شناسایی موانع توسعه کارآفرینی فناورانه منطقه‌ای (موردمطالعه: شهرستان سرباز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

سرعت بی‌وقفه و روبه‌رشد علم و فناوری و به نسبت آن نیاز اقتصادی جوامع مختلف به کارآفرینی فناورانه انکارناپذیر است و این مهم به‌ویژه برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته بیشتر احساس می‌شود. اما توسعه کارآفرینی فناورانه در مناطق مختلف همواره با موانع و مشکلات مختلفی رو‌به‌رو بوده است و مهم‌ترین کاربرد آن که نوسازی اقتصادهای درحال‌توسعه است را دچار چالش کرده است. منطقی است که از بین بردن این موانع، مستلزم شناسایی دقیق و موشکافانه آن‌هاست. ازاین‌رو در این پژوهش با روش تحقیق کیفی و ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته، به تحلیل موانع کارآفرینی فناورانه در منطقه سرباز از توابع استان سیستان و بلوچستان پرداخته‌ایم. تحقیق پیش ‌رو از نوع مطالعه موردی بوده و جامعه آماری خود را از صاحب‌نظران مشغول به کار در سازمان‌های مربوط به کارآفرینی و البته کارآفرینی فناورانه و سایر فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان که در منطقه موردنظر نیز فعالیت داشته‌اند و یا در حال فعالیت هستند، انتخاب کرده است. پس از جمع‌آوری داده‌های حاصل از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته، با روش تحلیل تِم تجزیه‌وتحلیل شدند و درنهایت با تحلیل مصاحبه‌ها و داده‌ها، موانع و مشکلات توسعه کارآفرینی فناورانه منطقه سرباز احصاء گردید. این موانع عبارت‌اند از: موانع اقتصادی (13 مؤلفه)، موانع آموزشی (12 مؤلفه)، موانع روان‌شناسی (8 مؤلفه)، موانع زیرساختی (7 مؤلفه)، موانع فرهنگی (9 مؤلفه)، موانع سیاسی (6 مؤلفه)، موانع مدیریتی (7 مؤلفه)، موانع فناورانه (7 مؤلفه) و موانع حوزه منابع و سرمایه‌های انسانی (7 مؤلفه).

کلیدواژه‌ها


Abetti, Pier A. (1992). Planning and building the infrastructure for technological entrepreneurship. Special Issue on Strengthening Corporate and National Competitiveness through Technology
Abuga, I., Salahudeen mansur, M. (2017). Environmental Based Activities and Technology Entrepreneurship Growth in North Western Nigeria, KIU Journal of Social Sciences. 3, 1153-162.
Akbari, M. (2018). Validation and Quality Assessment in QUAN, QUAL, and Mixed Method Research. Methodology of Social Sciences and Humanities (Persian), 24(94)23-45. 
Akbari, M., Reshadi, M., Padash, H., Karimian Ravandi, M. (2019). Identification and Prioritization of Business Opportunities in the Aras Free Trade Zone. Human Geography Research (Persian), 51(2)291-306.
Al-Hayari, M; Migon Pouri, MR. (2015). New conceptualization of technological entrepreneurship process in small and medium enterprises Entrepreneur of technology active in the field of nanotechnology industry. Fifth National Conference on Management and Accounting. (Persian)
Bailetti, T. (2012). Technology Entrepreneurship: Overview, Definition, and Distinctive Aspects. Technology innovation management review. 1, 5–12. DOI:10.22215/timreview/520
Baumol, W. J. (2005). Intellectual property: How the right to keep it to yourself can facilitate dissemination. Review of Economic Research on Copyright Issues, 2(2), 17-23.
Blanco, S. (2007). How techno-entrepreneurs build a potentially exciting future? Handbook of Research on Techno-Entrepreneurship, (ed.) by Francois Therin, Edward Elgar
Byers, T., Dorf, R., Nelson, A. (2010). Technology ventures from idea to enterprise, Mc Grow Hill.
Diyanati, M., Karimi, A., Akbari, M. (2018). The impact of entrepreneurial self-efficacy on the recognition of Opportunities with respect to the passion of entrepreneurship. Journal of Entrepreneurship Development(Persian), 11 (1) 61-80. 
Dorf, R. C. & Byers, T. H. (2005). Technology ventures: From idea to enterprise. Boston, MA: McGraw Hill
Habibi, R., Asghari, Z., & Jafari, K. (2018). Identification and prioritization of entrepreneurship development strategies of university graduates using TOPSIS method (Case study: Gilan province).Industerial technology  development (Persian).16,33. 55-64.
Hejazi, SR; Pak Rad, M. (2011). Providing a conceptual framework for the development of technological entrepreneurship in Iran. Sharif University Science, Technology and Industry Policy Research Institute, 2nd National Conference on Research and Technology Management. (Persian)
Hosseininia, G., Fallahi, H. (2017). Factors Affecting the Development of Rural Entrepreneurship: A Case Study on the Rural Areas of Manoojan County. Journal of Rural Research(Persian), 8 (1) 22-37.
Krasniqi, Besnik A. (2007). Barriers to entrepreneurship and SME growth in transition: The case of KOSOVA. Journal of Developmental Entrepreneurship. 12(1).71-94.
Matejun, M. (2016). Barriers to development of technology entrepreneurship in small and medium enterprises. 6, (3). 269-282.
Maysami, A., Mohammadi Elyasi, G., Mobini Dehkordi, A., Hejazi, S. (2017). The Dimensions and Components of Technological Entrepreneurship Ecosystem in Iran. Journal of Technology Development Management, 5(4), 9-42.
Mosey, S; Guerrero, M; Greenman, A. (2016). Technology entrepreneurship research opportunities: insights from across European journal of Technological Transfer. 42:1–9
Nazarov, M., Butryumova, N., Sidorov, D. (2017). Development of technology entrepreneurship in a transition economy: An example of the Russian region with high scientific potential. Original scientific paper. available at: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=276197
Pathak, S; Xavier-Oliveira, E; Laplume, André O. (2013). Influence of intellectual property, foreign investment, and technological adoption on technology entrepreneurship. Journal of Business Research. 66 (10), 2090-2101.
Petti, C. (2009). Cases in technological entrepreneurship: Converting ideas into value. Edward Elgar.
Petti, S. Zhang, C. (2011). Factors influencing technological entrepreneurship capabilities: Towards an integrated research framework for Chinese enterprises. 6(1).7 – 25.
Prodan, I. (2008). A model of technological entrepreneurship, Handbook of Research On Techno-Entrepreneurship, Ecosystems, Innovation and Development. Research Handbooks in Business and Management series.
Ramezanpor Nargesi, G., Afrasiabi, R., Davari, E. (2015). Effect of Entrepreneurship and Business Environment Policies on Entrepreneurship Development. Journal of Entrepreneurship Development (Persian), 11(2), 321-339
Razavi, S., Fallah Haghighi, N., Rezvanfar, A., Kalantari, K. (2012). Analyzing Entrepreneurship Obstacles in Agricultural Faculties of Iran (Students’ viewpoints). Journal of Public Administration(Persian), 4(10), 59-78.
Sheikh Biglou, R; Taqvaee, M (2013). Assessing the level of development of the country’s cities using multi-criteria decision-making methods. International Quarterly Journal of the Geographical Society of Iran (Persian), 39. 138-156.
Statistical Yearbook of Sistan and Baluchestan Province (2015). Sistan and Baluchestan Governorate.
Syazwani Kamarudin, H; Sajilan, S. (2013). Critical Success Factors of Technopreneurship in the Creative Industries: A Study of Animation Ventures, Rev. Integr. Bus. Econ. Res. 2(1).
Venkataraman, S. (2004). Regional transformation through technological entrepreneurship. Journal of Business Venturing. 19. 153–167.