تحلیل کیفی چالش‌های فراروی صنایع تبدیلی انواع میوه در استان کرمانشاه (کاربرد نرم‌افزار NVivo)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری و کارشناس ارشد آموزشی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی و عضو گروه پژوهشی تحقیقات توسعه اقتصادی- اجتماعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی.

چکیده

صنایع تبدیلی کشاورزی با تکمیل فرایندهای پس از تولید، راهکاری برای جلوگیری از ضایعات، افزایش ارزش ‌‌افزودة محصولات کشاورزی و فرصتی کم‌‌نظیر برای اشتغال‌‌زایی به‌شمار می‌‌آیند. استان کرمانشاه توانایی زیادی در توسعة صنایع تبدیلی انواع میوه دارد، هرچند توسعة این صنایع در کشور ما با چالش‌‌‌‌های بسیاری مواجه است. هدف پژوهش کیفی حاضر آن است که ضمن تحلیل چالش‌‌های پیش ‌‌روی صنایع مذکور، راهکارهایی برای برون‌رفت از آنها ارائه کند. نمونه‌‌های برگزیده در پژوهش حاضر، کارشناسان سازمان‌‌ها و مدیران واحدهای فرآوری میوه بودند، که به‌شیوة هدفمند انتخاب شدند. پس از انجام بیش از 10 ساعت مصاحبة عمیق با 8 نفر از نمونه‌های منتخب، اشباع تئوریک به‌دست آمد و مصاحبه‌ها پیاده‌سازی شدند. با استناد به نتایج تحلیل مصاحبه‌‌های میدانی در محیط NVivo10، چالش‌های فراروی صنایع تبدیلی انواع میوه در استان کرمانشاه در 8 طبقة تنگناهای مرتبط با بازار، نیروی کار، مسائل مدیریتی، پیامدهای هدفمندی یارانه‌‌ها و تحریم‌‌های اقتصادی، انسجام‌نداشتن سازمان‌های متولی صنایع کشاورزی، و نداشتن برنامه‌‌ریزی راهبردی جای گرفتند. طبق نتایج مطالعة حاضر، به سیاست‌گذاران صنایع تبدیلی استان کرمانشاه پیشنهاد می‌شود که به پرداخت سهم یارانة تولید توجه ویژه داشته باشند و با حمایت از نظام توزیع امانی، بسیاری از چالش‌‌های بازار فرآورده‌‌های تبدیلی را برطرف کنند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اباذری، عطیه و حسینی یکانی، سیدعلی، 1393 ، اولوی ت بندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی
، کشاورزی (مطالعة موردی: استان مازندران)، تحقیقات اقتصاد و توسعة کشاورزی ایران، دورة 45
.175 - شمارة 1، صص. 182
. ادارة صدور مجوزهای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، 1391
اصغری لفمجانی، صادق، بدخش، یوسف و فرهادی، ولی اله، 1391 ، بررسی مشکلات و چال ش های
توسعة صنایع روستایی (مطالعة موردی: روستاهای بخش لنده، شهرستان کهگیلوی ه )، خلاصه
مقالات همایش ملی توسعة روستایی، گیلان.
امین آقایی، مهرناز، 1387 ، عوامل مؤثر بر عملکر د صنایع کوچک از دیدگاه کارشناسان صنایع
.125- روستایی، فصلنامة روستا و توسعه، سال 11 ، شمارة 4، صص. 146
بزرگمهر، علی، نعمتی، امین، ربان ی نسب، حجت اله، یاوری، ابوالفضل، قرانی، محمد و حیدری،
مصطفی، 1392 ، راهبردهای توسعة صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان خراسان شمالی با
نشریة اقتصاد و توسعة کشاورزی دانشگاه ،(SWOT) استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک
.103- فردوسی مشهد، جلد 27 ، شمارة 2، صص. 113
. دفتر صنایع کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، 1392
رادفر، رامین و تیموری، محمدجواد، 1389 ، بررسی تجارب کشورهای منتخب در صنایع غذایی و
در س هایی برای ایران، انتشارات مؤسسة پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعة
روستایی.
.1- زارعی، رضا، 1391 ، خبرنامة سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، سال نهم، شمارة 99 ، صص. 8
، زاهدی، علی، 1384 ، محدودی ت ها و مزی ت ها در توسعة صنایع تبدیلی زیتون، ماهنامة سنبله، سال 18
.16- شمارة 144 ، صص. 18
خبرگزاری فارس، 1391 ، ایران رتبة اول تولید محصولات باغی منطقه،
http://farsnews.com/printable.php?nn=13910801000647
صبوری، محمدصادق و ملک محمدی، ایرج، 1387 ، تحلیل سیاس ت های برنام ه های توسعة کشاورزی
به منظور دستیابی به توسعة پایدار کشاورزی کشو ر ، اولین همایش ملی مدیریت و توسعة
کشاورزی پایدار در ایران، شوشتر.
عبادی، فرزانه، 1388 ، وضعیت صنایع غذایی در اقتصاد ایران، مؤسسة پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد
کشاورزی و توسعة روستایی، انتشارات وزارت جهاد کشاورزی، مدیریت امور پردازش یافتة
تحقیقاتی و اطلا ع رسانی.
عبادی، فرزانه، 1390 ، بررسی تجربیات کشورهای منتخب در (اتحادیة اروپا، امریکا، ژاپن، چین و
ترکیه) در زمینة انتقال نوآوری با تأکید بر صنایع کوچک ، مؤسسة پژوهش های برنامه ریزی،
اقتصاد کشاورزی و توسعة روستایی، گروه پژوهشی صنایع تبدیلی و تکمیلی.
فلاحتی، علی، 1389 ، عارض ه یابی صنایع کوچک تبدیلی استان کرمانشاه، شرکت شهرک های صنعتی
استان کرمانشاه.
کرمی، آیت اله و مردانی ادبی، یاسر، 1391 ، بررسی مسائل بازاریابی انگور شهرستان دن ا ، مجموعه
مقالات همایش ملی توسعة روستایی، دانشگاه گیلان.
کلانتری، خلیل، رهنما، عبدی و موحد محمدی، حمید، 1389 ، عوامل پی ش برنده و بازدارندة ایجاد و
توسعة صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان خراسان شمالی، اقتصاد کشاورزی و توسعه،
.1- سال هجدهم، شمارة 70 ، صص. 19
مدیریت امور کاهش ضایعات محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، 1392 ، ضایعات محصولات
http://www.mazraehdaran.com ، کشاورزی و کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی، خردادماه
ملاشاهی، غلامعباس، پدرام، پیمان، سلطانی، مهدی، خیری، مجید و فیروزجاه، نتاج، 1391 ، اهمیت و
نقش صنایع کوچک روستایی در ایجاد اشتغال پایدار ، مجموعه مقالات همایش ملی توسعة
روستایی، دانشگاه گیلان.
. معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، 1391
نصرتی، فردین و ایمانی، بهرام، 1389 ، چال ش های فراروی صنایع روستایی در ایران ، مسکن و محیط
.86-97 ، روستا، دورة 29 ، شمارة 129
Azeem, Mohammad & Salfi, Naseer Ahmad, 2012, Usage of NVivo Software for
Qualitative Data Analysis, Academic Research International, Vol. 1(2),
PP. 262-266.
Banbury, C.M., & Mitchel, W., 2007, The Effect of Introdusing Important
Incremental Innovation on Market Share and Business Survival, Sterategic
Management Journal, Vol. 16, PP. 161-182.
Batov, G., 2006, Development of Rural Industrial Enterprise (The example of
Kabardino-Balkaria), Problems of Economic Transition, Vol. 48, No. 10,
PP. 63-69.
Berg, B.SL. & Howard, Lune, 2001, Qualitative Research Methods for the Social
Sciences (4th edition), Boston: Allyn & Bacon.
Bouri, Amit, Breij, Mark, Diop, Magatte, Kempner, Randall, Klinger, Bailey, &
Stevenson, Keely, 2011, Report on Support to SMEs in Developing
Countries Through Financial Intermediaries.
Cohen, Louis, Lawrence & Morrison, Keith, 2007, Research Methods in
Education, 6th Edition, Rout Ledge Publication.
Hutchisona, A.J., Johnstonb, L.H. & Breckona, J.D., 2010, Using QSR-NVivo
Facilitate the Development of a Grounded Theory Project: an account of a
worked example, International Journal of Social Research Methodology, Vol.
13(4), PP. 283–302.
Kondracki, Nancy L., Wellman, Nancy S., Amundson, Daniel R., 2002, Content
analysis: Review of methods and their applications in nutrition education,
Journal of Nutrition Education and Behavior, 34(4), PP. 224-230.
Onu, M.E. & Ekine, D.I., 2009, Critical Challenges to Small‐scale Rural Business
Firms: A Case Study of Poultry Farm Enterprise in Ido LGA, Oyo State,
Asia‐Pacific Journal of Rural Development, Vol. XIX, No. 2, PP. 143-166.
Patton, M.Q., 2002, Qualitative Research & Evaluation Methods (3rd edition),
Thousand Oaks, CA: Sage.
Richards, L. & Morse, J.M., 2012, Readme First for a User’s Guide to
Qualitative Methods (3rd edition), Thousand Oaks, CA: Sage.
Silverman, D., 2001, Interpreting Qualitative Data: Methods for analyzing talk,
text and interaction (2th edition), Thousand Oaks, CA: Sage.
Sundar, K. & Srinivasan, 2009, Rural industrialization: Challenges and
proposition, J. Soc. Sei, 20(1), PP. 23-29.
Wilkinson, J. & Rocha, Rudi, 2008, Agro–industry Trends, Patterns &
Development Impacts, Global Agroindustries Forum, New Delhi, PP. 1-13.