کارآفرینی و توسعۀ روستایی؛ آموزه‏هایی از تجارب کشور چین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش شهرسازی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد برنامه‏ ریزی شهری ، دانشگاه شیراز - واحدبین الملل

چکیده

امروزه کارآفرینی به عنوان موتور توسعۀ اقتصادی در بهره‏گیری از توان محلی محسوب شده و  در برنامه‏ریزی توسعۀ روستایی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است . مقالۀ حاضر با رویکردی پژوهشی با تأکید بر کارآفرینی روستایی به بررسی سیاست‏گذاری‏ها و برنامه های عملیاتی توسعۀکارآفرینی روستایی در کشور چین پرداخته است. با توجه به نوپا بودن کارآفرینی روستایی در ایران، هدف اصلی این مقاله، شناسایی نتایج برنامه‏های موفق کارآفرینی روستایی در کشور چین به منظور بهرمندی از آنها در تدوین برنامه‏های کارآفرینی روستایی در ایران است. مطالعات این پژوهش نشان می‏دهد که چالش‏های متعددی در برنامه‏های کارآفرینی روستایی کشور چین وجود داشته است و اتخاذ راهبردهای مناسب مختلف بویژه در سه دهه گذشته نظیر صنعتی سازی تواحی روستایی و ارائه خدمات  آموزشی و ... موجب موفقیت برنامه‏های کارآفرینی روستایی در این کشور شده است.

کلیدواژه‌ها