بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی شهرک صنعتی علویجه بر روستاهای پیرامون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

فقر، بیکاری و مهاجرت از ویژگی های عمده مناطق روستایی در کشورهای در حال توسعه است. طی چند دهه اخیر، سیاست حرکت به سمت توسعه روستایی از مسیر صنعتی‌سازی و گسترش قطب های صنعتی در مجاورت نواحی روستایی پیگیری شده است و اثرات گوناگونی را در محیط روستایی بر جای گذاشته است. با این وجود این که تأسیس مراکز صنعتی در مجاورت نواحی روستایی چه تأثیری بر توسعه روستایی داشته همچنان مقفول مانده است. به همین دلیل، تحقیق حاضر سعی کرده‌است به شناسایی و تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف تاثیر شهرک صنعتی علویجه بر نواحی روستایی همجوار بپردازد. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی-کالبدی و محیط زیستی شهرک صنعتی بر روستاهای پیرامون است. شهرک صنعتی علویجه در شهرستان نجف‌آباد واقع شده‌است. جامعه آماری این تحقیق خانوارهای روستایی واقع در پیرامون این شهرک بودند. تعداد خانوارهای مورد مطالعه 210 خانوار بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید. انتخاب خانوارها بر اساس روش نمونه گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب بود. ابزار جمع آوری داده ها یک پرسشنامه محقق ساخت بود. برای تجزیه و تحلیل از روش‌های توصیفی و استنباطی نظیر فراوانی، میانگین، ضریب تغییرات و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. بر اساس یافته های این تحقیق احداث این شهرک هم دارای اثرات مثبت و هم دارای اثرات منفی اقتصادی (96/0)، اجتماعی-کالبدی (92/0) و محیط زیستی (83/0) بر نواحی روستایی بوده که جنبه های منفی آن بیشتر در بعد محیط زیستی و اجتماعی-کالبدی بوده است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400
  • تاریخ دریافت: 29 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 18 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 13 تیر 1400