تحلیل گفتمان سیاست‌های توسعه‌ روستایی ایران در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و احمدی‌نژاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان

3 گروه برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این مقاله سعی دارد با تحلیل گفتمان دولت‌های هاشمی رفسنجانی و احمدی‌نژاد در حوزه‌های توسعه به طور عام و توسعه روستایی به طور خاص، به تفسیر شکل‌گیری گفتمان توسعه در سیاست‌های توسعه روستایی ایران در این دوران دست یابد. در روش تحقیق این مقاله از اصول نظریه گفتمان لاکلاو و موفه و از روش پیشنهادی تحلیل گفتمان پسابنیادین (PDA)، برای عملیاتی کردن آن، استفاده شده‌است. داده‌های این مقاله از میان مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و اظهار نظرات روسای دولت و هم‌چنین مواد و تبصره‌های مرتبط با حوزه روستایی در متن برنامه‌های توسعه پنج‌ساله اول، دوم و پنجم به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان می‌دهد که هر چند حوزه روستایی در گفتمان دولت هاشمی به قلمرو گفتمانی دولت وارد شده است اما مجموعه عواملی باعث شده تا ارتباط حوزه روستایی با کلیت گفتمانی دولت ناقص بوده و این نقص باعث شده تا ناهماهنگی‌ها و اختلافات زیادی در این حوزه بوجود آید و از سوی دیگر، گفتمان دولت احمدی‌نژاد نسبت به دولت هاشمی رفسنجانی نسبت و ارتباط گفتمانی بیشتر و قوی‌تری را با حوزه روستایی برقرار می‌کند. می‌توان گفت گفتمان دولت احمدی‌نژاد برای از میدان به در کردن گفتمان دولت هاشمی، با تمرکز بر (شرایط فیزیکی و بیرونی) کوشید که (توزیع) این شرایط را (بهبود) بخشد و همان‌طور که دولت‌هاشمی از (بهبود) ابعاد نرم‌افزاری و غیر مادی غافل شد، گفتمان دولت احمدی‌نژاد نیز از این ابعاد غافل شد و بهبود توزیع را تنها بر جنبه‌های فیزیکی و بیرونی بنا نهاد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398
  • تاریخ دریافت: 08 آبان 1398
  • تاریخ بازنگری: 24 آذر 1398
  • تاریخ پذیرش: 09 دی 1398