تحلیل تأثیر قالیبافی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی شهرستان آق‌قلا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

2 استادیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

تولید فرش دستبافت یکی از فعالیت‌های مهم و یاریگر معیشت بسیاری از خانوارهای روستایی به شمار می‌رود. هدف پژوهش حاضر تحلیل تأثیر قالیبافی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی شهرستان آق‌قلا است. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و روش‌ آن توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر پیمایش و جامعه آماری آن را خانوارهای ساکن در 10 روستای شهرستان آق‌قلا تشکیل می‌دهد که 367 خانوار دارای زنان شاغل در تولید فرش دستبافت به‌عنوان حجم نمونه با فرمول کوکران تعیین گردید. به منظور بررسی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی از 33 متغیر در قالب طیف لیکرت استفاده شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته که روایی محتوایی آن توسط اساتید تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای اقتصادی 82 درصد و متغیرهای اجتماعی 91 درصد به دست آمده است. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تحلیل همبستگی کای اسکوئر و مقایسه میانگین فریدمن و کروسکال‌والیس در محیط نرم‌افزاری SPSS و برای تهیه نقشه از نرم‌افزار ArcGis استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی در مؤلفه‌های موردبررسی نشان می‌دهد که رابطه معنادار در سطح اطمینان 99 درصدی بین سطح تحصیلات با متغیرهای اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. همچنین نتایج آزمون کروسکال-والیس بیانگر عدم تفاوت خاص به‌جز افزایش پس‌انداز بین روستاهای موردمطالعه بوده و تأثیر تولید فرش دستبافت بر تمام روستاها یکسان است. مهم‌ترین چالش‌ها را می‌توان در غیرقابل‌پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه، مشکلات مربوط به تأمین مالی، تولید و عرضه بعضاً تولیدات غیراستاندارد بیان نمود.

کلیدواژه‌ها


Abdollahzadeh, G., Salehi, K., Sharifzadeh, M., Khajehshahkohi, A. (2016). Investigating the Impact of Tourism on Sustainable Rural Livelihoods in Golestan Province. Journal of Tourism Planning and Development. 4(15), 148-169.
Abrishami, H., Bidram, R., Majed, V., Bakhshayesh, E. (2020). The Feasibility Study of Sustainable Rural Development through the Development of Creative Industries: A Case Study of Handicrafts in Selected Villages of Isfahan Province. Village and Development, 22(4), 51-69. doi: 10.30490/rvt.2020.289507.1069
Ahmadifard, E., Karamidehkordi, E., Gholizadeh, H. (2017). Challenges Facing the Insurance of Rural Handmade Carpet Weavers in Zanjan County. Journal of Rural Research, 8(2), 300-317. doi: 10.22059/jrur.2017.62674
Akbari, M., Ghulamzadeh, R., Shamanian, M. (2016). Identifying rural youth competencies in the field of handicrafts businesses in Varamin. Journal of Agricultural Education Administration Research, 7(35), 125-139. doi: 10.22092/jaear.2016.106344
Amiri, S., Naderi, N., Yousef Mohammadi far, Y. (2019). Conceptualization of the Challenges in Home-based Businesses in the Villages of Kermanshah Province. Journal of Rural Research, 10(2), 172-185. doi: 10.22059/jrur.2019.276528.1333
Azkia, M. (1985). Introduction to Rural Development Sociology, Tehran: Ettelaat Publishing.
Babaei, M. (2016). The position of rural hand-woven carpet industry in the resistance economy. Fourth National Conference of Student Scientific Associations in Agriculture, Natural Resources and Environment. Karaj.
Bahrami, R. (2020). Economic and social relations of rural industries (handicrafts and household jobs) on rural village Items: Sanandaj Village Towns. Geography and Planning, 24(72), 81-103.
Bigham, Z., Doai, H. (2015). The Feasibility of Implementing Electronic Marketing in the Fars Province Handmade Carpet Market. New Marketing Research Journal, 5(1), 1-20.
Black, R., & Cobbinah, P. B. (2018). Local attitudes twards tourism and conservation in rural Botswana and Rwanda., Journal of Ecotourism, 17 (1), 79-105.
Chambers, R. (1995). Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? ID Discussion Paper347, IDS, Brighton.
Chambers, R., & Conway, G. R. (1991). Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century. Institute of Development Studies, IDS.
CHF. (2005). Sustainable Livelihoods Approach Gudeline. Chapel, Ottawa, Canada: Partners Rural Development.
Darban Astane, A., Motiei Langeroudi, S., Ghasemi, F. (2018). Factors Affecting the Livelihood of Farmers: A Case Study of Shazand County. Journal of Rural Research, 9(2), 324-337. doi: 10.22059/jrur.2018.241568.1165
General Census of Population and Housing. (2016).
Hosseininia, G., Fallahi, H. (2017). Factors Affecting the Development of Rural Entrepreneurship: A Case Study on the Rural Areas of Manoojan County. Journal of Rural Research, 8(1), 22-37.
Horsley, J., Prout, S., Tonts, M., & Ali, S. (2015). Sustainable livelihoods and indicators for regional development in mining economies. The Extractive Industries and Society, 2 (2), 368-380.
Jaka, H., & Shava, E., (2018). ‘Resilient rural women’s livelihoods for poverty alleviation and economic empowerment in semi-arid regions of Zimbabwe’, Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies 10(1), a524.
Liu, Z., & Liu, L. (2016). Characteristics and driving factors of rural livelihood transition in the east coastal region of China: A case study of suburban Shanghai, Journal of Rural Studies, 43, 145-158.
Lohani, M. Aburaida, L. (2017). The Palestinian-Russian Trade Relations between Reality and Prospect Future. Proceedings of the First Scientific Conference on Palestinian-Russian Relations. L Aburaida. An-Najah University Journal for Research. ION 6 (2), 26-29.
McDonagh, J., Bunning, S., (2009). Field Manual for Local Level Land Degradation Assessment in Drylands, LADA-L Part 2: Local Assessment: Tools and Methods for Fieldwork. FAO, p. 133.
Mohammadi Ostadkelayeh, A., Bayat, N. (2016). Identification and Analysis of the Effective Factors of Carpet Weaving Industry Downturn in Rural Areas Using Q-Methodology (Case Study: Turkmen Carpet of Gonbad-e Kavus County). Journal of Rural Research, 7(2), 392-405.
Motiee Langroodi, S., Ghadiri Masuom, M., Rezvani, M., Nazari, A., Sahneh, B. (2011). Effect of Return Migrants to Rural Residents in Improving Livelihoods: (The Case Study: Township of Aq Qala). Human Geography Research, 43(78), 67-84.
Nair, V. & Whitelaw, A. (2015). Redefining Rural Tourism in Malaysia: A Conceptual Perspective, Journal of Tourism Research, 20 (3), 314-337.
Naseri, Z., Sahneh, B., Najafi Kani, A. (2019). Analyzing the Function of Weekly Markets in Life Quality of Rural Areas in Gonbad Kavous County of Iran. Village and Development, 22(2), 105-123. doi: 10.30490/rvt.2019.95392
Papzan, A., KHaledi, K., Soliemani, A. (2011). An Evaluation of Handicrafts Technical and Vocational Trainings of Rural Women. Quarterly Journal of Women and Society, 2(7), 21-38.
Sahneh, B., & Mousavi Parsaie, S. M. (2018). An analysis of the economic and physical effects of border markets on the development of rural areas (Case study: Incheh Borun Border Market). Journal of Research & Rural Planning, 7 (3), 123-139.
Sayydeh, T., Eshraghi Samani, R., Poursaeed, A. (2017). The Role of Occupational Capability in the Self-reliance of Rural Women in Ilam County. Journal of Rural Research, 8(3), 554-571. doi: 10.22059/jrur.2017.63475
Serrat, O. (2008). The Sustainable Livelihoods Approach, Manila: ADB.
Shahmoradi, M., Ehsanifar, T., Farahmand, K., Rostami Ghobadi, F., Sahraie, M. (2019). Surveying the Challenges in Realization of Rural Women's Business Ideas. Journal of Rural Research, 9(4), 552-563. doi: 10.22059/jrur.2018.261886.1265
Sharaunga, S., Mudhara, M., & Bogale, A. (2015). The impact of women’s empowerment in agriculture on household vulnerability to food insecurity in the KwaZulu-Natal Province. Forum Dev Stud 42(2): 195-223.
Sojasi Ghidari, H., Sadeqlu, T., Shakourifard, E. (2016). Measuring the Livelihood Properties in Rural Areas Using a Sustainable Livelihood Approach (Case Study: Rural Areas of Taybad County). Journal of Research and Rural Planning, 5(1), 197-215. doi: 10.22067/jrrp.v5i1.48257
Soleymani Sarvestani, M., Jandaghi, G., Fathi, M., Maleki, M. (2019). Future Studies of Iran Handmade Carpet Industry Using Critical Uncertainty Approach. Journal of Iran Future Studies, 4(1), 141-169. doi: 10.30479/jfs.2019.9507.1026
Thieme, S. (2006). Social Networks and Migration: Far West Nepalese Labour Migrants in Delhi (Kultur, Gesellschaft, Umwelt/Culture, Society, Environment). Zurich, Switzerland: University of Zurich.
Timalsina, K. (2007). Rural Urban Migration and Livelihood in the Informal Sector a Study of Street Vendors of Kathmandu Metropolitan. Nepal: Norwegia University of Science and Technology (NTNU).