نویسنده = علی اسدی
سنجش کیفیت خدمات مراکز خدمات ترویج کشاورزی با استفاده از مدل سِروُکوال در استان البرز

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 330-343

امید جمشیدی؛ سیدداوود حاجی‌میررحیمی؛ علی اسدی