کلیدواژه‌ها = مشارکت
تحلیل علّی عوامل مؤثر بر رکود دامداری سنتی در جوامع محلی (مورد مطالعه: مراتع قشلاقی ندوشن یزد)

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 140-155

10.22059/jrur.2021.308771.1546

علی بمان میرجلیلی؛ قدرت اله حیدری؛ ناصر باغستانی میبدی؛ شفق رستگار


آموزه‌هایی از روند مشارکت روستایی در ایران

دوره 1، شماره 2، دی 1389

مهدی طالب؛ زهره نجفی اصل