عالمان مسئولیت‌پذیر و عملگرا: یادی از استاد دکتر مهدی طالب و استاد سیدمحسن حبیبی

Author

Associate Professor, Department of Human Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.


اسالمزاده، وحید )1395 ،)گفتوگو با مهدی طالب استاد جامعهشناسی روستایی دانشگاه تهران، جامعه روستایی در حال فروپاشی است/ توسعه روستایی متولی مشخص میخواهد.
احمد آخوندی، عباس )1399 ،)به یاد استاد مهدی طالب، یادنامه دکتر مهدی طالب، به کوشش جاللالدین رفیعفر، صص. 89-88
افتخاری، عبدالرضا رکنالدین )1399 ،)ادب و اخالق علمی، یادنامه دکتر مهدی طالب، به کوشش جاللالدین رفیعفر، صص. 87-84
بدری، سیدعلی )1399 ،)پرورش مهارتهای زندگی در دانشجویان، یادنامه دکتر مهدی طالب، به کوشش جاللالدین رفیعفر، صص. 34-129
رضوانی، محمدرضا )1399 ،)رویکرد میانرشتهای، یادنامه دکتر مهدی طالب، به کوشش جاللالدین رفیعفر، صص. 28- 127
شکوئی، حسین )1381 ،)اندیشههای نو در فلسفه جغرافیا، جلد اول، چاپ پنجم، انتشارات گیتاشناسی، تهران.
شکوئی، حسین )1382 ،)اندیشههای نو در فلسفه جغرافیا، جلد دوم: فلسفههای محیطی و مکتبهای جغرافیایی، چاپ اول، انتشارات گیتاشناسی، تهران.
عنبری، موسی )بیتا( ایبنا: کانال روستا پژوهی، توسعه و ایرانشناسی. مصاحبه با چند تن از شاگردان استاد سیدمحسن حبیبی )1399)
یوسفوند، سامان )1399 ،)تولید علم اجتماعی در گرو فهم زیستجهانها، یادنامه دکتر مهدی طالب، به کوشش جاللالدین رفیعفر، صص. 58-1