تحلیل نوع بهره‌برداری آب و پیامدهای آن بر ساختار سکونتگاه روستایی (مورد مطالعه: روستای‌عبدالله‌آباد- شهرستان ‌دامغان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه مستندنگاری و مطالعات معماری و مرمت ابنیه و بافت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مستندنگاری و مطالعات معماری و مرمت ابنیه و بافت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

کمبود آب و بهره‌برداری ناصحیح از منابع یکی از معضلاتی است که در دهه‌های اخیر گریبان‌گیر جامعه و تغییرات اساسی در سکونتگاه‌های روستایی شده است. این پژوهش به اثرات بلندمدت تغییر در نوع بهره‌برداری از آب بر ساختار سکونتگاه روستایی، جمعیت، مهاجرت و کشاورزی به عنوان اشتغال اصلی روستاییان در روستای ‌عبدالله‌آباد ‌دامغان به عنوان یکی از روستاهای آسیب‌دیده و در معرض نابودی پرداخته ‌شده ‌است. با شناسایی و تحلیل منابع تامین آب شهر دامغان و روستای مذکور در بازه زمانی 50 سال، ترسیم نمودار پیزومتریک چاه‌های منطقه، شناسایی تغییرات نوع بهره‌برداری ازآب، تحلیل ساختار بافت و اراضی کشاورزی روستا با تصاویرهوایی سال‌های 1345، 1366، 1397و تحلیل نتایج آماری جمعیت و مهاجرت، به اثرات محلی و منطقه‌ای تغییر در نوع بهره‌برداری آب پرداخته‌شده‌است. رویکرد عمده پژوهش به جهت محدودیت منابع مبتنی‌بر تحلیل و مشاهدات میدانی است شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های میدانی است که به روش توصیفی - تحلیلی به نگارش در آمده‌ است. در نتیجه پژوهش، تغییر در نوع بهره‌برداری از قنات (بهره‌برداری پایدار) به چاه (بهره‌برداری ناپایدار) سبب ایجاد سه دوره، با شرایط کالبدی، ساختاری و جمعیتی متفاوت در روستا گردید که در پایان به جهت بهره‌برداری بهینه از اراضی کشاورزی و منابع آب موجود در روستا و همچنین اصلاح زنجیره پیوسته عناصر حیاتی محلی و منطقه‌ای، طرح پیشنهادی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


Alibabaiee, M, Jom’Epour, .M. (2017). [The Process and Pattern of Return Migration and Factors Affecting it (Case Study: Hajilou Dehestan- Kabodarahang County) (Persian)]. Journal of Research and Rural Planning 5 (4), 91-105.
Anonymous. Guidance Plan of Abdullah Abad village. (2006).Semnan Housing foundation of Islamic revolution.(report)
Anonymous. Report of studies of wells in Damghan region.(2007). Semnan city water department. (report)
Anonymous. Semnan Province Statistics report. (2016). Semnan Management and Planning Organization.
Bani Asadi, A. (1995). ]aspect of Semnan province Geography and historical geography (Persian) [Semnan, Semnan governorship.
Barshan, M. (2004). Water, Thought and qanat, National Conference on qanat, Gonabad
Basirpour, A., & Mousavi, F. (1995). Problems of exploiting seasonal rivers in artificial groundwater recharge. Proceedings of the Regional Conference on Water Resources Management. Isfahan, Iran. 315-327.
Bouzarjomehri, kh., Khatami, S.S. (2018). Recognition of Qanat and Opening the Way for Sustainable Development in Kariz Civilisation, Case Study: Zarch Qanat-Yazd. Journal of water and Sustainable Development.5(1).123-132.
Ghafaripour, H. (1991). Investigation of a critical plain, Isin plain. State Water Resources Bulletin. Water Resources Research Organization,5. 19-23.
Gharani Arani, B., Sharifiyar,J., & Ghaffari, S.R. (2017). [Analyzing Social & Economic Effects of Water Scarcity in al- Azeem Wetland on Rural Settlement Around the Wetland]. Journal of Rural Research, 8(3), 422-437.
Hasani, S. Gh. (2019). (Analysis of the roles of Traditional and Modern Agriculture in The Sustainability of Rural Communities with Regard to the Rural web Theory) (Persian). Journal of Rural Research.9,(4). 6-19.
Labbaf Khaneiki M., Semsar Yazdi A. (2015). Qanat Tourism. International Center on Qanats and Historic Hydraulic Structures (ICQHS), Iran Water Resources Management Company.
Labbaf Khaneiki, M.,Revani, M.R., & Badri, S.A. (2019). (Territorial for Exploition of Qanat through Grounded Theory Method (case study: Qanat of Hasan Abad – Yazd province)(Persian)). Journal of Rural Research, 10(3), 382-395.
Masoudian, N. (2017). Agricultural Soil Testing Report of Abdullah Abad village of Damghan, (report)
Mohajerani, A.A., & Roosta, Z. (2013). (Reverse Immigration and Its Impact on Economic- Social Development and Cultural and political Change in Villages of Tonekabon and Ramsar Townships in Mazandaran Province since 2007 to 2011) (Persian). Urban sociological  studies, 5(13), 167-194.
Nouri, S. H., Norouzi Avargani, A. (2016). Fundamental of environmental planning for sustainable rural development (persian). Isfahan: Isfahan University Press.
Qazvini, Z. (1994). [Al-Balad and Akhbar Al-Ebad, (Persian)] edited by Shahmoradi, Seyed Mohammad, University of Tehran: Tehran.
Sadat Rasoul, S.M., Akbari, M. Dokhani, S. (2018). Introducing several methods of collecting runoff and extracting rainwater in arid and semi-arid areas. 13th National Conference on Watershed Management Science and Engineering of Iran and 3rd National Conference on Natural Resources and Environment Protection. Mohaghegh Ardabili University
Sarzaim, M., Mirab Ardakani, M. (1995). The role of artificial groundwater recharge projects in the sustainable development of water resources. Proceedings of the Regional Conference on Water Resources Management, Isfahan, Iran, 133-145.
Sayyar Zolikhaei, L., Mahdeei Naderi, K., & Movahedi, R. (2019).[Methods  of Sustainable Agricultural water Management in Hamedan Provinc (Persian)]. Journal of Rural Research.10(1), 64-77.
Sedaghat, M. (2007). Land and water resources (groundwater), Tehran. Payame Noor university.
Soltani Mohammadi M, yousefi Y. (2019). Understanding the Impact of Qanats on Settlements in Central Iran (Case Study: Mohammadiyeh Village, Nain, Iran). JHRE. 2019; 37 (164) :101-114
Statistical Centre of Iran. (2014). Available online at: https://www.amar.org.ir/portals/0/census/1365/abadi/abadi65-jeld182.pdf
Tabatabai, A. (1963). [Abudolf's travelogue in Iran in 341 AH(Persian)], Tehran: Farhang Iran Zamin Publications
Taghipoor Javi, A., Seydaei, S. S., & Barimani, F. (2020). [Groundwater Resources Drawdown and Its Effect on the Physical Structure of Rural Areas: A Case Study of Rural Settlements of Lordegan (Persian)]. Journal of Rural Research, 11(1), 170-189.
Talebi, H., Amini, A., & Nouri, H. (2020). [Investigating the Changes in Agricultural Water Resources and Its Relationship with Economic and Social Indicators (Case Study: Rural district of Neyzar, Salafchegan District, Qom Province) (Persian)]. Journal of Rural Research, 10(4), 666-683.
USGS. (1879). Available online at:https://earthexplorer.usgs.gov/
Yasouri, M. (2007). [Limitation of water resources and its affect in the instability of rural areas of Khorasan Razavi province(Persian)], Quarterly Journal of Geographical Landscape, , 5. 164-178.
Ziari, K. (2000). Qanat and its role in the formation and development of iranian settlements.7(27). 81-90.