داوران

{reviewlist}

اسامی داوران مجله به ترتیب حروف الفبا

ردیف

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

ردیف

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

1

رشید

احمدرشی

استادیار

39

علی

شکوری

دانشیار

2

مصطفی

احمدوند

دانشیار

3

عبدالرضا رکن الدین

افتخاری

استاد

40

طاهره

صادقلو

استادیار

4

محسن

آقایاری هیر

استادیار

41

صادق

صالحی

استادیار

5

سعید رضا

اکبریان

استادیار

42

مصطفی

طالشی

استاد

6

کریستوفر

برایانت

استاد

7

ناصر

بیات

استادیار

43

قهرمان

عبدلی

استاد

8

حمید

شایان

استاد

44

ناصر

علیقلی زاده فیروزجایی

استادیار

9

سعید

بازگیر

استادیار

45

غلامرضا

غفاری

دانشیار

10

سید علی

بدری

دانشیار

46

منصور

غنیان

دانشیار

11

خدیجه

بوذرجمهری

دانشیار

47

غریب

فاضل نیا

دانشیار

12

ابوذر

پایدار

استادیار

48

حسنعلی

فرجی سبکبار

دانشیار

13

مجید

پریشان

استادیار

49

زهرا

فرضی زاده

استادیار

14

سید احمدرضا

پیش بین

استادیار

50

آنا

فیرمینو

استاد

15

مهدی

پورطاهری

استادیار

51

سید احمد

فیروزآبادی

دانشیار

16

محمدحسین

توانا

استاد

52

قدیر

فیروزنیا

دانشیار

17

جعفر

توکلی

استادیار

53

امیرحسین

علی بیگی

استادیار

18

مرتضی

توکلی

دانشیار

54

مجتبی

قدیری معصوم

استاد

19

سعید

جعفری مقدم

استادیار

55

مهدی

قربانی

استادیار

20

محمود

جمعه پور

استاد

56

بهروز

قرنی آرانی

استادیار

21

محمد

چیذری

استاد

57

علی اکبر

عنابستانی

دانشیار

22

شهلا

چوبچیان

استادیار

58

مهدی

کرمی دهکردی

استادیار

23

مهدی

حسام

استادیار

59

علی اکبر

کریمیان

دانشیار

24

فضیله

خانی

دانشیار

60

خلیل

کلانتری

استاد

25

محمدامین

خراسانی

استادیار

61

دو چول

کیم

استاد

26

رضا

خسروبیگی برچلویی

استادیار

62

علی

گلی

دانشیار

27

علیرضا

دربان آستانه

استادیار

63

فیلیپ

مادلاین

استاد

28

وحید

ریاحی

استادیار

64

امین

محمدی استاد کلایه

استادیار

29

ولی اله

رستمعلی زاده

استادیار

65

ژان مارک

موریسو

استاد

30

سید حسن

رضوی

استادیار

66

علی‏اصغر

میرک زاده

استادیار

31

محمدرضا

رضوانی

استاد

67

محمود رضا

میرلطفی

دانشیار

32

مهدی

رمضان زاده لسبویی

استادیار

68

سید حسن

مطیعی لنگرودی

استاد

33

کیومرث

زرافشانی

دانشیار

69

حسین

منصوریان

استادیار

34

حمدا...

سجاسی قیداری

استادیار

70

داوود

مهدوی

استادیار

35

محسن

سرتیپی پور

استاد

71

فرشاد

مومنی

استاد

36

منصور

شاه ولی

استاد

72

عبدالحمید

نظری

استادیار

37

داود

شیخی

استادیار

73

ولی اله

نظری

استادیار

38

حسین

شعبانعلی فمی

دانشیار

74

امیر

نعیمی

استادیار

 39  علی  احمدی  استادیار

75

مرتضی

نعمتی

استادیار