میزان انطباق استاندارهای تعریض و اصلاح معابر با نیازهای روستاییان مورد: روستاهای شهرستان پاوه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

یکـی از مؤلفـه‌هـای طرح‌هادی روسـتایی، توسعه شبکه های معابر روستایی است. شبکه معابر به عنوان استخوان بندی اصلی روستا تلقی می گردد؛ زیرا تمام جابجایی های انسان، دام و کالا در این شبکه های ارتباطی امکان پذیر است. اهمیت بررسی بدان جهت است که شبکه معابر از نظم و الگویی خاصی پیروی نمی کنند و تابعی از متغیرهای توپوگرافی زمین(ناهمواری؛ارتفاع؛ شیب) هستند. هدف پژوهش ارزیابی کالبدی شبکه معابر روستاهای کوهستانی شهرستان پاوه است. پژوهش باروش توصیفی- تحلیلی و میدانی، 8 روستای کوهستانی به صورت تصادفی در شهرستان پاوه انتخاب و 75 شبکه معابر در قالب 22 گویه در ابعاد کالبدی و فنی براساس روش میانگین و کای اسکوئر مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها نشان داد ازنظر ارتفاعی روستاها بین2150-1750 متری از سطح دریا قرار دارند. از نظرشیب، تعداد 24 شبکه معابر دارای شیب بالای 40 درصد؛ 32 شبکه معابر دارای شیب بین 39-20 درصد و 19 شبکه معابر کمتر از 20 درصد شیب داشته اند. نتایج نشان داد 66 درصد از پاسخگویان تاثیر اصلاح شبکه معابر در قالب طرح هادی را بر بافت کالبدی مثبت ارزیابی و 56 درصد از نظر فنی احساس رضایت داشتند. نتایج تحلیلی بیانگر این مهم است گرچه رضایت مندی در غالب گویه ها بدست آمده اما برخی از گویه ها بنا به میزان اهمیتی که در سلامتی و تندرستی ساکنین دارند می توانند تاثیرات بازدارنده ای در سطح رضایت مندی مردم روستاها داشته باشند. ا

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 22 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 23 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 13 آذر 1398