ثبت مشخصات کامل تمام نویسندگان به فارسی و انگلیسی در زمان ارسال مقاله

به اطلاع محققان ارجمند می رساند، از این پس مقالاتی که در زمان ارسال دارای مشخصات کامل و دقیق نویسندگان به دو زبان فارسی و انگلیسی نباشند، برای داوری ارسال نخواهند شد.