نویسنده = احمدوند، مصطفی
تعداد مقالات: 2
1. سنجش درجة اثرگذاری کارخانة ذوب‌آهن کردستان بر توسعة نواحی روستایی پیرامون

دوره 3، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 33-57

فرزاد کریمی؛ مصطفی احمدوند؛ فرشاد کریمی