ارزیابی میزان انطباق استاندارهای تعریض و اصلاح معابر با نیازهای روستائیان (موردمطالعه: روستاهای شهرستان پاوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

یکـی از مؤلفـه‌هـای طرح هادی روسـتایی، توسعه شبکه‌های معابر روستایی است. شبکه معابر به‌عنوان استخوان‌بندی اصلی روستا تلقی می‌گردد؛ زیرا تمام جابجایی‌های انسان، دام و کالا در این شبکه‌های ارتباطی امکان‌پذیر است. اهمیت بررسی بدان جهت است که شبکه معابر از نظم و الگویی خاصی پیروی نمی‌کنند و تابعی از متغیرهای توپوگرافی زمین (ناهمواری، ارتفاع، شیب) هستند. پژوهش با هدف بررسی میزان انطباق استاندارهای تعریض و اصلاح معابر با نیازهای روستاییان در نواحی کوهستانی شهرستان پاوه انجام گرفته است. پژوهش توصیفی- تحلیلی و میدانی بوده، 9 روستای کوهستانی به‌صورت تصادفی در شهرستان پاوه انتخاب و 83 شبکه معابر ازنظر شیب، شکل و سطوح ارتفاعی موردبررسی قرار گرفتند. در این راستا دیدگاه مردم محلی با استفاده از 16 گویه در ارتباط با شبکه معابر به روش میانگین و کای اسکوئر موردسنجش قرار گرفت. یافته‌ها ازنظر ارتفاعی نشان داد روستاها بین1250-1750 متری از سطح دریا قرار دارند. ازنظر شیب، 24 شبکه معابر دارای شیب بالای 40 درصد؛ 32 شبکه معابر دارای شیب بین 20-39 درصد و 19 شبکه معابر کمتر از 20 درصد شیب و ازنظر بافت شکلی به‌صورت باز و مسقف هستند. نتایج نشان داد 66 درصد از پاسخ‌گویان نوسازی شبکه معابر را منطبق با نیازمندی‌های روستا تشخیص داده‌اند. پیشنهاد می‌گردد برای بهبود شبکه معابر روستایی، تمام معابر روستایی تحت پوشش اجرایی قرار گیرد؛ از مصالح باکیفیت به‌منظور بادوامی شبکه معابر استفاده شود، و در ساخت پله به عامل ارتفاع به‌منظور سهولت در جابجایی و حفظ سلامتی  ساکنین توجه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Anabestani, A.A, Akbari, M.H. (2012). Evaluation of pilot projects and its role in the physical development of the village from the perspective of villagers (Case study: Jahrom city) Human geography research. Volume 44, Number 4, pp. 93-110.
Azami, M., Tohidloo, Sh., Hazrati, M. (2016). Assessing the feasibility of land use in the implementation of the Rural Master Plan (Case study: Zanjan city), Journal of Space Geographical Journal, No. 6, No. 22, pp. 209-224.
Asghari Lafmjani, S., Mahsoumi Jashni, M. (2016). Evaluation of the quality of implementation of pilot projects and their effects in border villages (Case study: Zahak city), Quarterly Journal of Geography (Regional Planning), Year 7, Issue 1 Page: 169-187.
Cherry, M. K. (2006). Promoting physical activity in communities: Approaches for successful evaluation of programs and policies. Journal of Evaluation & Program Planning, 29, 280-292.
Dalin, Q., Luping, Y. (2012). “Vulnerability Analysis of Road Networks”, Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology Vol. 12, No. 1, PP.23-41.
Firooznia, Q., Eftekhari, A.R., Badri, S.A. (2012). Landscape and Physical Planning Management System of Rural Areas of Iran. Islamic Revolution Housing Foundation.
Housing Foundation of the Islamic Revolution. (2010). Achievements of Research and Technology of the Housing Foundation and its affiliated companies, Tehran, Housing Foundation.
Harrison, p.j. (1999). the development of a road network plan for Houaphan, province (ILO).
Ibok. E., & Daniel. E. (2013). The impact of rural roads and  bridges on the socioeconomic development of akwa ibom  state, Nigeria:an evaluation. Global Journal of Political Science and Administration, 1(1), 27-36.
İnan, H.İ., & Yomralıoğlu, T. (2011). Geographical Informat System Model for Rural LAND Manegment, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultay, 18- 22 Nisan, Ankara, 13: 124-32.
Incham, M., Rajwani, Z. & Zakiyah, J.U. (2018). The Impact of Infrastructure Development on Rural Communities. nternational Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. International Journal of Academic Research in Business and Social SciencesVol.8, No.1pp:648-658.
Jalalian, H., Khodaei, S., & Amini Ghavaghloui, E. (2017). Effects of Hadi project implementation on physical development of rural settlements (Case study: Samarin section in Ardabil city), Journal of Rural Research, Year 6, No. 17.
Jaarsma, R. (1997). Approaches for the planning of rural road networks according to sustainable land use planning,Landscape and Urban Planning, 39(1):47-54.
Mahdiun, J., Babaee Fini, O., Hazrati, M., & Rabieifar, V. (2016). Analysis of Streets Network Status in Rural Settlements after Performing Guide Plan (Case Study: Rural Settlements of Zanjan County). Journal of Rural Research and Planning; Volume 5; Number 3 P: 107-125.
Ministry of Rural Development Government of India (Annual Report 2006-2007) www.rural.nic.inPrinted at : Aravali Printers & Publishers Pvt. Ltd. New DelhiBharat Nirmanthrough Rural Development
Mollaei Hashjin, N., Ghadiri Masoom, M., Azizi Damirchlou, A. (2016). Analysis of physical effects of rural guide projects from the perspective of villagers in the north of Ardabil province, Volume 6, Number 21; 75-92.
Najman, B. & Raballand, G. (2015). Roads and Diversification of Activities in Rural Areas: A Cameroon Case Study,development policy review, Volum 33, Issue 3. pp 271-391.
Poor Taheri, M., Rokanuddin Eftekhari, A., Abbasi, M. (2012). Evaluating the performance of rural guide plan in physical development of rural settlements (Case study: Nabovat and Khoran villages of Ivan Gharb city), geography and sustainability, No. 5, pp. 25-36.
Riahi, V., Salemizade, S., Karaminasab, S,. & Hatami, F. (2017). Evaluation of physical effects of rural guide project implementation from the perspective of villagers Random study: Karkheh village, Journal of Geography and Development; No. 46, pp: 133-146.
Rezaei, R., Shoqati Amghani, M. (2013). Identifying and analyzing the effects of rural guide project implementation in rural areas of Osko city (Case study: Srin Dizaj village), Journal of Housing and Rural Environment, Volume 31, Number 144, pp: 75-86.
Rezvani M.R., Ghadiri Masoom; M., Karimi, S.H. (2012). Evaluating the Impact of Transportation on Social Development of Rural Areas (Case Study: Sanandaj-Divandereh Communication Marginalized Villages) 49-62
Sarkar, A. K. (2007). Impact of PMGSY Roads on the Traffic Safety of School-Going Children in Rural Areas. In The Regional Forum Group (RFG), Rajasthan and Birla Institute of Technology and Science, Pilani (India).
Shams Al-Dini, A., Shakur Ali. (2015). Evaluation of physical-spatial effects of Hadi project implementation in Fathabad village - Marvdasht city; Journal of Housing and Environment of the Village; 152: 101-114.
Sharafi, S., Mehdi Dokht, M. (2015). the Effect of Rural Transport Network Development on the Development of Rural Areas Mota Lahi.
Sojasi Gheidari, H. (2014). Evaluation of the effects of Hadi project implementation on environmental quality in rural areas (Case study: Ramian city - North and South Fendersk village) Journal of Geography and Planning, Vol. 20, No. 57, pp. 159-173.
Yu, Q., Xiaobo, Z. (2016). The Road to Specialization in Agricultural Production: Evidence from Rural China, World Development, Volume 77, January 2016, Pages 1-16.