راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و ارسال مقالات

1.      مقاله ارسال شده نباید قبلاً در هیچ نشریة داخلی یا خارجی و یا مجموعه مقالات خارجی چاپ شده باشد.

2.      مقالات فارسی با قلم نازنین نازک 12 و مقالات انگلیسی با قلم نازک Times New Roman 12 با نرم‌افزار Word تهیه شود. مقالات روی کاغذ A4 تایپ گردد. فواصل بین خطوط به‌ صورت Single باشد.

3.      حجم مقاله از عنوان مقاله تا انتهای فهرست منابع به انضمام چکیده مختصر انگلیسی و چکیده مبسوط انگلیسی، نباید از حداقل 15 صفحه کمتر  و از حداکثر 30 صفحه بیشتر باشد .

4.      عنوان مقاله با در نظر گرفتن فواصل بین کلمات نباید از 60 حرف تجاوز کند.

5.      شکل‌ها و نمودارهای مقاله حتماً اصل و دارای کیفیت مطلوب باشند. فایل اصلی شکل‌ها (تحت PDF  ،Excel ، Word) و با دقت 600 dpi ارائه گردد. اندازه قلم‌ها خصوصاً در مورد منحنی‌ها (legend) به‌ گونه‌ای انتخاب شوند که پس از کوچک شدن مقیاس شکل برای چاپ نیز خوانا باشند.

ساختار مقاله:

1.       صفحه عنوان: در صفحه شناسنامه باید عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، درجه علمی به زبان های فارسی و انگلیسی، نشانی دقیق (کدپستی، تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی) محل انجام پژوهش، مسئول مقاله و تاریخ ارسال درج شود. عهده‌دار مکاتبات باید با علامت ستاره مشخص شود.

2.       چکیده: شامل چکیده فارسی و انگلیسی مقاله و کلیدواژه‌ها (3 تا 6 کلمه) است. چکیده فارسی و انگلیسی مقاله از 250 کلمه بیشتر نباشد، و بیانگر خلاصه‌ای از مقدمه(Introduction)، روش تحقیق(Methodology)، یافته‌ها(Results)، بحث (Discussion) و نتیجه گیری (Conclusion) باشد.  همچنین برای نمایه شدن مجله در بانک‌های اطلاعاتی بین‌المللی، لازم است چکیده گسترده و تمام نمای انگلیسی بین 750 تا 1000 کلمه باشد و حاوی همان پنج بخش باشد، به طوری که بتوان آن را به‌صورت جداگانه به چاپ رساند.

3.       مقدمه: متضمن اطلاعات زمینه‌ای، ضرورت انجام پژوهش، سؤالات بی‌پاسخ و نحوة پاسخ‌دهی مقاله به آنها در خصوص موضوعات مقاله و هدف تحقیق.

4.      مروری بر ادبیات موضوع: متضمن تعاریف علمی، آخرین نظریه‌ها و مباحث علمی مرتبط با موضوع مقاله، دیدگاه‌های صاحبنظران برجسته و پیشینه و در نهایت مدل مفهومی تحقیق.

5.      روش‌شناسی تحقیق: متضمن طراحی تحقیق، زمان و مکان اجرای پژوهش، نمونه‌های مورد بررسی، روش نمونه‌گیری، نحوه جمع‌آوری اطلاعات، ابزار اندازه‌گیری و روش‌های تحلیل کمی و کیفی مورد استفاده.

6.      یافته‌ها: ارائه نتایج دقیق یافته‌های مهم با رعایت اصول علمی و با استفاده از جدول‌ها و نمودارهای لازم.

7.      بحث و نتیجه‌گیری: متضمن آثار و اهمیت یافته‌های پژوهش و یافته‌های پژوهش‌های مشابه دیگر با تأکید بر مغایرت‌ها و علل آن، توضیح قابلیت تعمیم‌پذیری و کاربرد علمی یافته‌ها و ارائه رهنمودهای لازم برای ادامه پژوهش‌های مرتبط با موضوع، نتیجه‌گیری، توصیه‌ها و پیشنهادهای احتمالی.

نحوه استناد دهی:

در هر مقاله باید حداکثر به 3 عنوان از پژوهش های پیشین هر کدام از نویسندگان مقاله ارجاع داده شود تا از خوداستنادی پیشگیری گردد.

 منابع و مآخذ باید به صورت درون‌متنی و همچنین در پایان مقاله به انگلیسی و به صورت جدول ذیل و بر مبنای APAذکر شود:

Material Type

In-Text Citation

Reference List & Notes

Book

Book: Single author

(Pegrum, 2009)

Pegrum, M. (2009). From blogs to bombs: The future of electronic technologies in education. Crawley, W.A: UWA Publishing.

Book: 3-5 authors

(Ranzijn, McConnochie, & Nolan, 2009)

Ranzijn, R., McConnochie, K., & Nolan, W. (2009). Psychology and indigenous Australians: Foundations of cultural competence. South Yarra, Vic: Palgrave MacMillan.

Book: More than 6 authors

(Jones et al., 1984)

Jones, E. E., Farina, A., Hastorf, A. H., Markus, H., Miller, D. T., & Scott, R. A. (1984). Social stigma: The psychology of marked relationships. New York: W.H. Freeman.

Book: Editor

(Hallinan, 2006)

Hallinan, M. T. (Ed.). (2006). Handbook of the sociology of education. New York: Springer.

Book: 2 or more editors

(Dawson & Venville, 2007)

Dawson, V., & Venville, G. (Eds.). (2007). The art of teaching primary science. Crows Nest, N.S.W: Allen & Unwin.

Book: Chapter [i.e. Article] in edited book

(Groundwater-Smith, 2007)

Groundwater-Smith, S. (2007). As rain is to fields, so good teachers are to students. In S. Knipe (Ed.), Middle years schooling: Reframing adolescence (pp. 151-170). Frenchs Forest, N.S.W: Pearson Education Australia.

Persian Book

(Alavi, 2009)

Alavi, M. (2009). [General Psychology (Persian)]. Tehran: Negah Publishing.

Journal Articles

Journal article: 6 or more authors

(Sohrabi et al., 2011)

Sohrabi, H. R., Weinborn, M., Badcock, J., Bates, K. A., Clarnette, R., Trivedi, D., Martins, R. N. (2011). New lexicon and criteria for the diagnosis of Alzheimer’s disease. Lancet Neurology, 10(4), 299-300.

Journal article online: No DOI supplied (free on the Web)

(Thomas & Bosch, 2005)

Thomas, K., & Bosch, B. (2005). An exploration of the impact of chronic fatigue syndrome and implications for psychological service provision. E-Journal of Applied Psychology: Clinical Section, 1(1), 23-40. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap/article/download/4/13

Journal article online: Digital Object Identifier supplied

(Almeida, Dickinson, Mayberry, Badcock, & Badcock, 2010)

Almeida, R. A., Dickinson, J., Maybery, M. T., Badcock, J. C., & Badcock, D. R. (2010).Visual search performance in the autism spectrum II: The radial frequency search task with additional segmentation cues. Neuropsychologia, 48(14), 4117-4124. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2010.10.009

Journal article online: in preprint archive

(Martinez, in press)

Martinez, M. (in press). Imperative content and the painfulness of pain. Phenomenology and the Cognitive Sciences. Retrieved from http://cogprints.org/6599/1/Imperative_Content_and_the_Painfulness_of_Pain.pdf

Journal article submitted for publication

Delgado, Suriyagoda, Zúñiga-Feest, Borie, & Lambers, 2014)

Delgado M., Suriyagoda L., Zúñiga-Feest A., Borie F., Lambers H. (2014). Divergent functioning of Proteaceae species: The South American Embothrium coccineum displays a combination of adaptive traits to survive in high-phosphorus soils. Manuscript submitted for publication.

Persian article

(Sohrabi et al., 2011)

Sohrabi, A. (2011). [Cognitive psychology: from brain to society (Persian)]. Advances in Cognitive Psychology, 10(4), 299-300.

Conference Papers and Proceedings

Paper in conference proceedings in print

(Game, 2001)

Game, A. (2001). Creative ways of being. In J. R. Morss, N. Stephenson & J. F. H. Rappard (Eds.), Theoretical issues in psychology: Proceedings of the International Society for Theoretical Psychology 1999 Conference (pp. 3-12). Sydney: Springer.

Paper in conference proceedings online: Electronic database

(Balakrishnan, 2006)

Balakrishnan, R. (2006, March). Why aren’t we using 3d user interfaces,and will we ever? Paper presented at the IEEE Symposium on 3D User Interfaces. http://dx.doi.org/10.1109/vr.2006.148

Conference papers: Unpublished

(Santhanam, Martin, Goody & Hicks, 2001)

Santhanam, E., Martin, K., Goody, A., & Hicks, O. (2011). Bottom-up steps towards closing the loop in feedback on teaching: A CUTSD project. Paper presented at Teaching and Learning Forum – Expanding horizons in teaching and learning, Perth, Australia, 7-9 February 2001.

Theses

Thesis in print: Published

(May, 2007)

May, B. (2007) A survey of radial velocities in the zodiacal dust cloud. Bristol, UK: Canopus Publishing

Thesis online: Electronic database

(Rich, 1989)

Latifi, M. (2004). Multinational Companies and Host Partnership in Rural Development : A Network Perspective on the Lamco Case (Doctoral dissertation).  Finland. Uppsala Universitet

 
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیاست های نشر:

1.       اسامی نویسندگان به همان ترتیبی که در زمان تشکیل پرونده مقاله در سامانه درج گردیده، در زمان پذیرش نهایی و چاپ مقاله ارائه می شود و هیچ تغییری در ترتیب یا تعداد نویسندگان اعمال نخواهد شد.

2.      چنانچه هزینه‌های تحقیق یا تهیه مقاله از سوی مؤسسه‌ای تأمین مالی شده باشد، نام مؤسسه در صفحه اول درج شود.

3.      حداقل زمان لازم برای بررسی مقالات تا اعلام پذیرش مقاله 3 ماه است. از تماس تلفنی با دفتر مجله اکیدا خودداری فرمایید و صرفا از طریق ارسال پیام در سامانه یا ارسال ایمیل پیگیر وضعیت مقاله خود باشید.

4.      مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.

5.    در صورتی که مقاله ای از نویسنده مسئول یا هر کدام از نویسندگان دیگر یک مقاله در فصلنامه در حال داوری باشد، مقاله دیگری از ایشان برای داوری ارسال نخواهد شد. بنابراین از ارسال بیش از یک مقاله توسط نویسنده یا نویسندگان یکسان، اکیدا اجتناب فرمایید. در غیر این صورت مقالات به نویسنده / نویسندگان مسئول، عودت خواهند شد.

6.      مقاله ای که به طور کامل طبق راهنمای تدوین مقالات فصلنامه پژوهش های روستایی تدوین نشده باشد، به هیچ وجه تا زمان اصلاح کامل برای داوری ارسال نخواهد شد.

7.  با توجه به نامه معاون علم سنجی اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه تهران، به منظور پیشگیری از هر گونه تخلف، کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات می‌بایست از طریق سایت مجله صورت پذیرد. بنابراین امکان ارائه نامه پذیرش مقاله به صورت دستی و با سربرگ مجله وجود نخواهد داشت. لطفا توجه نموده و درخواست نفرمایید.

سیاست های مالی نشریه:

1.      صاحب امتیاز این نشریه "دانشکده جغرافیا- دانشگاه تهران" است و بیشتر هزینه های آن را برعهده دارد.

2.  فصلنامه پژوهش های روستایی پس از پذیرش مقاله مبلغ 7.000.000 ریال (هفتصد هزار تومان) جهت تامین بخشی از هزینه های انتشار مقاله دریافت می نماید.

3.      این نشریه به صورت دسترسی ازاد و برخط منتشر می شود و خواندن و بارگیری مقالات بدون ثبت نام و پرداخت هزینه ای انجام می شود.

 

 تعارض منافع:

در جریان انتشار مقاله تعارض در منافع به این معنی است که نویسنده یا نویسندگان، ویراستاران و یا حتی سردبیران مجلات دارای ارتباطات شخصی و یا اقتصادی می‌باشند که ممکن است به طور ناعادلانه‌ای بر تصمیم‌گیری آن‌ها در جهت چاپ یک مقاله تأثیرگذار باشد. فصلنامه پژوهشهای روستایی که صاحب امتیاز آن "دانشکده جغرافیا- دانشگاه تهران (قطب علمی برنامه ریزی روستایی)" است و موسسه نگاه مشرق میانه آن را منتشر می کند؛ شرایط زیر را در بیان تعارض منافع پذیرفته است:

نویسندگان باید در هنگام تقدیم مقاله به مجله عدم تعارض در منافع مالی و غیر مالی خود را اظهار نمایند. و در صورت وجود حامی مالی عنوان دقیق دانشگاه یا موسسه مورد نظر را بیان کنند. همچنین فرم مربوط به عدم وجود تعارض در منافع را بارگیری نموده و بعد از مطالعه دقیق، آن را امضاء کرده و همراه با مقاله ارسال نمایند.

منشور اخلاقی این نشریه طبق بیانیه کمیته اخلاق در انتشارات "COPE" بدین گونه است:

            مسئولیت اخلاقی ناشر و همکاران نشریه:
 

1.     تصمیم‌گیری‌های نشر و چاپ: قوانین کپی رایت توسط نشریه رعایت شده و حق افراد در هنگام انتشار محفوظ باشد

2.     تصمیم‌گیری منصفانه درباره مقالات:‌ تصمیم گیری درباره مقالات در هر مرحله ای بدون توجه به نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی و یا فلسفه سیاسی نویسندگان و فقط براساس قضاوت های های تخصصی و حرفه ای انجام  خواهد شد.

3.      محرمانه بودن اطلاعات: اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند داوران، مشاوران، ویراستار و ناشر امانتدار کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت خواهد شود.

4.     رعایت منافع اشخاص و جلوگیری از تعارض آن: امکان استفاده از نتایج سایر تحقیقات باید با ارجاع دهی و اجازه کتبی و صریح از نویسنده انجام می شود.

5.     فرآیند داوری در این مجله از نوع داوری دوطرفه خواهد بود. به گونه ای که همانطور که داور برای نویسنده نامشخص است، داور نیز نویسنده را نمی شناسد.

مسؤلیت اخلاقی داوران:

1.      کمک به تصمیم گیری هیأت تحریریه مجله در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات؛

2.      سرعت عمل در ارزیابی مقالات ارجاع شده به آن‌ها؛

3.      محرمانه بودن اطلاعات مقالات ارجاع شده از سوی نشریه؛

4.      داوری با ارائه مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف؛

5.      توجه به منابع استفاده شده در مقاله؛

6.      داوران مقالاتی که منافع اشخاص، مؤسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود را نباید برای داوری قبول کنند.

7.      هر داوری که احساس کند فاقد صلاحیت لازم برای بررسی است و یا طولانی شدن مرحلۀ داوری به دلیل کمبود وقت یا عدم دسترسی به امکانات کافی و ... باید از روند بررسی مقاله انصراف دهد.

 

مسؤولیت اخلاقی نویسندگان:

1.       ارائه مقالات به صورت علمی و منسجم، مطابق با استاندارد نشریه

2.      ارائه داده های خام مورد استفاده در مقاله در صورت نیاز؛

3.      اصالت مقاله ارائه شده؛

4.       عدم انتشارهمزمان یک مقاله و یا مقاله پذیرش و چاپ شده (بجز در قالب چکیده یا بخشی از یک سخنرانی، مقاله ی مروری، یا پایان نامه)؛

5.       ذکر ارجاع‌دهی مناسب در متن مقاله و کتابنامه؛

6.       ذکر پشتیبان‌های مالی؛

7.      اعلام وجود خطاهای اساسی در مقاله توسط نویسندگان در صورت مشاهده در هر مرحله از فرآیند بررسی آن.

8.      نویسنده اصلی باید اطمینان حاصل کند که نام تمام نویسندگان مشترک، در مقاله گنجانده شده و تمام نویسندگان مشترک نسخه نهایی مقاله را دیده و به تأیید آنها رسیده است و برای ارائه آن به مجله برای انتشار موافقت دارند.

 

مصادیق نقض اصول اخلاقی انتشار توسط نویسندگان:

  1. سرقت ادبی: سرقت ادبی به معنای استفاده ی عمدی از مقالات یا ایده های شخص دیگر به نام خود است. حتی استفاده از یک جمله شخص دیگر یا جملات قبلی خود بدون ذکر منبع، سرقت محسوب میشود. تمامی رونوشت های ارسال شده به این نشریه توسط نرم افزارهای سرقت ادبی مورد بازبینی قرار میگیرند.
  2. داده سازی و تحریف: داده سازی هنگامیست که محقق در عمل مطالعه ای را انجام نداده اما داده و نتیجه گیری ارائه میدهد. تحریف نیز هنگامی رخ میدهد که تحقیقی را انجام داده اما داده ها و نتایج آن را تغییر میدهد.
  3. ارسال همزمان: هنگامیست که یک رونوشت به دو نشریه ارسال میشود.
  4. ارسال دونسخه ای (المثنی): هنگامی رخ میدهد که دو یا چند مقاله دارای فرضیات، داده ها، و نتایج یکسان هستند.
  5. ارسال تکراری (اضافی): به معنی تقسیم یک مطالعه به مقالات متعدد و ارسال آن ها میباشد.
  6. سهیم کردن نادرست مؤلف دیگر: همه ی مؤلفان لیست شده در مقاله میبایست در انجام آن سهیم باشند.
  7. دستکاری منابع: هنگامیست که در قسمت پایانی یک رونوشت منابع متعددی ذکر میشود، در حالیکه در محتوای متن نامی از آن ها برده نشده است.

 

گفتنی است که ارزیابی سرقت علمی در مقالات بر اساس نرم افزار سمیم نور انجام می گردد.

 

اصول اخلاقی پژوهش در علوم اجتماعی: 

این نشریه اصول اخلاقی پژوهش در علوم اجتماعی منتشر شده توسط انجمن پژوهش های اجتماعی را پذیرفته است. نویسندگان می بایست فایل مورد نظر را از اینجا http://the-sra.org.uk/ بارگیری نموده و به دقت مطالعه کنند. (فایل به پیوست ارسال می گردد)