تعداد مقالات در حال داوری: 103

تعداد مقالات پذیرفته نشده: 910

تعداد مقالات منتشر شده: 374

تعداد مجموع مقالات: 1387

تعداد تقریبی نویسندگان: 1000

ارائه شده در تاریخ 22/12/1398

 

مجله علمی- پژوهشی پژوهش‌های روستایی

شماره جاری: دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 418-603 

ابر واژگان