کاربرد تطبیقی روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه در تعیین سطح برخورداری (مطالعة موردی: دهستان‌های شهرستان کامیاران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیارگروه جغرافیا، دانشگاه آزاداسلامی مرودشت

چکیده

امروزه کوشش می‌شود با استفاده از روش‌ها و مدل‌های گوناگون، سطوح برخورداری مناطق مختلف سنجش شوند. این امکان وجود دارد که نتایج حاصل از به‌کارگیری این روش‌ها، متفاوت باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر، به‌کارگیری روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه در تعیین سطوح برخورداری دهستان‌های شهرستان کامیاران است. روش تحقیق توصیفی‌ـ تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز به‌روش اسنادی گردآوری شده‌ا‌ند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دادند که جایگاه هریک از دهستان‌های مطالعه‌شده با روش‌های چندشاخصة SAW، TOPSIS و WSM یکسان نیست. بین روش‌های مذکور، روش‌های TOPSIS و WSM با 28/14 درصد، کمترین میزان تغییرات و روش SAW با 56/28 درصد، بیشترین میزان تغییر را در میان روش‌های مورد مطالعه داشتند. از نظر سطح برخورداری نیز، دهستان‌های گاورود، بیلوار و ژاورود در سطح فرابرخوردار، دهستان‌های امیرآباد و شاهو در سطح میان‌برخوردار، و دهستان‌های عوالان و سورسور در سطح فروبرخوردار قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع
چاپ اول، نگاه دانش، ،(MADM آذر، عادل و رجب زاده، علی، 1381 ، تصمیم گیری کاربردی (رویکرد
تهران.
اصغرپور، محمدجواد، 1385 ، تصمیم گیری چندمعیاره، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
افتخاری، عبدالرضا رکن الدین، 1373 ، مکانیسم برنامه ریزی در ایران با تأکید بر برنامه ریزی روستایی ،
مجموعه مقالات سمینار جامعه شناسی، جلد 2، سمت، تهران.
بدری، سیدعلی و اکبریان رونیزی، سعیدرضا، 1385 ، مطالعة تطبیقی کاربرد رو ش های سنجش
توسعه یافتگی در مطالعات ناحی ه ای (مورد : شهرستان اسفرای ن )، مجلة جغرافیا و توسعه،
.5- شمارة 17 ، صص. 22
بدری، سیدعلی، 1383 ، روش ها و مدل های برنامه ریزی روستایی، جزوة کارهای عملی رشتة جغرافیا و
برنامة روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران.
پورطاهری، مهدی، 1393 ، کاربرد روش های تصمیم گیری چندشاخصه در جغرافیا، چاپ اول، انتشارات
سمت، تهران.
تقوایی، مسعود، شاه آبادی، علیرضا و باغبان رو، عبدالنور، 1382 ، سنجش درجة توسع هیافتگی مناطق
، روستایی استان یزد با تأکید بر شاخص جمعیتی ، فصلنام ة فرهنگ، سال پنجم، شمارة 16
.86- صص. 99
روزبهان، محمود، 1378 ، مبانی توسعة اقتصادی، چاپ اول، تابان، تهران.
زیاری، کرامت الله، 1385 ، اصول و روش های برنام هریزی منطقه ای، چاپ چهارم، دانشگاه یزد، یزد.
طاهرخانی، مهدی، 1386 ، کاربرد تکنیک تاپسیس در اولویت بندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی
کشاورزی در مناطق روستای ی ، فصلنامة پژوهش های اقتصادی، سال ششم، شمارة سوم،
.59- صص. 73
قائد رحمتی، صفر، مستوفی الممالکی، رضا و براری، مهدی، 1392 ، تحلیل شاخ ص های توسعه و
.71- سطح بندی دهستا نهای استان یزد، مجلة جغرافیا و توسعه، شمارة 30 ، صص. 86
قاضی نوری، سپهر و طباطبائیان، حبیب اله ، 1384 ، تحلیل حساسیت مسائل تصمیم گیری چندشاخصه
نسبت به تکنیک مورد استفاده، چاپ اول، انتشارات دفتر همکاری های فنی ریاست جمهوری،
تهران.
کلانتری، خلیل، 1391 ، مدل های کمی در برنامه ریزی (منطقه ای، شهری و روستای ی )، چاپ اول،
فرهنگ صبا، تهران.
مختاری هشی، حسین، 1385 ، تحلیل نقش تصمیم گیری های حکومتی در توسع هیافتگی سرزمین (با
،(1368- تأکید بر برنامه های توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 73
پایان نامة کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، به راهنمایی دکتر زهرا احمدی پور، گروه جغرافیا،
دانشگاه تربیت مدرس.
معاونت برنامه ریزی استانداری کردستان، 1391 ، سالنامة آماری سال 1391 استان کردستان، انتشارات
استانداری کردستان، سنندج.
معاونت برنامه ریزی استانداری کردستان، 1392 ، فرهنگ آباد ی های استان کردستا ن ، انتشارات
استانداری کردستان، سنندج.
نظم فر، حسین و علی بخشی، آمنه، 1393 ، سنجش میزان برخورداری شهرستان های استان خوزستان
از شاخص های توسعه با استفاده از تکنیک ادغام، نشریة آمایش جغرافیایی فضا، سال چهارم،
.151- شمارة چهاردهم، صص. 178
Anton, A., 2006, Cardoo and Faletts Dependency and Development in Latin
America, Norderstedt: Auflage.
Bahatia, V.K. & S.C. Rai, 2004, Evaluation of Socio –economic Development in
Small Area, New Dehli.
Birkmann, J., 2000, Nachhaltige Raumentwicklung imdreidimensionale.
Naumann, F., 2003, Data Fusion and Data Quality; Institut fur in formatik,
ltumboldt university zu Berlin.
Nebel, UVP- Gesllschaft: UVP- Report 3/ 2000, UVP- Verlag, Hamm.
Nourry, M., 2007, Measuring Sustainable Development, Some Empirical
Evidence Ecological Economic, Vol, 67, PP. 441-456.
Soo, Y. Hong, 2004, Towards the Development of a Decision Support System for
Emergency Vehicle Preemption and Transit Signal Priority Investment
Planning, Dissertation submitted to the faculty of the Virginia polytechnic
Institute and state university in partial Fulfillment of the Requirements for the
degree of doctor of philosophy.
Streeten, P., 1999, Economic Development in Third World, Boston University,
towards an Effective Urban Environmentalism for the 21s, Boston university.
Trintaphyllou, E. & Mann, S.H., 1989, An Examination of the Effectiveness of
Multi- Dimensional Decision – Making Methods: A Decision – Making
paradox, Decision support systems, 5, PP. 303-312.
Veleva, V., 2001, Indicators of Sustainable Production, Journal of Cleaner
Production, Vol, 9, PP. 447-452.