واکاوی محدودیت‌های نهادی مدیریت منابع آب زیرزمینی در مناطق روستایی استان لرستان با استفاده از روش کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.

2 دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.

3 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

طی نیم‌قرن گذشته، در کشورهای خشک و نیمه‌خشک جهان به‌ویژه ایران، افزایش قابل‌توجهی در مصرف آب‌های زیرزمینی به منظور آبیاری به وجود آمده است. به‌گونه‌ای که ایران در حال حاضر، یکی از مصرف‌کنندگان بزرگ آب زیرزمینی در جهان است. اگر هرج و مرج عمومی در مصرف منابع آب زیرزمینی ادامه داشته باشد، مشکلات جدی ممکن است به‌صورت بلندمدت ظاهر گردند و آینده فجیع‌تری را رقم زنند. در حالی که، دلایل مختلفی برای بحران اساسی آب‌های زیرزمینی در ایران وجود دارد، یکی از چالش‌های فراروی مدیریت منابع آب زیرزمینی کشور، می‌تواند ناشی از محدودیت‌های نهادی ذی‌نفعان دخیل در مدیریت منابع آب زیرزمینی باشد. از این رو، مطالعه حاضر، محدودیت نهادی در مدیریت منابع آب زیرزمینی را با استفاده از روش تئوری بنیانی استراوس و کوربین بررسی نمود. مشارکت‌کنندگان 16 نفر از مطلعان کلیدی دخیل در مدیریت منابع آب زیرزمینی شهرستان رومشکان بودند و از طریق روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند. بدین ترتیب، شرکت‌کنندگان تحت مصاحبه عمیق قرار گرفتند و مصاحبه‌ها برای تحلیل کیفی بر اساس تئوری بنیانی استراوس و کوربین ثبت و رونویسی شدند. نتیجه حاصل از کدگذاری داده‌های گردآوری‌شده به شیوه‌های مختلف، استخراج 144 مفهوم و 41 زیرمقوله بود که بر اساس مدل پارادایم، مقوله مرکزی شناسایی‌شده در این پژوهش، سوء مدیریت منابع آب زیرزمینی بود که بقیه مقوله‌ها در رابطه با آن معنا پیدا کردند.

کلیدواژه‌ها


Badparva, E., Badparva, E., & Mirzai, M. (2016). Enterobacteriaceae contamination in drinking water wells in Roumeshkan Township. Journal of Lorestan University of Medical Sciences, 18(1), 51-51.
Cruz, J. V., & Soares, N. (2018). Groundwater Governance in the Azores Archipelago (Portugal): Valuing and Protecting a Strategic Resource in Small Islands. Water, 10(4), 1-20.
De Loe, R. C., Di Giantomasso, S. E., & Kreutzwiser, R. D. (2002). Local capacity for groundwater protection in Ontario. Environmental Management, 29(2), 217-233.
Etzold, B., Julich, S., Keck, M., Sakdapolrak, P., Schmitt, T., & Zimmer, A. (2012). Doing institutions. A dialectic reading of institutions and social practices and its relevance for development geography. Erdkunde, 66(3), 185-195.
Forests, Range and watershed Management Organization of Lorestan. (2019). Retrieved from https://lorestan.frw.ir/00/Fa/default.aspx
Foster, S., Chilton, J., Nijsten, G. J., & Richts, A. (2013). Groundwater—a global focus on the ‘local resource’. Current Opinion in Environmental Sustainability, 5(6), 685-695.
Giordano, M. (2009). Global groundwater? Issues and solutions. Annual review of Environment and Resources, 34, 153-178.
Halaweh, M., Fidler, C., & McRobb, S. (2008). Integrating the grounded theory method and case study research methodology within is research: A possible'road map'. ICIS 2008 Proceedings, 1-12.
Huang, X. Y., Lin, M. J., Yang, T. C., & Sun, F. K. (2009). Hospital-based home care for people with severe mental illness in Taiwan: a substantive grounded theory. Journal of clinical nursing, 18(21), 2956-2968.
Ison, R., Röling, N., & Watson, D. (2007). Challenges to science and society in the sustainable management and use of water: investigating the role of social learning. Environmental science & policy, 10(6), 499-511.
Kenny, M., & Fourie, R. (2015). Contrasting classic, Straussian, and constructivist grounded theory: methodological and philosophical conflicts. The Qualitative Report, 20(8), 1270-1289.
Kuznetsov, V. N., Grjibovski, A. M., Mariandyshev, A. O., Johansson, E., Enarson, D. A., & Bjune, G. A. (2013). Hopelessness as a basis for tuberculosis diagnostic delay in the Arkhangelsk region: a grounded theory study. BMC Public Health, 13(1), 1-11.
Lee, W. J., Jun, J., & Lee, T. (2016). Sharing Behavior and its Relationship with Core Competencies of a Company: A Grounded Theory Approach. Indian Journal of Science and Technology, 9(5), 1-9.
Llamas, M. R., & Martinez-Santos, P. (2005). Intensive groundwater use: silent revolution and potential source of social conflicts, Journal of water resources planning and management, 131(5), 337-341.
Madani, K. (2014). Water management in Iran: what is causing the looming crisis?. Journal of environmental studies and sciences, 4(4), 315-328.
Mishra, P., Gupta, R., & Bhatnagar, J. (2014). Grounded theory research: Exploring work-family enrichment in an emerging economy. Qualitative Research Journal, 14(3), 289-306.
North, D. (1990). Institutions, institutional change and economic performance Cambridge University Press. New York.
Organization of Agricultural -Jahad- Lorestan. (2019). Retrieved from http://www.ajlorestan.ir/
Rahimi Feyzabad, F., Yazdanpanah, M., & Gholamrezai, S. (2019). Investigating institutional arrangements in groundwater resources management in Iran. Tropentag Conference 2019, Kassel, Germany September 18-20.
Rahimi-Feyzabad, F., Yazdanpanah, M., Gholamrezai, S., & Ahmadvand, M. (2021). Institutional constraints to groundwater resource management in arid and semi-arid regions: a Straussian grounded theory study. Hydrogeology Journal, 1-23.
Regional Water Company of Lorestan. (2019). Retrieved from http://www.lsrw.ir/
Rodima-Taylor, D., Olwig, M. F., & Chhetri, N. (2012). Adaptation as innovation, innovation as adaptation: An institutional approach to climate change. Applied Geography, 33(0), 1-5.
Roumeshkan Township Governor. (2019). Retrieved from http://ostan-lr.ir/fa/11
Rural Water and Wastewater Company of Lorestan. (2019). Retrieved from https://bananews.ir/legal/10511/
Shah, T., Roy, A. D., Qureshi, A. S., & Wang, J. (2003). Sustaining Asia’s groundwater boom: an overview of issues and evidence. In Natural Resources Forum (Vol. 27, No. 2, pp. 130-141). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research techniques. Thousand Oaks, CA: Sage publications, 1-312.
Taghipoor Javi, A., Seydaei, S. S., & Barimani, F. (2020). Groundwater Resources Drawdown and Its Effect on the Physical Structure of Rural Areas: A Case Study of Rural Settlements of Lordegan. Journal of Rural Research, 11(1), 170-189.
Vanclova, M., & Havrdova, Z. (2015). Clinical Supervision: Challenging the Nursing Environment? Review of European Studies, 7(11), 273-284.