دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 6-191