عدم صدور نامه پذیرش مقاله به صورت دستی

به استحضار نویسندگان و مخاطبان ارجمند فصلنامه پژوهش های روستایی می رساند، با توجه به نامه معاون علم سنجی اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه تهران، از این پس یه منظور پیشگیری از هر گونه تخلف، کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات می‌بایست از طریق سایت مجله صورت پذیرد. بنابراین امکان ارائه نامه پذیرش مقاله به صورت دستی و با سربرگ مجله وجود نخواهد داشت. لطفا توجه نموده و درخواست نفرمایید.