بررسی نگرش والدین به ادامة تحصیل دختران روستایی (مطالعة موردی: روستاهای شهرستان سنقروکلیایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج کشاورزی و توسعة روستایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری توسعة کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

پرداختن به موضوع آموزش دختران روستایی برای برنامه‏ریزی و توسعة روستایی امری ضروری است. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ادامة تحصیل دختران روستایی (روستاهای شهرستان سنقروکلیایی) است. جامعة ‏آماری این پژوهش، خانواده‏هایی بودند که دانش‏آموز دختر داشتند (2269N=). با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 360 پرسشنامه با روش نمونه‏گیری تصادفی با انتساب متناسب توزیع شد و در نهایت 349 پرسشنامه تکمیل و تجزیه و تحلیل شد. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه‏ای بود که روایی آن را جمع متخصصان و پایایی آن را ضریب آلفای کرونباخ تأیید کرد. نتایج نشان دادند که دیدگاه والدین به تحصیل دختران منفی است. آزمون ناپارامتری من‌ویتنی مشخص کرد که نگرش والدین به ادامة تحصیل دختران در روستاهایی که دارای مدرسة راهنمایی دخترانه و دبیرستان دخترانه هستند، مثبت و در روستاهایی که فاقد این مدرسه‏ها هستند، منفی است. نتایج آزمون کروسکال والیس نیز نشان دادند، والدین با تحصیلات بالاتر، نگرش مثبتی به ادامة تحصیل فرزندان دختر خود دارند. نتایج این پژوهش می‏تواند کمک شایانی به برنامه‏ریزان روستایی برای توسعة انسانی و روستایی و آموزش روستاییان کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آمارنامة استانداری کرمانشاه، 1390
. ادارة آموزش و پرورش شهرستان سنقروکلیایی، 1390
ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا، 1387 ، جامعه شناسی توسعه ، انتشارات کیهان، چاپ هفتم،
. ص. 121
حاجیلو، فتانه، 1384 ، بررسی عوامل موفقیت تسهیلگران زن در ایجاد و تداوم فعالیت گرو ه های
مستقل زنان روستایی، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
خانی، فضیله، چوبچیان، شهلا، 1391 ، مناسبات جنسیتی در فضاهای روستایی و تأثیر آن بر مشارکت
زنان (مطالعة مقایسه ای دهستان مریدان شهرستان لنگرود استان گیلان و دهستان هو لی
شهرستان پاوه استان کرمانشاه )، پژوهش های روستایی، سال سوم، شمارة سوم،
.135- صص. 158
ساخارو پولوس، جرج و وودهال، مورین، 1370 ، آموزش برای توسعه، ترجمة پریدخت وحیدی و حمید
سهرابی، سازمان برنامه و بودجه، تهران.
سازمان جهانی خواربار کشاورزی (فائو )، 1374 ، نقش زنان در توسعة کشاورزی ، ترجمة صالح نصب،
غلامحسین، انتشارات معاونت ترویج و مشارکت مردمی جهاد سازندگی، تهران.
سراج خرمی، ناصر و شیرین صحرایی، علیرضا، 1391 ، بررسی نقش آموزش های پس از سواد در ارتقای
سطح آگاهی های زنان و دختران نوسواد بزرگسال روستایی، پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال
.137- نهم، دورة دوم، شمارة 5 (پیاپی 32 )، صص. 148
سواری، مسلم، شیری، نعمت الله و اسدی، علی، 1392 ، نقش منابع و کانا لهای ارتباطی و اطلاعاتی در
، توانمندسازی زنان روستایی شهرستان دیواندر ه ، پژوهش های روستایی، دورة 4، شمارة 2
.365- صص. 384
طالب ، مهدی، فیروزآبادی، سیداحمد و پیری، صدیقه، 1390 ، مسأله شناسی فقر از دیدگاه زنان و
دختران روستایی (مطالعة موردی روستای گنبد پیر محمد از توابع شهرستان ملکشاهی – استان
.143 - ایلام)، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دورة 9، شمارة 2، تابستان، صص. 162
علی بیگی، امیرحسین، بنی عامریان، لیلا، 1388 ، عوامل دموگرافیک مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در
، برنامه های ترویجی؛ مطالعة موردی: شهرستان سنقروکلیایی، مطالعات زنان، سال 7، شمارة 2
.115- صص. 133
مشیری، سیدرحیم، مهدوی، مسعود و علیایی، محمدصادق، 1388 ، بررسی نقش سواد و نیروی کار زنان
در درآمد خانوار روستایی؛ مطالعة موردی: زنان روستایی دیواندره استان کردستان، جغرافیا و
. توسعه، شمارة 14
هریسون، پل، 1364 ، درون جهان سوم، ترجمة شاداب وجدی، فاطمی، تهران.
هورتن، سوزان، 1384 ، زنان و صنعتی شدن آسیا، ترجمة شهرزاد صادقی، تیشتر، تهران.
Bhuimail, A. & Sampa, P., 2005, Development of Rural Women through
Education and Empowerment, Delhi, Abhijeet Pub, 320 P.
Cardoso, M., 1988, Role of Women in Economic and Social Development of the
Country, Latin American Research Review, 12, PP. 7-24.
Dréze, J. & Kingdon, G., 2000, School Participation in Rural India, Review of
Development Economics, 5 (1), PP. 1-24.
Gangadharappa H.V., Pramod K.T.M., Shiva K.H.G., 2007, Gastric Floating Drug
Delivery Systems: A review, Indian, J. Pharm. Ed. Res. 41, PP. 295–305.
Ghaida, A., Klasen, S., Klasen, D., 2004, The Economic and Human
Development Costs of Missing the Millennium Development Goal on
Gender Equity, World Bank Working Paper, Report No. 29710, Washington,
D.C., The World Bank.
Kingdon, G., 2002, The Gender Gap in Educational Attainment in India: How
Much Can Be Explained?, The Journal of Development Studies, Vol. 39,
Issue 2, PP. 25-53.
Kingdon, G., 2005, Where Has all the bias Gone? Detecting Gender-bias in the
Household Allocation of Education Expenditure, Economic Development
and Cultural Change, Vol. 53, PP. 409–451.
Pal, S., 2004, How Much of the Gender Difference in Child School Enrolment
Can be Explained? Evidence from Rural India, Bulletin of Economic
Research, Vol. 56, Issue 2, PP. 133-158.
Qiang, D., Xiaoyun, L., Hongping, Y. & Keyun, Z., 2008, Gender Inequality in
Rural Education and Poverty, Chinese Sociology & Anthropology, 40 (4),
PP. 64-78.