تبیین اثرات مناطق آزاد تجاری - صنعتی بر توسعه پایدار روستایی ( مورد مطالعه: جزیره قشم)

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، پردیس کیش دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

ایجاد و توسعه مناطق آزاد در سواحل جنوبی، به عنوان یک راهکار برای افزایش صادرات محصولات تولید داخلی گردید. مناطق آزاد با دارا بودن مزایایی همچون معافیت‌های مالیاتی، معافیت گمرکی و درآمد معاف، عدم وجود قوانین دست و پاگیر مبادلات ارزی و فرآیندهای اداری، تسریع در واردات، روند توسعه موثر می‌باشد از این‌رو بررسی نقش این مناطق در روند توسعه امری اساسی بنظر می‌رسد. جزیره قشم یکی از از مناطق آزاد کشور است که توسعه منطقه آزاد در این محدوده به عنوان یک راهکار در برون رفت از مشکلات اقتصادی در نظر گرفته شده است. هدف از این پژوهش تبیین اثرات مناطق آزاد تجاری- صنعتی بر پایداری توسعه روستاهای جزیره قشم است، جامعه آماری پژوهش را روستاهای دارای دهیاری تشکیل می‌دهد و جامعه نمونه 285 نفر برآورد شده است. سنجش روایی ابزار گردآوری داده‌ها پس از تأیید اساتید، ضریب آلفای کرونباخ آن 74/۰ بود. برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی Tو KMO استفاده شد. نتایج تحلیل‌ها نشان داد که وجود مناطق آزاد باعث تغییراتی در چهار جنبه اقتصادی، اجتماعی ، محیط زیست و کالبدی شده است. با توجه به نتایج حاصل از این روش، 5 مولفه افزایش ساخت و سازهای کنترل نشده در روستا، افزایش قیمت زمین و مسکن در داخل روستا، تخریب جاذبه های طبیعی و چشم انداز منطقه، تنوع بخشی به منابع درآمدی در روستا، تقویت توانایی های خدمات رسانی توسط نهادهای محلی به ترتیب درتوسعه پایدار روستایی این جزیره نسبت به سایر مولفه ها دارای بیشترین تاثیرگذاری بوده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1402
  • تاریخ دریافت: 07 دی 1401
  • تاریخ بازنگری: 15 اردیبهشت 1402
  • تاریخ پذیرش: 26 اردیبهشت 1402