مرزنشینان و وابستگی به نهادهای حمایتی: مردم‌نگاری نهادی سیاست‌های حمایتی در روستاهای مرزی دهستان خاوومیرآباد شهرستان مریوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

مسئله اصلی این پژوهش حول این قضیه می‌چرخد که مرزنشینان روستایی برای امرارمعاش خود و تأمین هزینه‌های زندگی دچار مشکلات زیادی شده‌اند که نتیجه آن، وابستگی به کمک‌ نهادهای حمایتی بوده است. با دستمایه قرار دادن تجربیات مرزنشینان در قالب مصاحبه با ٣٠ نفر از مطلعین کلیدی روستاهای دهستان خاوومیرآباد شهرستان مریوان، در تقابل با سیاست‌های حمایتی نهادهای دولتی، سیاست‌ها و راهبردهای اتخاذشده در این وابستگی را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. در این راستا، از رویکرد توسعه مشارکتی همچنین روش مردم‌نگاری نهادی استفاده می‌شود. نتایج در قالب مقولات ثانویه، شوک توقف فعالیت بازارچه‌های مرزی، شکست سیاست‌های ترمیمی، وابسته بودن به کمک‌های نهادهای حمایتی و اقدامات خودجوش مردمی مورد بحث و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل این مقولات نشان داد که سیاست‌های نهادی در راستای حمایت‌ها از مرزنشینان، بی‌اثر و غالباً نتیجه منفی داده‌اند. در مقابل اقدامات مرزنشینان روستایی که در مقوله اقدامات خودجوش مردمی تشریح شده است، دال بر رویارویی و پر کردن خلأهای این اقدامات و سیاست‌ها بوده است. اقداماتی از جمله مشارکت عمومی مردم در کشاورزی و دامداری، ایجاد صندوق‌های خیریه، همیاری عمومی در عمران و بازسازی روستاها واکنشی به سیاست‌ها و وضعیت ناپایدار اقتصادی و اجتماعی این مناطق بوده است.

کلیدواژه‌ها


Ahmadrash, R., Abdo Zadeh, S. (2020). [Qualitative study of the representation of the consequences of the border economy in the lives of border residents of Kurdistan (Persian)], Quarterly Journal of Economic Ambiguity and Development, Year 9, Number 2, pp. 1-22.
Anbari, M. (2011). Sociology of Development from Economy to Culture, Tehran: Samat Publishing.
Badri, S., Darian Astaneh, A., Saadi, S. (2016). [The effect of border markets on the phenomenon of smuggling of goods and the quality of life of border villagers (Case study: Bashmaq border of Marivan) (Persian)], Hidden Economy Quarterly of the first year of winter 2017 No. 3.
Behzad Nasab, J. (2007). An Introduction to the Comprehensive Culture of Rural Development. Tehran: Qalamestan Honar.
Botchway, K. (2001). Paradox of Empowerment: Reflections on a Case Study from Northern Ghana, World Development, Vol. 29, No. 1, pp. 135-153.
Culture of villages in Kurdistan province. (2016).
Daneshmehr, H., Hedayat, O. (2015). [Analysis of Stakeholders' Narrative of the Collapse of Social Capital among Rural Production Cooperatives (Case Study: Rural Production Cooperatives of Kurdistan Province) (Persian)], Quarterly Journal of Local Development (Rural-Urban), Volume 10, Number 2, pp. 297-290.
Daneshmehr, H. Karimi, A .Hedayat, O. (2019). [The Biosworld of Border Residents and Customs Policies A Study of the culbers  in Marivan city. Iranian Journal of Social Studies, 13 (2 (Sociology of Collective Disaster and Crisis Management)), 55-79. doi: 10.22034 / jss.2019.43301
Daneshmehr, H., Khaleghpanah, K., Hedayat, O. (2020). [Border development and the disappearance of capacities and opportunities of border communities, emphasizing the critique of border markets (Case study; Nanor border bazaars of Baneh, Khav and Mirabad counties of Marivan city) (Persian)], Welfare and Social Development Planning, 2020; 11 (43): -. Doi: 10.22054/qjsd.2020.53491.2011.
Ezkia, M., Ghafari, Gh., (2001). Investigating the relationship between trust and social participation in rural areas of Kashan (Persian)], Social Science Letter, Number 17, pp. 3-31.
Harding, S. (2015). Is there a feminist method? In Feminism and Methodology, Praxis Online Publishing, pp. 1-8.
http://dolat.ir. (2017).
Overton, J. (1999). Strategies for Sustainable Development, Zed books, London and Newyork city.
Sikder, M. J., & Sarkar, B. K. (2005). Livelihoods and Informal Trade at the Bangladesh Border, Inter-Asia Cultural Studies, No 6(3): 432-445.
Smith, D. E. (2004). Institutional Ethnography (an interview with Dorothy E. Smith), Oslo, Sosiologisk Tidsskrift press.
Smith, D. E. (2006). Institutional Ethnography: A Sociology for People, Altamira Press.
Statistical Center of Iran. (2016).
Statistical Yearbook Year. (2016).
Walter, W. D, Va´radi, M., Veider, F. (2003). coping with marginality: to stay or to go, journal of ethnic and migration studies, taylor & francis ltd.
Yousefvand, S., & Taleb, M. (2018). [Interventional Discourses of Development in Local Communities (Persian)]. Journal of Rural Research, 9(2), 168-181, http://dx.doi.org/10.22059/jrur.2017.241541.1164.