شناسایی موانع توسعه کارآفرینی فناورانه منطقه‌ای (شهرستان سرباز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشکده کارآفرینی، گروه فناوری

2 دانشیار دانشکده کارآفرینی

3 دانشکده کارآفرینی

چکیده

سرعت بی‌وقفه و روبه‌رشد علم و فناوری و به نسبت آن نیاز اقتصادی جوامع مختلف به کارآفرینی فناورانه انکارناپذیر است و این مهم به ویژه برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته بیشتر احساس می‌شود. اما توسعة کارآفرینی فناورانه در مناطق مختلف همواره با موانع و مشکلات مختلفی رو‌برو بوده است و مهمترین کاربرد آن که نوسازی اقتصادهای در حال توسعه می‌باشد را دچار چالش کرده است. منطقی است که از بین بردن این موانع، مستلزم شناسایی دقیق و موشکافانه آنهاست. از این رو در این پژوهش با روش تحقیق کیفی و ابزار مصاحبة نیمه‌ساختاریافته، به تحلیل موانع کارآفرینی فناورانه در منطقة سرباز از توابع استان سیستان و بلوچستان پرداخته‌ایم. تحقیق پیش‌رو از نوع مطالعة موردی بوده و جامعة آماری خود را از صاحب‌نظران مشغول به‌کار در سازمان‌های مربوط به کارآفرینی و البته کارآفرینی فناورانه و سایر فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان که در منطقة موردنظر نیز فعالیت داشته‌اند و یا در حال فعالیت هستند، انتخاب کرده است. پس از جمع‌آوری داده‌های حاصل از مصاحبة نیمه‌ساختاریافته، با روش تحلیل تِم تجزیه و تحلیل شدند و درنهایت با تحلیل مصاحبه‌ها و داده‌ها، موانع و مشکلات توسعة کارآفرینی فناورانة منطقة سرباز احصاء گردید. این موانع عبارتند از: موانع اقتصادی (13 مؤلفه)، موانع آموزشی (12 مؤلفه)، موانع روانشناسی (8 مؤلفه)، موانع زیرساختی (7 مؤلفه)، موانع فرهنگی (9 مؤلفه)، موانع سیاسی (6 مؤلفه)، موانع مدیریتی (7 مؤلفه)، موانع فناورانه (7 مؤلفه) و موانع حوزه منابع و سرمایه‌های انسانی (7 مؤلفه).

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 17 آبان 1398
  • تاریخ بازنگری: 09 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 03 اردیبهشت 1399