تعداد مقالات در حال داوری: 103

تعداد مقالات پذیرفته نشده: 910

تعداد مقالات منتشر شده: 374

تعداد مجموع مقالات: 1387

تعداد تقریبی نویسندگان: 1000

ارائه شده در تاریخ 22/12/1398

 

مجله علمی- پژوهشی پژوهش‌های روستایی

شماره جاری: دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 214-409 

2. مفهوم‌سازی پدیدارشناسانه هسته نهادی برنامه‌ریزی فضایی راهبردی کیفیت محیطی روستاهای شهرستان کازرون

صفحه 234-249

علی پورقیومی؛ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ علی عسگری؛ علی گلی


3. عوامل مؤثر بر شادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی (موردمطالعه: شهرستان فومن)

صفحه 250-269

خدیجه صادقی؛ علی حاجی نژاد؛ جواد بذرافشان؛ مجید یاسوری


ابر واژگان