ارزیابی شایستگی‌های کارآفرینان روستایی شهرستان کرمانشاه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه زراعت واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان

3 دانشیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه رازی

چکیده

توسعة روستایی امروزه بیش از گذشته با پدیدة کارآفرینی سروکار دارد. نهادهای مروج توسعة روستایی، کارآفرینی را مداخله‌ای‌ راهبردی می‌دانند که می‌تواند فرایند توسعة‌ روستایی را تسریع بخشد. در محیط رقابتی کسب‌وکار امروز، کارآفرینان برای آنکه بتوانند در فرایند پیچیدة کسب‌وکار موفق عمل کنند، نیازمند کسب شایستگی در جنبه‌های مختلف نگرشی، عقلانی، رفتاری و مدیریتی هستند. ازاین‌رو، نقش کارآفرین در ماندگاری و موفقیت کسب‌وکارها حیاتی است و از طریق رهیافت شایستگی‌ها می‌توان آن را بررسی کرد. اینکه چه افرادی و با چه شایستگی‌هایی وارد حوزة کارآفرینی روستایی شده‌اند از مسائل مهمی است که در مطالعات کارآفرینی کمتر به آن پرداخته شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی شایستگی‌های کارآفرینان روستایی شهرستان کرمانشاه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن است، به‌طوری‌که مشخص شود کارآفرینان روستایی در کدام شایستگی‌ها قوت و ضعف دارند و چگونه می‌توان در بهبود این شایستگی‌ها گام برداشت. جامعة آماری مورد مطالعه شامل 110 نفر از کارآفرینان روستایی بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 86 نفر تعیین شد و برای دستیابی دقیق به افراد مورد مطالعه، از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد. به‌منظور گردآوری داده‌ها، از پرسشنامة استاندارد من (2001) استفاده شد. نتایج نشان دادند که میزان شایستگی کارآفرینی اکثریت مردان در حد متوسط و میزان شایستگی کارآفرینی اغلب زنان در حد پایین‌تر از متوسط و کم قرار داشت. برپایة نتایج، مردان و زنان کارآفرین در شایستگی‌های سازماندهی و رهبری و راهبردی ضعف دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات، تجربة کارآفرینی، گذراندن دورة کارآفرینی، و سن بر شایستگی‌های کارآفرینان روستایی مؤثرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


کرد، باقر؛ آبتین، عبدالعزیز، 1392 ، بررسی عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرین ی روستایی در استان
سیستان و بلوچستان (با تمرکز بر توسعة مراکز رشد روستایی، توسعة فناوری های اطلاعات و
.1- ارتباطات و توانمندسازی زنان روستایی)، جغرافیا و توسعه، شمارة 32 ، صص. 14
هاشمی، س؛ مهرابی، علی اکبر؛ ایمنی، سیاوش؛ نجاحی، اکبر، 1390 ، توسعة روستایی با تأکید بر
اشتغال و کارآفرینی: مطالعة موردی دهستان شباب در استان ایلام ، فصلنامة روستا و توسعه،
.35- سال 14 ، شمارة 1، صص. 58
Ahmad, N., 2007, A Cross-cultural Study of Entrepreneurial Competencies and
Entrepreneurial Success in SMEs in Australia and Malaysia, Thesis
(Ph.D.), University of Adelaide, Adelaide Graduate School of Business.
Alarape, A. A. 2007, Entrepreneurship Programs, Operational Efficiency and
Growth of Small Businesses, Journal of enterprising communities: People and
Places in the global economy, 1(3), PP. 222-239.
Bartram, D., 2005, The Great Eight Competencies: A criterion-centric approach
to validation, Journal of Applied Psychology, 90 (6), PP. 1185-1203.
Baum, J.R., Locke, E.A. & Smith, K.G., 2001, A Multidimensional Model of
Venture Growth, Academy of Management Journal, Vol. 44, No. 2, PP. 292-303.
Bickerdyke, I., Lattimore, R. & Madge, A., 2000, Business Failure and Change:
An Australian perspective: Productivity commission staff research paper,
AusInfo, Canbera.
Bird, B., 1995, Toward a Theory of Entrepreneurial Competency, In J.A. Katz &
R.H. Brockhaus (Eds), Advances in entrepreneurship, firm emergence, and
growth, Vol. 2, PP. 21-72, Greenwich, Connecticut: Jai press Inc.
Bird, B., 2002, Learning Entrepreneurship Competencies: The self-directed
learning approach, Inter-national Journal of Entrepreneurship Education, Vol.
1, PP. 203-227.
Botha, M., Nieman, G.H., van Vuuren, G.G., 2006, Evaluating the Women
Entrepreneurship Training Programme: A South African study, The
International Indigenous Journal of Entrepreneurship, Advancement, PP. 1-16.
Boyatzis, R.E., 1982, The Competent Manager: A model for effective
performance, New York: Wiley.
Bridge S., O'Neill K. and Martin F., 2003, Understanding Enterprise,
Entrepreneurship and Small Business, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Chandler, G.N. & Jansen, E., 1992, The Founder's Self-assessed Competence and
Venture Performance, Journal of Business Venturing, 7(3), PP. 223-236.
Chandler, G.N., Jansen, E.J., 1992, Founder’s Self-assessed Competence and Venture
Performance, Journal of Business Venturing, Vol. 7, No. 3, PP. 223-236.
Covin, J.G., Slevin, D.P. & Covin, T.J., 1990, Content and Performance of
Growth-seeking Strategies: A comparison of small firms in high-and low
technology industries, Journal of Business Venturing, 5(6), PP. 391-412.
Hoffmann, T., 1999, The Meanings of Competency, Journal of European Industrial
Training, Vol. 23, No. 6, PP. 275-285.
Ilesanmi, O.A., 2000, Entrepreneurial Development, (1st Ed). Ilorin, Nigeria:
Kola Success Publications.
Inyang, J.B., Oliver Enuoh, R., 2009, Entrepreneurial Competencies: the missing
links to successful entrepreneurship in Nigeria, International Business
Research, Vol. 2, No. 2, PP. 62-71.
Izquierdo, E., Deschoolmeester, D., 2005, The Importance of Competencies for
Entrepreneurship: A view from entrepreneurs and scholars perspective,
ESPA, PP. 1-13.
Jaafar, M., Ramayah, T. & Osman, M., 2004, Owner/Manager Characteristics
and Business Success: A Study among Malaysian Contractors, The 18th
Annual Conference of the Australian & New Zealand Academy of
Management 2004, “People First – Serving Our Stakeholders”, Dunedin, New
Zealand, PP. 8-11, December.
Kitching, B. & Woldie, A., 2004, Female Entrepreneurs in Transitional
Economies: A comparative study of businesswomen in Nigeria and China,
In Proceedings Hawaii international conference on business, Honolulu, Hawaii.
Krueger, N.F. & Brazeal, D.V., 1994, Entrepreneurial Potential and Potential
Entrepreneurs, Entrepreneurship Theory and Practice, 18, 91pp.
Man, T.W.Y., Lau, T. & Snape, E., 2008, Entrepreneurial Competencies and the
Performance of Small and Medium Enterprises: An investigation through
a framework of competitiveness, Journal of Small Business &
Entrepreneurship, 21(3), PP. 257-276.
Man, T.W.Y., 2001, Entrepreneurial Competencies and the Performance of
Small and Medium Enterprises in Hongkong Services Sector, Doctoral
Thesis, Hongkong Polytechnic University, Hongkong.
Man, T.W.Y., Lau, T. & Chan, K.F., 2002, The Competitiveness of Small and
Medium Eenterprise: A conceptualization with focus on entrepreneurial
competencies, Journal of Business Venturing, Vol. 17, PP. 123-142.
Maxwell, J.R. & Westerfield, D.L., 2002, Technological Entrepreneurism
Characteristics Related to the Adoption of Innovative Technology, SAM
Advanced Management Journal, 67(1), PP. 9-13.
Olabisi S., Yusuff & Olagbemi Akinola Andrew, 2012, Human Capital and
Women Entrepreneurs in Tye and Tye Micro-Business in Ogun State,
Nigeria, Global Journal of Human Social Science, Vol. 12, No. 5, PP. 33-42.
Parry, S.B., 1998, Just what is a Competency? (And why should you care),
Training, 35(4), PP. 58-64.
Rowe, C., 1995, Clarifying the use of Competence and Competency Models in
Recruitment, Assessment, and Staff Development, Industrial and
Commercial Training, Vol. 27, No. 11, PP. 12-17.
Snell, R., Lau, A., 1994, Exploring Local Competences Salient for Expanding
Small Business, Journal of Management, 13(4), PP. 4-15.
Solesvik, M., 2012, Entrepreneurial Competencies in Emerging Economy Context,
in 17th Nordic Conference on Small Business Research, Helsinki, PP. 23-25.
Sony, H.P., Iman, 2005, Relationship between Entrepreneurial Learning,
Entrepreneurial Competencies and Venture Success: empirical study on
SMEs, Int. J. Entrepreneurship and Innovation Management, Vol. 5, No. 5/6,
PP. 454-468.
Tamanin T., Ancona, C., Botega, N. and Rodrigues-Netto, N., 2002, Translation,
Validation and Cross-Cultural Adaptation into Portuguese Language of
the ‘King’s Health Questionnaire, Heidelberg: International Continence
Society Annual Conference.
Thompson, J.L., Stuart, R., Lindsay, P.R., 1997, The Competence of Top Team
Members: A framework for successful performance, Team Performance
Management, 3(2), PP. 57-75.
Timmons, J.A., Spinelli, S., 2004, New Venture Creation: Entrepreneurship for
the 21st century, 6th ed. Boston: McGraw-Hill.
Wickramaratne, A., Kiminami, A. & Yagi, H., 2014, Entrepreneurial
Competencies and Entrepreneurial Orientation of Tea Manufacturing
Firms in Sri Lanka, Asian Social Science, 10 (18), PP. 50-62.
Winterton, J., 2005, Entrepreneurship: towards a competence framework for
developing SME managers, United States Association for Small Business and
Entrepreneurship conference Proceedings.