برنامه ریزی راهبردی فضایی توسعه پایدار مقاصد گردشگری روستایی با استفاده از مدل استراتژیک SOAR

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه تهران

چکیده

توسعه گردشگری روستایی بر مبنای توسعۀ گردشگری پایدار و تبدیل گردشگری به موتور محرکۀ اقتصادی منطقه برای توسعه مناطق روستایی از مهمترین مواردی اسـت کـه نیازمنـد اتخـاذ راهبردهـای اصولی و منطقـی متناسـب بـا قابلیت‌های منطقه‌ای و محلی و با جهت گیری‌ برنامه-ریزی راهبردی فضایی است. از این‌رو هدف این تحقیق، راهبرد توسعه مقصدهای گردشگری روستایی در شرق استان مازندران، با توجه به ابعاد فضایی(‌فضا، انسان، فعالیت) و ابعاد توسعه پایدار(‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زیست‌محیطی) است. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی و روش جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز به صورت اسنادی، پیمایشی و میدانی است. جامع آماری این تحقیق شامل 10 کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی گردشگری استان و 21 دهیار در نظر گرفته شده است. برای تدوین استراتژی توسعه و تشریح قوت‌ها، فرصت‌ها، آرمان-ها و نتایج قابل‌اندازه‌گیری از تکنیک تحلیل SOAR‌استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که مهمترین راهبردهای اجرایی از نظر ذینفعان به ترتیب، برگزاری همایش‌ها و نشست‌های -توسعه سرمایه‌گذاری در گردشگری روستایی با میانگین رتبه‌ای‌64/78؛ تقویت زیرساخت کالبدی(-راه‌های ارتباطی) و برطرف کردن مشکلات مرتبط با موانع محیطی(‌توپوگرافی، شیب و ارتفاع) گردشگری با میانگین رتبه‌ای‌23/87؛ و دستیابی به عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران خارجی که مستلزم ارزیابی مستمر، شناسایی، دسته‌بندی و تحلیل مجموعه نیازها، انتظارات و ادراکات گردشگران با میانگین رتبه‌ای 10/87 که اولویت اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1397
  • تاریخ دریافت: 04 تیر 1397
  • تاریخ بازنگری: 26 آبان 1397
  • تاریخ پذیرش: 11 آذر 1397