بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی شهرک صنعتی علویجه بر روستاهای پیرامون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

فقر، بیکاری و مهاجرت از ویژگی‌های عمده مناطق روستایی در کشورهای درحال‌توسعه است و صنعتی‌سازی روستاها از جمله راهکارهای مواجهه با این قبیل مشکلات بوده و هست. در همین راستا طی چند دهه اخیر، سیاست توسعه روستایی از مسیر صنعتی‌سازی و گسترش قطب‌های صنعتی در نواحی روستایی پیگیری شده است. با این وجود تأثیر تأسیس مراکز صنعتی در مجاورت نواحی روستایی همچنان مغفول مانده است. تحقیق حاضر به شناسایی و تجزیه‌وتحلیل ابعاد مختلف (اقتصادی، اجتماعی - کالبدی و محیط‌زیستی) تأثیر شهرک صنعتی علویجه واقع در شهرستان نجف‌آباد در استان اصفهان بر نواحی روستایی هم‌جوار پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق خانوارهای روستایی واقع در پیرامون شهرک صنعتی علویجه بودند که بر اساس آخرین آمار رسمی (1395) 7183 خانوار را شامل می‌شدند که از این میان تعداد 210 خانوار برای مطالعه انتخاب شدند. این تعداد با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید. انتخاب خانوارها بر اساس روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها یک پرسشنامه محقق‌ساخت بود. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و LISREL تجزیه‌وتحلیل شدند. برای تجزیه‌وتحلیل از روش‌های توصیفی و استنباطی نظیر فراوانی، میانگین، ضریب تغییرات و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. بر اساس یافته‌های تحقیق، احداث این شهرک هم دارای آثار مثبت و هم دارای آثار منفی بوده است که به ترتیب آثار اقتصادی، اجتماعی - کالبدی و محیط‌زیستی، با ضرایب مسیر 96/0، 92/0 و 83/0، مهم‌ترین آثار بوده‌اند و جنبه‌های منفی این احداث بیشتر در بعد محیط‌زیستی و اجتماعی - کالبدی بوده است. 

کلیدواژه‌ها


Afrakhteh, H., & Qasemi, M. (2015). [The role of industrial zones in rural development (case study: Kuhpaye industrial zone, isfahan county) (Persian)]. Housing and Rural Environment, 33(148), 79-98.
Barati, A. A., Asadi, A., Kalantari, K., & Azadi, H. (2016). [Design of structural equation and integrated causes and effects model of agricultural land use change in iran according to the experts’ view of agricultural land organization (Persian)]. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 12(1), 21-37.
Barati, A. A., Moradi, M., Zhoolideh, M., & Sohrabi Mollayousef, E. (2021a). Analysis of Multidimensional Poverty in Iranian Rural Communities. Journal of Rural Research, 12(1), 44-61. 
Barati, A. A., Zhoolideh, M., Moradi, M., Sohrabi Mollayousef, E., & Fürst, C. (2021b). Multidimensional poverty and livelihood strategies in rural Iran. Environment, Development and Sustainability, 2021, 1-31. 
Barlett, J. E., Kotrlik, J. W., & Higgins, C. C. (2001). Organizational research: Determining appropriate sample size in survey research. Information technology, learning, and performance journal, 19(1), 43.
Bents, D., Silova, E., & Barkhatov, V. (2018). An Industrial Region: Nature, Criteria, and Indicators. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 238, 293-302. 
Bouzar Jomehri, K., & Yousefi, N. (2014). [The role of industrial districts on cultural-social development of rural areas of manufacturing (case study: industrial districts Gorgan 2) (Persian)]. Journal of Studies of Human Settlements Planning, 9(28), 35-44.
Cochran, W. G. (2001). Sampling techniques (3rd ed.). New York: John Wiley & Sons.
DHV Consulting Engineers from the Netherlands. (1992). Guidelines For Rural Centre Planning (A. Fanaei, Trans.). Tehran: Center for Research and Study of Rural Issues 
Ebrahimi, M. S. (2018). Factor Analysis of the Impact of Industrial Areas on Rural Development: A Case Study of Farahan Industrial Area in Iran. Journal of Sustainable Rural Development., 2(1), 51-60. 
Ebrahimi, M. S., & Golabi, S. (2013). Analysis of Industrial Areas Effects in Rural Development: A Case Study of Iran. Journal of Rural and Industrial Development, 1(2), 1. 
Ghadiri Masoum, M., Rezvani, M. R., & Hajilo, M. (2014). [Evaluating the impact of industrial Zones on the quality of life in surrounding rural areas (case study: Sharif Industrial Zone, Abhar County) (Persian)]. Human Geography Research, 47(2), 297-313.
Haraguchi, N., Martorano, B., & Sanfilippo, M. (2019). What factors drive successful industrialization? Evidence and implications for developing countries. Structural Change and Economic Dynamics, 49, 266-276. 
Kalantari, K. (2018). [Data Processing and Analysis Methods in Socio-Economic Research (using SPSS software) (Persian)]. Tehran: Farhang Saba Publications.
Kalantari, K., & Abdollahzadeh, G. (2012). [Spatial and land use planning [Persian]. Tehran: Farhang-e-Saba.
Momeni, F., Dashtbani, S., & Banoei, A. A. (2017). [The importance of the agricultural sector in maintaining the socio-economic balance of Iran's urban and rural structure (Persian)]. Journal of Space Economics and Rural Development, 4(4), 17-46.
Moradi, M., & Motiei Langroudi, H. (2002). [The position of industries in the process of industrialization and rural development (central part of Birjand city) (Persian)]. Geographical Research, 37(53), 137-149.
Motiei Langroudi, H., & Najafi Kani, A. A. (2011). [Rural development and industrialization (theories, methods and strategies of industrial development) (Persian)]. Tehran: University of Tehran.
Najafikhani, A. A., Hesam, M., & Ashour, H. (2015). [Assessing the status of entrepreneurship development in rural areas (Case: South Astarabad rural district in Gorgan) (Persian)]. Journal of Space Economics and Rural Development, 4(1), 37-56.
Parikh, A., & Thorbecke, E. (1996). Impact of rural industrialization on village life and economy: a social accounting matrix approach. Economic development and cultural change, 44(2), 351-377.
Riahi, V., & Pashazadeh, A. (2014). [Investigating the effects of establishing a Garmi industrial district on the development of the surrounding rural areas (Persian)]. Journal of Applied researches in Geographical Sciences, 14(33), 7-25.
Shaban Ali Fami, H., Mohammadzadeh Nasrabadi, M. (2011). Rural industries. Tehran: Payame Noor University.
Sharifzadegan, M. H., & Nooraie, H. (2017). [The impact of the industrial clusters on regional development (case study: Stone industrial clusters of Isfahan metropolitan region) (Persian)]. Journal of Regional Planning, 6(24), 27-44.
Song, H., Thisse, J.-F., & Zhu, X. (2012). Urbanization and/or rural industrialization in China. Regional Science and Urban Economics, 42(1-2), 126-134. 
Statistical Center of Iran. (2018). [Iran statistical yearbook 2018 (Persian)]. Tehran: Statistical Center of Iran.
Straka, J., & Tuzová, M. (2016). Factors affecting development of rural areas in the Czech Republic: A literature review. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 64(6), 2141-2150.
Taleb, M., & Anbari, M. (2016). [Rural Sociology: Chalenges and Develoment in Iran. (Persian)]. Tehran: University of Tehran.
Xu, W., & Tan, K. (2002). Impact of reform and economic restructuring on rural systems in China: a case study of Yuhang, Zhejiang. Journal of Rural Studies, 18(1), 65-81.