسعه روستایی، دانشگاه تهران
 • طالب، مهدی [1] استاد جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران
 • طالب، مهدی [1] دانشگاه تهران، دکترای جامعه شناسی
 • طالب، مهدی [1] استاد جامعه شناسی روستایی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • طالب، مهدی [1] استاد گروه جامعه‌شناسی توسعه روستایی، د‌انشکد‌ه علوم اجتماعی د‌انشگاه تهران، تهران، ایران
 • طالبی، حسین [1] دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • طالشی، مصطفی [1] دانشیار گروه علوم جغرافیایی، دانشگاه پیام نور تهران
 • طالشی، مصطفی [1] دانشیار، دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد جنوب، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • طاهری، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • طباطبایی، سوده سادات [1] کارشناس ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • طریقت مهربانی، حامد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب، سراب، ایران.
 • طیعی‌لنگرودی، سیدحسن [1] دانشگاه تهران
 • طهماسبی، ارسلان [1] استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.
 • طهماسبی، اصغر [1] استادیار دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
 • طهماسبی، اصغر [1] استادیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • طورانی، علی [1] دانشگاه تهران، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • طورانی، علی [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز
 • طولابی نژاد، میثم [1] دانشجوی دکترای اقلیم‌شناسی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • طولابی نژاد، مهرشاد [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران
 • طولابی نژاد، مهرشاد [1] دکترا جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 • طولابی‌نژاد، مهرشاد [1] دانشجوی دکترا، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

ظ

 • ظریفیان، شاپور [1] دانشیار، گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

ع

غ

 • غفاری، سید رامین [1] دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • غفاری، غلامرضا [1] دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
 • غفاری، غلامرضا [1] دانشگاه تهران، دکترای جامعه شناسی
 • غفاری، غلامرضا [1] دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی/ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • غفاری، غلامرضا [1] دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • غلامی، علی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی - برنامه‌ریزی فضایی کارآفرینی در مناطق روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران .
 • غلامی، علی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • غلامی، مجید [1] کارشناس ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • غلامی، محمد [1] مربی گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور لامرد
 • غلامی، مصیب [1] ـ دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی
 • غلامی، مصیب [1] دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • غلامی، مصیب [1] دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • غلامرضایی، سعید [1] استادیار، گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.
 • غلامزاده، رضا [1] رضا غلامزاده.دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 • غنیان، منصور [1] استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رامین خوزستان
 • غنیان، منصور [1] استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • غنیان، منصور [1] دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران.
 • غنیان، منصور [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.
 • غنیان، منصور [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • غنیان، منصور [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (ملاثانی)

ف

 • فاریابی، مینا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.
 • فاضلی، محمد [1] استادیار جامعه‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
 • فاضل نیا، غریب [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌‌‌ریزی روستایی، بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز
 • فاقعی، داوود [1] کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • فال سلیمان، محمود [1] دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
 • فتاحی، احدالله [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • فتاحی، احدالله [1] دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران.
 • فتاحی، سروه [1] دانشگاه تهران، کارشناس ارشد جامعه شناسی
 • فتحی، ذبیح الله [1] علوم انسانی،حفاظت و مرمت آثار باستانی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • فتوحی مهربانی، باقر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • فراهانی، حسین [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زنجان
 • فراهانی، حسین [1] زنجان، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرج زاده، منوچهر [1] دانشیار اقلیم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • فرج زاده اصل، منوچهر [1] استاد جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس
 • فرجی سبکبار، حسنعلی [1] دانشیار دانشکده جغرافیا و عضو قطب برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تهران
 • فرجی سبکبار، حسنعلی [1] دانشیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • فرجی سبکبار، حسنعلی [1] دانشیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • فرجی سبکبار، حسنعلی [1] دانشگاه تهران
 • فرجی سبکبار، حسنعلی [1] دانشگاه تهران، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • فرجی سبکبار، حسنعلی [1] دانشیارگروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • فرجی سبکبار، حسنعلی [1] دانشیار و عضو قطب برنامه ریزی روستایی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
 • فرجی سبکبار، حسن‌علی [1] دانشیار دانشکدة جغرافیای دانشگاه تهران
 • فرحمند، کامبخش [1] استادیار، گروه اقتصاد و مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه پیام نور رشت، گیلان، ایران.
 • فرخی، شهین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 • فرخی، شهین [1] دانشجوی دکتری معماری اسلامی، گروه معماری و شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.
 • فرید گیگلو، بهنام [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • فریدون زاده، حسن [1] دانشجوی دکتری معماری، پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر تهران، ایران.
 • فرضی زاده، زهرا [1] استادیار، گروه برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • فرهادیان، همایون [1] دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • فرهادیان، همایون [1] استادیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • فرهادی یونکی، مجید [1] گروه مدیریت گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.
 • فیروزی، محمدعلی [1] دانشگاه شهید چمران اهواز، دکترای جغرافیای شهری
 • فیروزآبادی، سیداحمد [1] دانشگاه تهران، دکترای جامعه شناسی
 • فیروزآبادی، سید احمد [1] دانشیار و مدیر گروه مطالعات توسعه روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
 • فیروزآبادی، سید احمد [1] دانشیار، گروه مطالعات توسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • فروزانی، معصومه [1] استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، خوزستان، ایران.
 • فروزانی، معصومه [1] دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.
 • فروزانی، معصومه [1] استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، خوزستان، ایران.
 • فیروزنیا، قدیر [1] دانشگاه پیام نور تهران
 • فیروزنیا، قدیر [1] استادیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور، تهران
 • فصیحی، حبیب اله [1] استادیار دانشکدة علوم جغرافیایی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی
 • فیض پور، محمدعلی [1] عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه یزد
 • فضلعلی، زینب [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • فلاحی، هادی [1] کارشناس‌‌ارشد، گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه علامه‌‌طباطبایی، تهران، ایران.
 • فهمی، هدایت [1] دکتری مدیریت منابع آب، وزارت نیرو، تهران، ایران.

ق

 • قاسمی، یارمحمد [1] دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.
 • قاسمی، فرزانه [1] کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قاسمی، مریم [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • قاسمی، مریم [1] ‌استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • قاسمی، مریم [1] استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.
 • قاسمی، مریم [1] استادیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • قاسمی، مریم [1] استادیار و عضو هیئت علمی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.
 • قاسمی، مهدی [1] دانشجوی دکتری، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
 • قاسمی اردهایی، علی [1] استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، اهر، ایران.
 • قاسمی اردهائی، علی [1] دکتری جمعیت‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
 • قبادی، پرستو [1] دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه رازی
 • قدیری معصوم، مجتبی [1] استاد گروه جغرافیای انسانی دانشگاه تهران
 • قدیری معصوم، مجتبی [1] دانشگاه تهران، دکترای جغرافیا
 • قدیری معصوم، مجتبی [2] دانشگاه تهران، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • قدیری معصوم، مجتبی [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشکدة جغرافیای دانشگاه تهران
 • قدیری معصوم، مجتبی [1] استاد دانشکدة جغرافیا و عضو قطب علمی برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران
 • قدیری معصوم، مجتبی [1] استاد، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • قدیری معصوم، مجتبی [1] استاد،گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • قدیری معصوم، مجتبی [1] دکترا، استاد، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • قربانی، محمد [1] استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • قربانی، محمد صدیق [1] استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • قربانی، مهدی [2] استادیار دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • قربانی، مهدی [1] استادیار، گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • قربانی، مهدی [1] دانشیار دانشکده منابع‌­طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • قربانی، مهدی [1] دانشیار، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران.
 • قربانی، مهدی [1] دانشیار، گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • قربانی، مهدی [1] دانشیار، گروه مهندسی احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • قربانی، مهدی [1] دانشیار، مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • قربانی پیرعلیدهی، فاطمه [1] دانشگاه رازی کرمانشاه
 • قربان نژاد، مهناز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • قرخلو‌، مهدی [1] دانشیار دانشگاه تهران
 • قرشی، محمدباسط [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی رشت
 • قریشی، صلاح الدین [1] دانشگاه اسلامی علیگر، دکترای جغرافیا
 • قرنی آرانی، بهروز [1] استادیار، گروه جغرافیا، بخش علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران. ایران.
 • قرنی آرانی، بهروز [1] استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • قرنی آرانی، بهروز [1] استادیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور، تهران
 • قرنی آرانی، بهروز [1] عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
 • قره بگلو، مینو [1] دانشیار، گروه معماری و شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.
 • قزوینه، سارا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • قصابی، محمدجواد [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران
 • قیصری، حمیده [1] کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • قلی زاده، حیدر [1] استادیار، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
 • قلی‌زاده، حیدر [1] استادیار، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
 • قمبرعلی، رضوان [1] استادیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان
 • قمبرعلی، رضوان [1] دانشجوی دکتری توسعة کشاورزی، دانشگاه رازی
 • قمبرعلی، رضوان [1] کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • قمبرعلی، رضوان [1] استادیار، گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.
 • قنبری، مریم [1] گروه ترویج و آموزش کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه رازی- کرمانشاه- ایران
 • قنبری موحد، رضوان [2] استادیار، گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.
 • قنبری موحد، رضوان [1] استادیار گروه اقتصاد کشاورزی توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.
 • قنبری نسب، علی [1] دانشگاه تهران
 • قوچی، پرستو [1] کارشناس ارشد آبخیزداری، دانشگاه ملایر،

ک

 • کاظمی، نسرین [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • کاظمیان، غلامرضا [1] استادیار، گروه مدیریت دولتی، شهری و کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • کاظم نژاد، مهدی [1] استادیار اقتصادکشاورزی، موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی، وزارت جهادکشاورزی، تهران، ایران.
 • کامرانی فر، حدیث [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کیانی سلمی، صدیقه [2]
 • کیخاکهن، جواد [1] کارشناس ارشد، گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • کراتز، جان [1] استاد، گروه مدیریت گردشگری، دانشکده کسب‌وکار، کالج چارلستون، کارولینای جنوبی، آمریکا.
 • کرباسیون، مصطفی [1] استادیار، گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • کرمی، آیت اله [1] دانشیار اقتصاد کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.
 • کرمی، آزاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • کرمی، منیژه [1] دانش‌آموخته‌ کارشناسی ارشد توسعه روستایی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • کریم، محمد حسین [1] دانشیار دانشگاه علوم اقتصادی تهران
 • کریمی، بهرام [1] دانشگاه تهران، دکترای جغرافیا
 • کریمی، حمید [1] استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • کریمی، حمید [1] عضو هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زابل
 • کریمی، سیدهادی [1] دانشجوی دکترا، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • کریمی، سعید [1] استادیار گروه برنامه‌ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • کریمی، علیرضا [1] دانشجوی دکترای جامعه شناسی توسعه، دانشگاه تهران
 • کریمی، علیرضا [1] دانشگاه تهران، کارشناس ارشد جامعه شناسی
 • کریمی، فرزاد [1] کارشناسی ارشد توسعۀ روستایی، دانشگاه یاسوج
 • کریمی، فرزاد [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد توسعة روستایی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • کریمی، فرزاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد توسعة روستایی، دانشگاه یاسوج
 • کریمی، فرشاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور، دانشگاه شهید بهشتی
 • کریمی، کبری [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • کریمی، کبری [1] دانشگاه زنجان
 • کرمیان، فرانک [1] دانشجوی دکترا، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • کرمیان، فرانک [1] دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • کریمیان، علی اکبر [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد
 • کریمیان، علی اکبر [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد
 • کریمیان راوندی، محمد [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.
 • کرمی بنماران، زهرا [1] کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (ملاثانی)
 • کرمی دهکردی، اسماعیل [1] استادیار ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان
 • کرمی دهکردی، اسماعیل [1] دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعة روستایی، دانشگاه زنجان
 • کرمی دهکردی، اسماعیل [1] دانشیار، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
 • کرمی دهکردی، اسماعیل [1] دانشگاه زنجان
 • کرمی دهکردی، اسماعیل [1] رئیس اداره همکاری های بین الملل دانشگاه زنجان و عضو هیات علمی گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
 • کرمی دهکردی، اسماعیل [1] دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • کرمی دهکردی، مهدی [1] کارشناس ارشد، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • کرمی دهکردی، مهدی [2] استادیار، گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • کرمی‌دهکردی، اسماعیل [1] دانشیار، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
 • کریم زاده، حسین [1] دانشگاه تبریز، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • کریم زاده، حسین [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • کریم زاده، حسین [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • کشاورز، مرضیه [1] دانشیار، گروه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • کلانتری، خلیل [1] استاد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی دانشگاه تهران
 • کلانتری، خلیل [1]
 • کلانتری، خلیل [1] استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
 • کلانتری، خلیل [1] استاد برنامه‏ریزی منطقه‏ای، دانشگاه تهران
 • کلانتری، خلیل [1] استاد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران
 • کلانتری، خلیل [1] استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • کلانتری، خلیل [1] استاد مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
 • کلانتری، خلیل [1] دانشیار مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
 • کلانتری، خلیل [1] دانشگاه تهران، دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
 • کلانتری، خلیل [1] دکترا، دانشگاه تهران
 • کلانتری، خلیل [1] استاد، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • کهنسال، محمدرضا [1] استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • کوشکی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی
 • کوکبی، لیلا [1] استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.
 • کیومرثی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

گ

 • گراوندی، شهپر [1]
 • گراوندی، شهپر [1] دانشجوی دکترای توسعه کشاورزی، دانشگاه رازی
 • گراوندی، شهپر [1] استادیار و عضو هیئت علمی- گروه ترویج ترویج و آموزش کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه رازی- کرمانشاه - ایران
 • گسیلی، بهرام [1] استادیار گروه آموزشی معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • گلی، علی [1] بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز
 • گلابی، بایزید [1] دانشجوی دکترای معماری، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.
 • گلشیری اصفهانی، زهرا [1] دانشگاه تربیت مدرس، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • گنجی‌پور، محمود [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه کاشان

ل

 • لباف خانیکی، مجید [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • لطیفی، سمیه [1] دانشجوی دکتری توسعۀ کشاورزی، دانشگاه تبریز

م

ن

 • نادری، لادن [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
 • نادری، نادر [1] استادیار،گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • نادری، نادر [1] دکتری مدیریت آموزشی، استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • نادری مهدیی، کریم [1] ‌دانشیار توسعة روستایی و کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • نادری مهدیی، کریم [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • نامدار، راضیه [1] استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • نامدار، محبوبه [1] دانشجوی دکترا، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • نجارزاده، محمد [1] استادیار جامعه¬شناسی، دانشگاه سمنان
 • نجفی، نسترن [1] کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رامین خوزستان
 • نجفی اصل، زهره [1]
 • نژادی، فهیمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • نصرالهی وسطی، لیلا [1] کارشناس ارشد توسعه اجتماعی روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
 • نظامی پور، قدیر [1] استادیار مدیریت راهبردی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران.
 • نظری، بیژن [1] استادیار آبیاری زهکشی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.
 • نظری، ولی اله [1] استادیار مدعو گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
 • نظریان، اصغر [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
 • نظری کمرودی، جلال [1] کارشناس ارشد، گروه آبادانی و توسعه، دانشکده آبادانی و توسعه روستاها، مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه، همدان، ایران.
 • نعمتی، رضا [1] دکتری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • نیکسیرت، مسعود [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی، دانشگاه تهران
 • نیک‌سیرت، مسعود [1] دانشگاه تهران، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • نمامیان، فرشید [1] استادیار مدیریت بازرگانی، کروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • نوذری، معراج [1] کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
 • نوری، سیدهدایت‌الله [1] دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • نوری، سید هدایت الله [1]
 • نوری، سید هدایت الله [1] استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • نوری، سید هدایت الله [1] دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • نوری، سید‌هدایت‌الله [1] دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • نوری، سید هدایت اله [1] برنامه ریزی روستایی، علوم جغرافیایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • نوری، سید هدایت‌اله [1] استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • نوری، مجتبی [1] کارشناس ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • نوری، مرضیه [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، مرکز فریمان
 • نوری، مریم [1] کارشناس ارشد، رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • نوربخش‌، سیدمرتضی [1] دانشیار جامعه‌شناسی سازمان سنجش و آموزش کشور
 • نوری پور، مهدی [1] استادیار ترویج کشاورزی و توسعة روستایی، دانشگاه یاسوج
 • نوری پور، مهدی [1] استادیار ترویج و توسعة کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • نوری پور، مهدی [1] دانشگاه یاسوج، دکترای ترویج و آموزش کشاورزی
 • نوروزی، اصغر [1] استادیار، گروه جغرافیا، واحد تهران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • نوروزی، اصغر [1] استادیار، گروه جغرافیا، بخش علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران. ایران.
 • نوروزی آورگانی، اصغر [1]

و

ه

 • هاتفی شجاع، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • هایدج، اوا [1] استاد آینده پژوهی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه کوروینوس، بوداپست، مجارستان.
 • هادربادی، غلام‌رضا [1] استادیار، دفتر ترویج و مشارکت‌های مردمی، سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری، تهران، ایران.
 • هاشمی، سیدسعید [1] دانشگاه تهران، دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • هاشمی امین، ناهید [1] کارشناس ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان ایران.
 • هدایتی نیا، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد توسعة روستایی، دانشگاه یاسوج
 • همتی، رضا [1] استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • همت‌یار، عبدالهادی [1] دانشگاه تهران، کارشناس ارشد توسعه روستایی
 • هوازاده، مهدی [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

ی

 • یاری حصار، ارسطو [1] استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • یاری حصار، ارسطو [1] دانشگاه تهران
 • یاری حصار، ارسطو [1] عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه محقق اردبیلی
 • یاسوری، مجید [1] استاد،گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
 • یاسوری، مجید [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه گیلان
 • یاسوری، مجید [1] عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
 • یداللهی فارسی، جهانگیر [1] دانشگاه تهران، دکترای کارآفرینی
 • یزدان پناه، مسعود [2] استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، خوزستان، ایران.
 • یزدان پناه، مسعود [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • یزدان پناه، مسعود [1] دانشیار،گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زارعی و عمران روستایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، خوزستان، ایران.
 • یزدان پناه، مسعود [1] دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.
 • یزدان‌پناه، مسعود [1] استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، خوزستان، ایران.
 • یزدان‌داد، حسین [1] مربی، گروه ؟؟؟، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • یعقوبی، جعفر [1] دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • یوسفی، حبیبه [1] پژوهشگر دوره دکتری برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی
 • یوسفی، علی [1] عضو هیات علمی گروه توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • یوسفی، علی [1] دانشجوی دوره دکتری تخصصی، گرایش برنامه ریزی آمایش محیطی، گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه آزاد واحد رشت. رشت، ایران.
 • یوسفی، محمدقلی [1]
 • یوسفوند، سامان [1] کارشناس ارشد جامعه‌شناسی توسعه روستایی، دانشگاه تهران
 • یوسفوند، سامان [1] د‌کترای جامعه‌شناسی توسعه د‌انشکد‌ه علوم اجتماعی د‌انشگاه تهران، تهران، ایران