سنجش مطلوبیت کیفیت محیطی در مناطق روستایی (مطالعه موردی روستاهای استان لرستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این پژوهش سنجش مطلوبیت کیفیت محیطی در مناطق روستایی و همچنین بررسی مهمترین مؤلفه‌های تأثیرگذار در کیفیت محیطی از دیدگاه جامعه نمونه در روستاهای استان لرستان می‌باشد. ابتدا برای مشخص نمودن روستاهای مورد مطالعه مهمترین شاخص‌ها و مولفه های تأثیرگذار در کیفیت محیطی در مناطق روستایی استان لرستان مورد شناسایی قرار گرفت. با استفاده از شاخص مرکزیت، روستاهای مورد مطالعه در 5 طبقه تقسیم بندی شدند، سپس تعداد روستاهای هر طبقه مشخص و در مجموع تعداد 30 روستا به عنوان نمونه انتخاب گردید. با استفاده از فرمول کوکران 450 خانوار به عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب و بوسیله آنها پرسشنامه تکمیل گردید. نتایج حاصل از یافته‌های توصیفی و آزمون T تک نمونه‌ای نشان می‌دهد که وضعیت کیفیت محیطی به لحاظ مؤلفه‌های(اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی) در سطح نامطلوبی قرار دارد. همچنین نتایج تحلیل حاصل از رادار مطلوبیت نشان می‌دهد که از 30 روستای مورد مطالعه، 18 روستا به لحاظ همه مؤلفه‌های کیفیت محیطی وضعیتی کاملاً نامطلوب و 12 روستا نیز از مطلوبیت نسبتأ ضعیفی برخوردار هستند و هیچ کدام از روستاهای مورد مطالعه وضعیتی متوسط و کاملاً مطلوبی ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1397
  • تاریخ دریافت: 03 شهریور 1397
  • تاریخ بازنگری: 03 دی 1397
  • تاریخ پذیرش: 15 دی 1397