تحلیل عوامل انگیزشی مؤثر بر حضور بازدیدکنندگان در رویدادهای مبتنی بر جامعه محلی، مطالعه موردی: جشنواره گل‌غلتان، بخش امیرآباد

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد بازاریابی گردشگری

چکیده

رویدادهای فرهنگی فرصت های خوبی را فراهم می آورند تا در چارچوب آنها علاوه بر استحکام بخشیدن پیوندهای بین قومیت ها و بهبود کیفیت زندگی ساکنین، هویت و غرور ملی را نیز تقویت کرد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل انگیزشی مؤثر بر حضور بازدیدکنندگان در رویدادهای مبتنی بر جوامع محلی انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی- اکتشافی است. تعداد نمونه 357 نفر، روش نمونه گیری در دسترس و جامعه آماری 7000 گردشگر بازدیدکننده از جشنواره گل غلتان در امیرآباد دامغان در سال 1394 هستند. تحلیل عاملی موارد انگیزشی، شش عامل مهم شامل گل غلتان و خانواده، اکتشاف فرهنگی، اجتماعی شدن، حمایت، تازگی رویداد و گریز را مشخص نمود. تحلیل عاملی تأییدی نیز روایی همگرا و واگرای پرسشنامه را مورد تأیید دانست. نتایج حاکی از آن است که می توان این رویداد را به عنوان یک برنامه فراغت جمعی برای خانواده های جوان و فرهیخته ایرانی با سطوح مختلف درآمدی در نظر گرفت. در جهت توسعه این رویداد فرهنگی، به مدیران و بازاریابان جشنواره گل‌غلتان پیشنهاد می‌شود تمرکز اصلی خود را به ارتقای کیفیت برگزاری آن و تنوع بخشیدن به فعالیت های فراغتی جنبی مورد نیاز خانواده ها با محوریت بازسازی آیین های سنتی و تاریخی بخش امیرآباد معطوف نمایند.

کلیدواژه‌ها


پایگاه اطلاع‌‌رسانی دولت، 1382، سند چشم‌‌انداز 20 سالة جمهوری اسلامی ایران، قابل دسترسی در: www.dolat.ir/pdf/20years.pdf.
حبیب‌‌پور گتابی، کرم و رضا صفری شالی، 1391، راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‌‌های کمی)، چاپ پنجم، انتشارات متفکران، تهران.
رحمتی، حسین، 1392، آیین گل‌غلتان در امیریه دامغان، فصلنامة تخصصی فرهنگ مردم ایران، شمارة 34، صص. 177-169.
رضوانی، محمدرضا؛ اکبریان رونیزی، سیدرضا؛ افتخاری، عبدالرضا رکن‌‌الدین و بدری، سیدعلی، 1390، تحلیل مقایسه‌‌ای آثار اقتصادی گردشگری خانه‌‌های دوم با گردشگری روزانه در نواحی روستایی، با رویکرد توسعة پایدار (مورد مطالعاتی: شهرستان شمیرانات، استان تهران)، مجلة پژوهش‌‌های روستایی، سال دوم، شمارة 4، صص. 62-35.
رضوانی، محمدرضا؛ جعفری مقدم، سعید و رحیم‌‌اف، حمید، 1391، تأثیر گردشگری بر تقویت نگرش‌‌های کارآفرینانه در مناطق روستایی (مطالعة موردی: مقایسة روستاهای ابر و ابرسج- شهرستان شاهرود)، مجلة پژوهش‌‌های روستایی، سال سوم، شمارة 2، صص. 174-153.
ماتیوس، داگ، 1393، مدیریت و طراحی رویدادهای ویژه، ترجمه: روزبه میرزائی و راحله ملکی، چاپ اول، انتشارات ترمه، تهران.
مشاور طرح معماری محیط، 1391، طرح جامع- تفصیلی شهر امیریه (جلد 1: مطالعات)، ادارة کل مسکن و شهرسازی استان سمنان، سمنان.
وات، دیوید. سی، 1391، مدیریت رویدادهای گردشگری و اوقات فراغت، ترجمة بهروز شریفی مقدم و محمد خوش‌قدم اخلاقی، چاپ اول، انتشارات رسا، تهران.
Crompton, J.L., 1979, Motivations for Pleasure Vacation, Annals of Tourism Research, Vol. 6, No. 4, PP. 408-424.
Crompton, J.L. & McKay, S.L., 1997, Motives of Visitors Attending Festival Events, Annals of Tourism Research, Vol. 24, No. 2, PP. 425-439.
Chang, J., 2006, Segmenting Tourists to Aboriginal Cultural Festivals: An example in the Rukai tribal area, Taiwan, Tourism Management, Vol. 27, No. 6, PP. 1224-1234.
Dann, G.M., 1977, Anomie, Ego-enhancement and Tourism, Annals of Tourism Research, Vol. 4, No. 4, PP. 184-194.
de Guzman, A.B., Leones, J.D., Tapia, K.K. L., Wong, W.G., de Castro, B.V., 2006, Segmenting Motivation, Annals of Tourism Research, Vol. 33, No. 3, PP. 863-867.
Fonseca, J.R.S. & Ramos, R.M.P., 2014, Segmenting and Profiling the Portuguese Festival-Goers Through the Most Ancient Form of Music Retailing: The Music Festivals, Journal of Convention & Event Tourism, Vol. 15, No. 4, PP. 271-297.
Formica, S. & Uysal, M., 1998, Market Segmentation of an International Cultural-historical Event in Italy, Journal of Travel Research, Vol. 36, No. 4, PP. 16-24.
Fornell, C. & Larcker, D.F., 1981, Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error, Journal of marketing research, Vol. 18, No. 1, PP. 39-50
Getz, D., 2008, Event Tourism: Definition, evolution, and research, Tourism Management, Vol. 29, No. 3, PP. 403-428.
Gunn, C.A. & Var, T., 2002, Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases, Routledge.
Gursoy, D., Kim, K. & Uysal, M., 2004, Perceived Impacts of Festivals and Special Events by Organizers: an extension and validation, Tourism Management, Vol. 25, No. 2, PP. 171-181.
Gyimóthy, S., 2009, Casual Observers, Connoisseurs and Experimentalists: A Conceptual Exploration of Niche Festival Visitors, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Vol. 9, No. 2-3, PP. 177-205.
Herzberg, F., Mausner, B. & Snyderman, B., 1959, The Motivation to Work, 2nd Ed., Wiley, New York.
Hsu, C.H.C., Cai, H.L.A. & Li, M., 2010, Expectation, Motivation, and Attitude: A Tourist Behavioral Model, Journal of Travel Rsearch, Vol. 49, No. 3, PP. 282-296.
Inskeep, E., 1991, Tourism Planning: an integrated and sustainable development approach, Van Nostrand Reinhold.
Iso-Ahola, S.E., 1982, Toward a Social Psychological Theory of Tourism Motivation: A rejoinder,Annals of Tourism Research, Vol. 9, No. 2, PP. 256–262.
Jafari, J., 2002, Encyclopedia of Tourism, Routledge.
Kline, T.J., 2005, Psychological Testing: A practical approach to design and evaluation, Sage Publications.‏
Lee, C. K. & Lee, T.H., 2001, World Culture EXPO segment characteristics, Annals of Tourism Research, Vol. 28, No. 3, PP. 812-816.
Li, M., Huang, Z., Cai, L. A., 2009, Benefit Segmentation of Visitors to a Rural CommunityBased Festival, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol. 26, No. 5-6, PP. 585-598.
Maslow, A.H., 1943, A Theory of Human Motivation, Psychological review, Vol. 50, No. 4, PP. 370.
Matheson, C.M., Rimmer, R. & Tinsley, R., 2014, Spiritual Attitudes and Visitor Motivations at the Beltane Fire Festival, Edinburgh, Tourism Management, Vol. 44, PP. 16-33.
McDowall, S., 2010, A Comparison between Thai Residents and Non-residents in their Motivations, Performance Evaluations, and Overall Satisfaction with a Domestic Festival, Journal of Vacation Marketing, Vol. 16, No. 3, PP. 217-233.
Mohr, K., Backman, K.F., Gahan, L.W. & Backman, S.J., 1993, An Investigation of Festival Motivations and Event Satisfaction by Visitor Type, Festival Management and Event Tourism, Vol. 1, No. 3, PP. 89-97.
Nicholson, R.E. & Pearce, D.G., 2001, Why Do People Attend Events: A Comparative Analysis of Visitor Motivations at Four South Island Events, Journal of Travel Research, Vol. 39, No. 4, PP. 449-460.
Park, K.S., Reisinger, Y. & Kang, H.J., 2008, Visitors' Motivation for Attending the South Beach Wine and Food Festival, Miami Beach, Florida, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol. 25, No. 2, PP. 161-181.
Parrinello, G.L., 1993, Motivation and Anticipation in Post-industrial Tourism, Annals of Tourism Research, Vol. 20, No. 2, PP. 233-249.
Plog, S., 1973, Why Destination Areas Rise and Fall in Popularity, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Vol. 12, PP. 13-16.
Savinovic, A., Kim, S. & Long, P., 2012, Audience Members’ Motivation, Satisfaction, and Intention to Re-visit an Ethnic Minority Cultural Festival, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol. 29, No. 7, PP. 682-694.
Schofield, P. & Thompson, K., 2007, Visitor Motivation, Satisfaction and Behavioural Intention: the 2005 Naadam Festival, Ulaanbaatar, International Journal of Tourism Research, Vol. 9, No. 5, PP. 329-344.
Suni, J. & Komppula, R., 2012, SF-Filmvillage as a Movie Tourism Destination—A Case Study of Movie Tourist Push Motivations, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol. 29, No. 5, PP. 460-471.
Tkaczynski, A. & Toh, Z.H., 2014, Segmentation of Visitors Attending a Multicultural Festival: An Australian Scoping Study, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Vol. 14, No. 3, PP. 296-314.
Uysal, M., Gahan, L. & Martin, B., 1993, An Examination of Event Motivations: A case study, Festival Management & Event Tourism, Vol. 1, No. 1, PP. 5-10.
Witt, C.A. & Wright, P.L., 1992, Tourism Motivation: Life after Maslow, In P. Johnson & B. Thomas, Choice and demand in tourism, Mansell, London: England, PP. 33–56.