دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1396 
1. تحلیل هزینه‌های شکست کارآفرینان روستایی شهرستان کرمانشاه

صفحه 178-193

بهروز راسخی؛ رضوان قنبری موحد؛ امیرحسین علی‌بیگی


8. چالش‌های بیمه بافندگان فرش دستباف روستایی در شهرستان زنجان

صفحه 300-317

الهام احمدی فرد؛ اسماعیل کرمی‌دهکردی؛ حیدر قلی زاده