کسب رتبه A فصلنامه پژوهش های روستایی در ارزیابی سال 1396 نشریات توسط وزارت عتف

به استحضار نویسندگان گرانقدر فصلنامه پژوهش های روستایی و سایر محققان محترم می رساند، فصلنامه پژوهش های روستایی در ارزیابی نشریات علمی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1396، رتبه A و امتیاز 87 را کسب نموده است. تحقق این امر، جز با یاری و تعهد علمی و اخلاقی نویسندگان گرانقدر مقالات فصلنامه، میسر نبود. این موفقیت را به مجموعه دست اندرکاران و مخاطبان فصلنامه، تبریک می گوییم.