ارائه الگوی اکوویلج جهت زیست پایدار در روستاهای حاشیه اکوسیستم تالاب، مورد تالاب میانکاله و لپوی زاغمرز

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس- دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

2 دانشگاه تربیت مدرس- استاد گروه جغرافیا

3 دانشگاه تربیت مدرس- دانشیار گروه جغرافیا

4 دانشگاه تهران- دانشیار دانشکده محیط زیست

چکیده

اکوسیستم تالاب بعنوان یکی از مهمترین اکوسیستم‌های زمین نقش مهمی را از دیرباز بر توسعه جوامع پیرامون خود در ابعاد محیطی، اقتصادی و اجتماعی داشته است، اما الگوی زیست ناپایدار جوامع حاشیه آنرا دچار مشکل کرده است. برای برون رفت از مشکل،‌ مدل اکوویلج الگویی برای زیست پایدار با اجرای شیوه‌های پایدار جهت رفع بی‌ثباتی‌های محیطی، اجتماعی و اقتصادی شکل گرفت. با توجه به اهمیت تالابها و تأثیر آن بر زندگی روستاییان، مقاله حاضر با روش‌ توصیفی- تحلیلی و پیمایشی در پی پاسخگویی به این سؤال است که الگوی زیست پایدار براساس الگوی اکوویلج در روستاهای حاشیه تالاب چه نوع الگویی است؟ ابتدا با توجه به تجارب جهانی و نظرات خبرگان 15 شاخص ترکیبی بدست آمد، سهم هر یک از دیدگاه خبرگان سنجش شد و در 13 روستا در چهار شهرستان بهشهر، گلوگاه، بندرگز و ترکمن از حاشیه تالاب میانکاله و لپوی زاغمرز آزمون شد. برای تجزیه و تحلیل از آزمون‌های آماری میانگین و t-test استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد بعد اکولوژیک با میانگین 3.71 از سهم بیشتری جهت زیست پایدار براساس الگوی اکوویلج در روستاهای حاشیه تالاب برخوردار است. همچنین هر چند در روستاهای مورد مطالعه سطح پایداری الگوی زیست براساس اکوویلج پایین است. اما الگوی پیشنهادی برای زیست پایدار در روستاهای مورد مطالعه بر اساس اصول بنیادی الگوی اکوویلج و ارتباط جوامع روستایی با اکوسیستم تالاب، الگویی یکپارچه از سه بعد اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی بصورت دوایر متداخل می‌باشد که بصورت فرایندی سازگار با منطقه مورد مطالعه و امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها


مرکز آمار ایران، 7981 ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، شناسنامة آبادی های شهرستان بهشهر،
گلوگاه، بندرگز و ترکمن.
Allison, Patricia, 2007, Walking the Contradiction: An Exploration of Ecovillage Living, Availability in www.thefarmlifestyle.org.htm.
Arkin, L., 1996, Ecovillage Resources, Communities, 91, PP. 1-82.
Bang, J.M., 2005, Ecovillages: A Practical Guide to Sustainable Communities, Gabriola Island, Canada, New Society Publishers.
Barton, H., Grant, M. & Guise, R., 2003, Shaping Neighborhoods: A Guide for Health, Sustainability and Vitality, New York: Spon Press.
Bates, Albert, 2003, Ecovillage Roots: When, Where, and How We Reinvented this Ancient Village Concept, Communities: Cooperative Living, 25-8, 58-9.
Bokaer, Joan, 1997, Intertwined Lives, The Ecovillage, Vol. 7, P. 4.
Brinson, Mark M. & Malvares, A., 2002, Temperate Freshwater Wetlands: Types, Status and Threats, Environmental Conservation, V 29, No. 2, PP. 115-133.
Campe, S., 2009, Sieben Linden Ecovillage, The Permaculture Research Institute of Australia, http://permaculture.org.au/project.
Dawson, J., 2006, Ecovillages: New Frontiers for Sustainability, Foxhole, Devon: Green Books.
Euliss, N.H. Jr., Gleason, R., Olness, A., Murkin, H. & Warner, B., 2006, North American Prairie Wetlands are Important Nonforested Land-based Carbon Storage Sites, Environ, 361, PP. 179–188.
Fotopoulos, Takis, 2000, The Limitations of Life-style Strategies: the Ecovillage "Movement" is NOT the Way towards a New Democratic Society, Democracy & Nature, No 6(2), PP. 287-308.
Gaia Trust, 1995, Ecovillages and Sustainable Communities: Models for the 21st Century, The Findhorn Foundation co-sponsored the first international conference, Findhorn in Scotland.
GEN., 2005, The Ecovillage, Availability in http://gen.ecovillage.org. accessed 30 September.
GEN., 2008, What is an Ecovillage?, Availability in http://gen.ecovillage.org.
Gilman, R. & Gilman, D., 1991, The Eco-village Challenge, Context, Vol. 29.
Goldring, A., 2007, Why We Need Holistic Solutions for a World in Crisis, In: Cutler, A., Bryan, K., Chatterton, P. (eds.), Do it yourself: A Handbook for Changing our World, Pluto Press, London.
Holmgren, D., 2007, Essence of Permaculture, A summery of permaculture concepts and principles taken from ‘Permaculture Principles & Pathways Beyond Sustainability’, Victoria: Holmgren Design.
Innes, Tyler, 2010, An Ecosystem-based Management Approach for Maintaining Sandhill Crane Nesting habitat on Northern Vancouver Island, Master of Science in Environment and Management, Royal Roads University.
Inoguchi, T., Newman, E. & Paoletto, G., 1999, Cities and the Environment - New Approaches for Eco-Societies, United Nations University Press, Tokyo.
Jackson, H. & Karen S., 2002, Ecovillage Living: Restoring the Earth and Her People, Denmark: Gaia Trust & Green Books, Totnes, Devon.
Karner, M., 2011, Ecovillages and Healing Biotopes: Holistic Approaches to Sustainable Community Development in Urban Spaces and Rural Hinterlands, Masteer’s Thesis Development Studies, France, Geneva.
Kennedy, Joseph F., 2004, Creating an Eco-village, Article available on http://www.newcollege.edu/news/ecovillage.html.
Kirby, A., 2003, Redefining Social and Environmental Relations at the Ecovillage at Ithaca: A case study, Environmental Psychology, No. 23, PP. 323–332.
Kirby, A., 2004, Self in Practice in an Ecological Community: Connecting Personal, Social, and Ecological Worlds at the Eco-village at Ithaca, The requirements of the degree of Doctor of Philosophy, University of New York.
Lee, Yung-Jaan, 1999, Sustainable Wetland Management Strategies under Uncertainties, the Environmentalist, Vol. 19, PP. 67-79.
Lietaert, M., 2008, A Strawbale Village in Denmark, Communities 139.
Mazmanian, D.A. & Kraft, M.E., 2009, Toward Sustainable Communities: Transition and Transformations in Environmental Policy: American and Comparative Environmental Policy, Massachusetts Institute of Technology.
Mies, M. & Bennholdt-Thomsen, V., 2000, The Subsistence Perspective: Bevond the Globalized Economy, New York: Zed Books.
 
Milfont, T., Duckitt, J. & Camerom, L., 2006, A Cross-cultural Study of Environmental Motive Concerns and their Implications for Proenvironmental Behavior, Environmental and Behavior, Vol. 38, No. 6, PP. 745-767.
Sevier, L., Henderson, M. & Naidu, N., 2010, Ecovillages: A model life?, Ecologist, PP. 36-41.
Shu-Yang, F., Freedman, B. & R. Cote, 2004, Principles and Practice of Ecological Design, In: Ecological Review, Vol. 12, PP. 97-112.
Svensson, K., 2002, What is an Ecovillage?, In: Jackson, H., Svensson, K., Ecovillage Living: Restoring the Earth and her People, Foxhole, Dartington, Totnes, Devon: Green Books, PP. 10-12.
Walker, L., 2005, Ecovillage at Ithaca: Pioneering a Sustainable Culture, Canada: Gabriola Island, BC: New Society Publishers.