تحلیل مؤلفه‌های سلامت اجتماعی و عوامل اثرگذار بر آن: خانوارهای روستایی شهرستان شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

سلامت اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابعاد سلامت همگانی و عمومی در جامعه همپای سایر ابعاد روانی، معنوی، پزشکی و.. نقش بارزی در توسعه پایدار جامعه در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بسترسازی مشارکت افراد در تمام عرصه‌های جامعه را به همراه خواهد داشت. از این رو این مطالعه با هدف بررسی سلامت اجتماعی خانوارهای روستایی شهرستان شیراز و عوامل مؤثر بر آن انجام شده است. روش تحقیق پیمایش و جامعه آماری خانوارهای روستایی شهرستان شیراز است که تعداد آن‌ها بر اساس جدول مورگان 384 خانوار و با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. بر اساس مقادیر گزارش‌شده شاخص‌های برازندگی نیز مشخص شد که مدل تحلیل عاملی تأییدی پژوهش، بر اساس ابعاد پنج‌گانه دارای برازش مناسب و شایان پذیرشی (04/0=RMSEA) است و مؤلفه‌های مورداستفاده توان برآورد سلامت اجتماعی را دارند و بنابراین سازه به‌کاربرده شده جهت سنجش سلامت اجتماعی از اعتبار قابل قبولی برخوردار است. مدل اندازه‌گیری شده نشان داد که سلامت اجتماعی می‌تواند تابعی از پنج عامل انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انطباق اجتماعی و شکوفایی اجتماعی  برگرفته از نظریه سلامت اجتماعی کییز باشد و تمامی نشانگرهای انتخابی تحقیق به‌جز یک نشانگر در مؤلفه پذیرش اجتماعی، تأثیر خود را در سنجش سلامت اجتماعی به شکل معناداری نشان داده‌اند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از آزمون رگرسیون، میزان ضریب تعدیل‌شده نشان داد که 9/64 درصد تغییرات سلامت اجتماعی توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌گردند. در نهایت پیشنهادهایی در راستای ارتقاء سلامت اجتماعی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


Abdullah Tabar, H., Kaldi, A., Mohagheghi Kamal, H., Setateh Forouzan, A., Salehi, M. (2008). [Study of students' social health (Persian)]. Social Welfare Quarterly, 8 (30-31), 171-190.
Agricultural Statistics of Fars Province. (2017). Fars Agricultural Jihad Organization, Deputy of Planning and Economy, Statistics and Information Technology and Equipment Department.
Amini Naqadeh, M. (2011). [Investigating the Factors Affecting Social Health (Case Study: Youth 18-29) (Persian)], M.Sc. Thesis, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabaei University, 33-50.
Babapoor Khair al-Din, J., Tusi, F., Hekmati, E. (2010). [Investigating the role of determinants in social health of Tabriz University students (Persian)], Quarterly Journal of Modern Psychological Research, 4 (16), 1-19.
Barati, S. (2011). Investigating the manner of passing the time of transcendence and social health (a case study of young people aged 15-29 in Bojnourd city), Master's thesis, Roodehen Azad University, Department of Women's Studies.
Bayat, M., Naderifar, M., Bayat, M., Miri, M., & Foroughi, S. (2007). [Social health of children aged 7 to 11 years living in day care centers (Persian)], Iranian nursing, 51(2), 1-104.
Bukharaee, A., Sharbatian, M.H., Tawafi, P. (2015). [Sociological study of the relationship between vitality and social health (young people aged 18 to 30 years in Malayer city) (Persian)], Social Development Welfare Planning Quarterly, 3 (25), 1-39.
Callaghan, L. (2008). [Social Well-Being in Extra Care Housing: An Overview of the Literature]. Personal social service research unit, established at the University of Kent a Canterbury. www.ukc.ac.uk/PSSRU.
Ebrahimpour, R., Elmi, M. (2015). [Investigating the relationship between social capital and citizens' sense of social security in Sardasht city (Persian)], Sociological Studies, 8 (26), 53-71.
Ebrahim Najafabadi, A. (2011). [Factors affecting the level of social health of young women aged 15 to 24 in Isfahan (with emphasis on the level of social support) (Persian)], Health and Psychology, 1 (2), 113-1999.
Eidi, H., Abbasi, H., Bakhshi Chenari, A., Fadaei, M., Ebrahim Faghi, A. (2013). [Certificate Factor Analysis of Emotional Intelligence Questionnaire in Sports (Persian)], Applied Research in Sports Management, 2 (2), 139-150.
Fathi, M., Ajam Nejad R., Khak Rangin, M. (2012). [Factors Related to the Social Health of Teachers in Maragheh (Persian)], Journal of Social Welfare Research, 12 (47), 225-243.
Hatami, P. (2010). Investigating the factors affecting students' social health by emphasizing on social networks, Master Thesis, Social Work, Allameh Tabatabai University.
Heydari, B., Johnny, M., Mohebbi, F. (2018). [Investigating the Impact of Cyberspace (Telegram on Social Health (Case Study of Students of Qazvin University of Social Welfare and Applied Sciences) (Persian)], Qazvin Law Enforcement Science Quarterly, 3 (26), 1-25.
Hezar Jeribi, J., Arfai Ainuddin, R. (2012). [Leisure and Social Health (Persian)], Welfare and Social Development Planning, 4 (10), 39-63.
Hezar Jaribi, J., Mehri, A. (2012). [Analysis of the relationship between social capital and mental and social health (Persian)], Social Research Quarterly of Social Sciences, 19 (59), 42-90.
Hossein Rashidi,  B., Kiani, K., Haghollahi, F., Shahbazi Sigheldeh, Sh. (2015). [Defining sexual health from the perspective of Iranian experts and describing its components: a qualitative study (Persian)], Journal of the School of Medicine, 73 (3), 210-220.
Kadkhodai, F., Lotfi, Sh. (2013). [Assessing the level of social health of female high school students in Shiraz and examining the factors affecting it (Persian)], Quarterly Journal of Social Research, 6 (20), 183-207.
Kamyarfar, P. (2011). Assessing the relationship between social capital and social health among men and women living in Tehran, M.Sc. Thesis, Faculty of Social Sciences, Al-Zahra University, Tehran.
Kamali Dehghan, E. (2012). The relationship between the level of social health of married men and women in Karaj city and their attitude towards domestic violence, Master Thesis, Allameh Tabatabai University, Faculty of Social Sciences.
Kangerlow, M. (2008). Evaluation of social health of control and non-control students of Allameh Tabatabaei University, Master Thesis, Social Work, Allameh Tabatabaei University.
Karshki, H. (2019). Structural Linear Relationships in Humanities Research (Basics and Easy Guide to Using LaserL software). Publisher: The Voice of Light.
Khoshfar, Gh., Mohammadi, A., Mohammadzadeh, F., Mohammadi, R., Akbarzadeh, F. (2015). [Social Security and Social Health (Case Study: 29-15 year olds in Qaen) (Persian)], Iranian Journal of Social Studies, 9 (1), 71-102.
Keyes, C. L. M. (1998). Social well-being. Social psychology quarterly, 121-140.
Keyes, C. L., & Shapiro, A. D. (2004). Social well-being in the United States: A descriptive epidemiology. How healthy are we, 15(3), 350 -72.
Larson, J. S. (1996). The World Health Organization's definition of health: Social versus spiritual health. Social Indicators Research, 38(2), 181-192.
Miringoff, M., Miringoff, M.L. & Opdycke, S. (1999). The Social Health of the Nation: How America Is Really Doing. Oxford University Press, Oxford.
Mohseni Tabrizi, A., Navabakhsh, M.R. (2016). [A Study of Social Health of Tehran Citizens and Factors Affecting It (Case Study: District 3 of Tehran) (Persian)], Iranian Journal of Social Development Studies, 3 (4), 111-127.
Nikvarz, T. (2010). Investigating the factors affecting the social health of male and female students of Bahonar University of Kerman, Master's thesis, Sociology, Shahid Bahonar University of Kerman, Faculty of Literature and Humanities.
Ryff, C. D. (1989). [Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being (Persian)]. Journal of personality and social psychology, 57(6), 1069-1081.
Sabbagh, S., Moeinian, N., Sabbagh, S. (2011). [Assessment of social health and related social factors among households in Tabriz (Persian)], Journal of Sociological Studies, 4 (10), 27-44.
Sabouri, S. (2012). A Survey of Social Health among Education Employees in Tehran's 11th District, M.Sc. Thesis, Payame Noor University, West Tehran.
Sajjadi, H., Sadr al-Sadat, J. (2004). [Social Health Indicators (Persian)], Political-Economic Information, 2 (207), 244-253.
Sarkhosh, S. (2009). [Investigating the Factors Affecting Social Health on Immigrants in Hamedan (Persian)], M.Sc. Thesis, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabai University. 1-28.
Safiri, Kh., & Shayesteh, S. (2015). [Investigating the relationship between family social capital and youth social health (Persian)]. Social Work Quarterly, 4 (3), 5-17.
Sam Aram, A. (2010). [Investigating the relationship between social health and social security with emphasis on community-based police approach. Social Order (Persian)], 1 (1), 9-29.
Seaman, J. A., Sawdon, G. E., Acidri, J., & Petty, C. (2014). [The Household Economy Approach. Managing the impact of climate change on poverty and food security in developing countries (Persian)], Climate Risk Management, 4, 59-68.
Sharbatian, M.H. (2012). [Reflections on the semantic connection of the components of social capital and the level of benefit of social health among students of Payame Noor University of Mashhad (Persian)], Quarterly Journal of Sociology of Youth Studies, 2 (5), 149-174.
Statistical Center of Iran. (2019). Population and household by province and city. Retrieved from: https://www.amar.org.ir/
Taghipour, Z. (2011). A Study of Socio-Economic Factors Affecting the Social Health of Shahrekord Social Security Employees, Master Thesis, Allameh Tabatabai University, Social Planning and Welfar.
Tawakul, M. (2014). [Social Health: Dimensions, Axes, and Indicators in Global and Iranian Studies (Persian)], Journal of Biological Ethics, 4 (4), 115-131.
Zahedi Asl, M., Pilevari, A. (2014). [A Transcendental Study on Social Health Studies (Persian)], Quarterly Journal of Social Welfare and Development Planning, 19 (2), 71-107.
Zaki, M. A., Khashuei, M.S. (2013). [Social health and its effective factors among the citizens of Isfahan (Persian)], Urban Sociological Studies, 3 (8), 79-108.
Zare, F. (2011). Investigating the relationship between social health of female-headed households and their type of supervision, M.Sc. Thesis, Allameh Tabatabaei University, Department of Social Work.