نویسنده = جواد بذرافشان
تعداد مقالات: 3
1. عوامل مؤثر بر شادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی (موردمطالعه: شهرستان فومن)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 250-269

10.22059/jrur.2020.291906.1416

خدیجه صادقی؛ جواد بذرافشان؛ علی حاجی نژاد؛ مجید یاسوری