تبیین انگیزه‌‌های مهاجران بین‌المللی از ارسال سرمایه‌‌های مالی با استفاده از نظریة بنیانی (مطالعه موردی: شهرستان لامرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکدة جغرافیای دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران

4 دانشیار دانشکدة جغرافیای دانشگاه تهران

5 استادیار دانشکدة محیط‌زیست دانشگاه تهران

چکیده

جذب و به‌کارگیری سرمایه‌‌های مالی ارسالی مهاجران بین‌المللی در فرایند توسعه، پیش از هر چیز نیازمند شناخت انگیزة مهاجران ارسال‌کنندة سرمایه‌‌هاست. پژوهش حاضر با روش تحقیق کیفی درصدد تبیین انگیزة مهاجران از ارسال سرمایه‌‌های جمعی در محدودة پژوهش است. براساس روش نمونه‌گیری هدفمند و نظری، 26 نفر از مهاجران ارسال‌کنندة سرمایه به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. تکنیک‌‌های به‌کار گرفته‌شده برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات لازم، بر مصاحبة نیمه‌ساختاریافته، مشاهدات میدانی، بررسی اسناد موجود در سازمان‌‌ها و ادارات دولتی و غیردولتی تمرکز یافتند. مصاحبه‌‌ها تا جایی پیش رفتند که مرحلة اشباع تئوریک حاصل شد. برمبنای نظریة بنیانی، داده‌‌ها در سه مرحلة کدگذاری تحلیل شدند و نتایج حاصل از آن، استخراج 7 مقولة هسته‌‌ای بود. پس از بررسی مقولات هسته‌‌ای، پدیدة «انگیزة ارسال» به‌عنوان پدیدة کانونی پژوهش استخراج شد. شرایط علّی این پدیده شامل احساس تعلق مکانی، نگرش دینی- مذهبی، تمایلات نوع‌دوستانه، رویکردهای فرهنگی، رویکردهای اقتصادی، منافع فردی و تشخص اجتماعی است. تعدد اماکن دینی‌ـ مذهبی در برخی سکونتگاه‌‌ها و گاه جدایی‌گزینی قومی و گروهی، کمبود و مازادبودن واحدهای آموزشی در بخش‌های مختلف اداری‌ـ سیاسی، و واردنشدن سرمایه‌‌ها به بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری به‌عنوان مهم‌ترین پیامدهای این پدیده شناسایی شدند. پرداختن به این انگیزه‌‌ها و هدایت آنها در مسیر اهداف و برنامه‌‌ریزی‌‌های توسعه، می‌‌تواند عملکرد سرمایه‌‌های ارسالی را در عرصه‌‌های جغرافیایی ارتقا و اثربخشی آن را افزایش دهد. 

کلیدواژه‌ها


ازکیا، مصطفی، ایمانی جاجرمی، حسین و فرضی زاده میاندهی، زهرا، 1390 ، روش های کاربردی: تحقیق
کاربرد نظریة بنیانی، انتشارات کیهان، تهران.
استراس، آنسلم و کوربین، جولیت، 1387 ، اصول روش تحقیق کیفی؛ نظریة مبنایی، رو شها و شیو هها،
ترجمة بیوک محمدی، انتشارات پژوهشکدة علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.
سرمست، بهرام، متوسلی، محمدمهدی، 1389 ، بررسی و تحلیل نقش مقیاس شهر در میزان حس تعلق
مکانی (مطالعة موردی : شهر تهران )، مجلة مدیریت شهری، شمارة 26 ، پاییز و زمستان،
.133- صص. 146
طالب، مه دی، محمدی، محمدرضا، پوررجب میاندوآب، پیمان، 1390 ، پیامدهای تداوم حضور
واسطه های خریدار شیر در نواحی روستایی (مطالعة موردی: روستای شیشه، شهرستان اهر )،
.111- مجلة پژوهش های روستایی، دورة 2، شمارة 6، پاییز، صص. 135
فیروزآبادی، سیداحمد، عظیم زاده، دلارام، 1391 ، فقر روستایی و تخریب محی طزیست (مورد مطالعة
روستاهای سرخون و بیدله از توابع استان چهارمحال و بختیاری)، توسعة روستایی، دورة چهارم،
.99- شمارة 2، پاییز و زمستان، صص. 120
قبادی، پرستو، پاپ زن، عبدالحمید، زرافشانی، کیومرث، گراوندی، شهپر، 1391 ، واکاوی محدودیت ه ا و
مشکلات توریسم با استفاده از تئوری بنیانی موردشناسی: روستای چرملة علیا، جغرافیا و آمایش
.89- شهری- منطقه ای، شمارة 5، زمستان، صص. 104
کاویانی راد، مراد، عزیزی کاوه، علی ، 1390 ، نقش هویت مکانی در بروز کُنش سیاسی؛ مطالعة مورد ی :
میدان و خیابان انقلاب شهر تهران، نشریة تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، جلد 17 ، شمار ة
.151- 20 ، بهار، صص. 167
گل محمدی، احمد، 1381 ، جهانی شدن فرهنگ و هویت، نشر نی، تهران.
مطیعی لنگرودی، سیدحسن، دادورخانی، فضیله، فرجی سبکبار، حسنعلی، دارابی، حسن و رستگار،
ابراهیم، 1393 ، میزان توان و توزیع فضایی سرمایه های ارسالی مهاجران بین الملل در بخش
بهداشت و درمان (مطالعة موردی: سکونتگاه های روستایی شهرستان لامرد)، مجلة برنامه ریزی
.87- منطقه ای مرودشت، دورة چهارم، شمارة 13 ، بهار، صص. 101
Agarwal, R., Horowitz, A., 2002, Are International Remittances Altruism or
Insurance? Evidence from Guyana Using Multiple-Migrant Households,
World Development, Vol. 30, No. 11, PP. 2033-2044.
Amuedo-Dorantes, C., Pozo, S., 2004, Worker’s Remittances and the Real
Exchange Rate: A Paradox of Gifts, World Development, Vol. 32, No. 8,
PP. 1407–1417.
Bela, S., 2010, Motivation of Remittances and Diaspora Philanthropy
(Empirical Studies of Remittances in Rural Bangladesh, and the Potential
for Philanthropy among the US-Bangladeshi Diaspora), A thesis submitted
in partial fulfillment of the requirementFor the degree of Bachelor of Arts in
Economics fromThe College of William and Mary.
Codesal, D.M., 2011, Material and Social Remittances in Highland Ecuador,
Thesis submitted for the degree of Ph.D. in Migration Studies School of Global
Studies University of Sussex.
de Brauw, A., Mueller, V., Woldehanna, T., 2013, Motives to Remit: Evidence
from Tracked Internal Migrants in Ethiopia, World Development, World
Development Vol. 50, PP. 13–23.
de la Briere, B., Sadoulet, E., de Janvry, A., Lambert, S., 2002, The Roles of
Destination, Gender, and Household Composition in Explaining
Remittances: an Analysis for the Dominican sierra, Journal of Development
Economics, Vol. 68, No. 2, PP. 309-329.
Delpierre, M., Verheyden, B., 2009, The Investment Motive for Remittances and
Return Prospects of International Migrants: Theory and Empirical
Evidence.
Erfe, J., 2007, Determining the Motivation for Internal Remittances in Uttar
Pradesh and Bihar, Ph.D. Dissertation, Stanford University.
France, Amphora, 2007, Remittances and Development: the impact of migration
to South Africa on rural livelihoods in southern Zimbabwe, Development
Southern Africa Vol. 24, No. 1, March.
Hagen-Zanker, J., Siegle, M., 2008, A Critical Discussion of the Motivations to
Remit in Albania and Moldova, Centre of Migration Research, Faculty of
Economic Sciences, Warsaw University, Poland.
Hidalgo, M.C., Hernandez, B., 2001, Place Attachment: Conceptual and
Empirical Questions, Journal of Environmental Psychology, Vol. 21, No. 3,
PP. 273–281.
Kaijage, J.N., 2008, The Impacts of International Remittances on Receiving
Countries at the Micro and Macro Level and Policy Options for Increasing
Remittance Effectiveness: Reviewing the literature, Maastricht University,
Master Thesis Supervisor Melissa Siegel Maastricht Graduate School of
Governance.
Kyle, G., Graefe, A., Manning, R., Bacon, J., 2004, Effects of Place Attachment on
Users’ Perceptions of Social and Environmental Conditions in a Natural
Setting, Journal of Environmental Psychology, Vol. 24, No. 2, PP. 213–225.
Locke, K., 2001, Grounded Theory in Management Research, SAGE
Publications London, Thousand Oaks, New Delhi.
Lucas, E.B., Stark, O., 1985, Motivations to Remit: Evidence from Botswana,
The Journal of Political Economy, Vol. 93, No. 5, PP. 901-918.
Megan, A., 2009, Home Is Where the Heart Is: Place Attachment, Social
Change, and Young Female Migrants in Xalapa, Mexico, Thinking Gender
Papers, UCLA Center for the Study of Women. Avaleble: http:
//escholarship.org/uc/item/75p9d4rk. (January 2015).
Piracha, M., Saraogi, A., 2011, Motivations for Remittances: Evidence from
Moldova, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of
Labor Discussion Paper No. 5467, PP. 1-36.
Poirine, B., 1997, A theory of Remittances as an Implicit Family Loan
Arrangement, World Development, 25, April, PP. 589-611.
Ratha, D., Mohapatra, S., Silwal, A., 2009, Migration and Remittance Trends
2009: A better-than-expected outcome so far, but significant risks
ahead.siteresources, World Bank, Migration and Remittances Team
Development Prospects Group, pdf.
Rosenzweig, R.M., Oded, S., 1989, Consumption Smoothing, Migration, and
Marriage: Evidence from Rural India, Journal of Political Economy, Vol.
97, No. 4, PP. 905-926.
Sana, M., Massey, D., 2005, Household Composition, Family Migration, and
Community Context: Migrant Remittances in Four Countries, Social
Science Quarterly, Vol. 86, No. 2, PP. 509-528.
Scannell, L., Gifford, R., 2010, Definin Place Attachment: A tripartitle
organizing framework, Journal of environmental psychology, Vol. 30, No. 1,
PP. 1-10.
Shimamoto, D., 2014, Motivation behind Remittance from Migrants: Evidence
from Albania, Discussion Paper 14-05, Graduate School of Economics and
Osaka School of International Public Policy (OSIPP), Osaka University,
Toyonaka, Osaka, Japan.
Smith Kelly, C., Solomon, B., 2009, The Influence of Religion on Remittances
Sent to Relatives and Friends Back Home, Journal of Business & Economics
Research, January, Vol. 7, No. 1, PP. 91-102.
Stark, O., Bloom, D.E., 1985, The New Economics of Labor Migration, American
Economic Review 75, No. 2, PP. 173-17.
van Dalen, H.P., Groenewold, G., Fokkema, T., 2005, The Effect of Remittances
on Emigration Intentions in Egypt, Morocco, and Turkey, Population
Studies, A Journal of Demography, Vol. 59, No. 3, PP. 375-392.
World Bank Report, 2008, The Malaysia-Indonesia Remittance Corridor
Making Formal Transfers the Best Option for Women and Undocumented
Migrants, World bank working paper No.149.
World bank, 2011, Migration and Remittances Factbook (2nd Edition ed.),
Washington: The World Bank.