ارزیابی کیفیت محیط سکونتی در روستاهای پیرامون شهری مورد مطالعه: شهرستان شیراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 هیات علمی دانشگاه اصفهان

3 دانشگاه تهران

چکیده

کیفیت محیط سکونتی از مهم ترین شاخص ها برای ارتقاء سطح کیفیت زندگی و رفاه جوامع روستایی بشمار می‌آید. در پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل کیفیت محیط سکونتی نواحی روستایی پیرامون شهری شهرستان شیراز اقدام شد. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی تحلیلی است. گردآوری داده ها مبتنی بر دو روش اسنادی و میدانی است. جامعة آماری پژوهش، خانوارهای ساکن و مدیران محلی در 14 روستای پیرامون شهری واقع در شهرستان شیراز هستند و حجم نمونه آماری 398 نفر(خانوار و مدیران محلی) است. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد کیفیت محیط سکونتی در روستاهای محدوده مورد مطالعه پایین تر از حد متوسط قرار گرفته و از لحاظ شاخص های مورد مطالعه بین روستاهای نمونه تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد شاخص بهداشتِ محیطی و امنیت و آرامش به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را در تبیین کیفیت محیط سکونتی روستاهای مورد مطالعه بخود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 30 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 29 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 19 خرداد 1399