تجربه زیسته فقرا برای مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با طبیعت‌گردی در روستاهای منتخب شرق استان سمنان

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران .

2 استاد، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

ابتکارات گردشگری حامی فقرا به دنبال پیوند مستقیم بین فعالیت‌های گردشگری و رویکردهای کاهش فقر باهدف شنیده شدن صدای فقرا و مشارکت آن‌ها در فرایند رشد و توسعه گردشگری است. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و مصاحبه‌های چهره به چهره درصدد کشف تجربه زیسته فقرای روستاهای منتخب شرق استان سمنان (قلعه بالا، ابر و رضاآباد) برای مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با طبیعت‌گردی است. این سه روستا در سال‌های اخیر به روستاهای محبوب گردشگری در کشور تبدیل‌شده‌اند ولی با این ‌وجود آمارها نشان می‌دهد که فقرای زیادی نیز در آنجا زندگی می‌کنند. نتایج نشان می‌دهد که اکثر مشارکت‌کنندگان در مواجهه با رشد گردشگری در روستاهای خود از سه راه «تلاش برای مشارکت در مشاغل رسمی»، «تلاش برای مشارکت در فعالیت‌های غیررسمی» و «تلاش برای یادگیری و افزایش مهارت‌ها» به دنبال نفوذ و مشارکت خود در فعالیت‌های مرتبط با طبیعت‌گردی بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


Adiyia, B., Vanneste, D., & Van Rompaey, A. (2017). The poverty alleviation potential of tourism employment as an off-farm activity on the local livelihoods surrounding Kibale National Park, western Uganda. Tourism and Hospitality Research, 17(1), 34-51. doi: 10.1177/1467358416634156
Anderson, W. (2015). Cultural tourism and poverty alleviation in rural Kilimanjaro, Tanzania. Journal of Tourism and Cultural Change, 13(3), 208-224. 
Ashley, C. (2006). Participation by the poor in Luang Prabang tourism economy: Current earnings and opportunities for expansion: Overseas development institute (ODI).
Ashley, C., Boyd, C., & Goodwin, H. (2000). Pro-poor tourism: putting poverty at the heart of the tourism agenda. 
Ashley, C., & Mitchell, J. (2009). Tourism and poverty reduction: Pathways to prosperity: Taylor & Francis.
Ashley, C., Roe, D., & Goodwin, H. (2001). Pro-poor tourism strategies: Making tourism work for the poor: A review of experience: Iied.
Croes, R. (2014). The role of tourism in poverty reduction: an empirical assessment. Tourism Economics, 20(2), 207-226. 
Dent, M. J., & Peters, B. (1999). The crisis of poverty and debt in the third world: Ashgate Publishing.
Hall, C. M. (2007). Pro-poor tourism: who benefits?: perspectives on tourism and poverty reduction (Vol. 3): Channel View Publications.
Hanjra, M. A., & Culas, R. J. (2011). The political economy of maize production and poverty reduction in Zambia: analysis of the last 50 years. Journal of Asian and African studies, 46(6), 546-566. 
Harrison, D. (2008). Pro-poor Tourism: a critique. Third World Quarterly, 29(5), 851-868. doi: 10.1080/01436590802105983
Harrison, D. (2015). Pro-poor Tourism: Is There Value Beyond ‘Whose’ Rhetoric? Tourism Recreation Research, 34(2), 200-202. doi: 10.1080/02508281.2009.11081592
Hatfield, R. (2005). Economic value of the Bwindi and Virunga gorilla mountain forests: African Wildlife Foundation.
Jiang, M., DeLacy, T., Mkiramweni, N. P., & Harrison, D. (2011). Some evidence for tourism alleviating poverty. Annals of Tourism Research, 38(3), 1181-1184. 
Mowforth, M., & Munt, I. (2015). Tourism and sustainability: Development, globalisation and new tourism in the third world: Routledge.
Poverty Report in Iran. (2017). from Imam Khomeini Relief Committee https://portal.emdad.ir
Rezavani, M. R., Badri, S., Torabi, Z., & Malekan, M. (2016). Sustainable Rural Tourism in the Margins of Tehran Metropolis (From the Perspective of Ahar). Journal of Rural Research, 7(2), 286-299. 
Saayman, M., Rossouw, R., & Krugell, W. (2012). The impact of tourism on poverty in South Africa. Development Southern Africa, 29(3), 462-487. doi: 10.1080/0376835x.2012.706041
Scheyvens, R. (2011). Tourism Entrenches Poverty. Tourism and Poverty, 23, 48. 
Scheyvens, R. (2012). Tourism and poverty: Routledge.
Scheyvens, R., & Momsen, J. H. (2008). Tourism and poverty reduction: issues for small island states. Tourism Geographies, 10(1), 22-41. 
Scheyvens, R., & Russell, M. (2012). Tourism and poverty alleviation in Fiji: Comparing the impacts of small-and large-scale tourism enterprises. Journal of Sustainable Tourism, 20(3), 417-436. 
Schilcher, D. (2007). Growth Versus Equity: The Continuum of Pro-Poor Tourism and Neoliberal Governance. Current Issues in Tourism, 10(2), 166-193. doi: 10.2167/cit304.0
Sharpley, R., & Naidoo, P. (2010). Tourism and poverty reduction: The case of Mauritius. Tourism and Hospitality Planning & Development, 7(2), 145-162. 
Snyman, S. L. (2012). The role of tourism employment in poverty reduction and community perceptions of conservation and tourism in southern Africa. Journal of Sustainable Tourism, 20(3), 395-416. 
Torabi, Z.-A. (2018). Designing a pattern of pro-poor eco-tourism  (a case study of Villages of selected East Semnan province). (Doctoral dissertation), University of Tehran, tehran.   
Torabi, Z.-A., Rezvani, M. R., & Badri, S. A. (2019). Pro-poor tourism in Iran: the case of three selected villages in Shahrud. Anatolia, 30(3), 368-378. 
Tourism development plan of Shahrud. (2017). From the Research Institute of Cultural Heritage & Tourism (RICH). Retrieved from http://www.richt.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=7c540136-0e7f-4e06-ab5 
Truong, V. D., Hall, C. M., & Garry, T. (2014). Tourism and poverty alleviation: Perceptions and experiences of poor people in Sapa, Vietnam. Journal of Sustainable Tourism, 22(7), 1071-1089. 
Zhao, W., & Ritchie, J. R. B. (2007). Tourism and Poverty Alleviation: An Integrative Research Framework. Current Issues in Tourism, 10(2), 119-143. doi: 10.2167/cit296.0