تحلیل ظرفیت های توسعه کارآفرینی تعاونی های روستایی )مورد مطالعه: شهرستان شاهین شهر(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی جغرافیای روستایی/کیش بین الملل/دانشگاه تهران/ایران

2 استادجغرافیاپ برنامه ریزی روستایی و گردشگری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

3 دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ظرفیت های توسعه کارآفرینی تعاونی های روستایی شهرستان شاهین شهر انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی اعضای تعاونی های روستایی شهرستان شاهین شهر که تعداد 5 تعاونی با 5137 نفر عضو می باشند. حجم نمونه تحقیق با استفاده از شیوه نمونه گیری احتمالی کوکران تعداد 357 نفر محاسبه گردیده است. ابزار اصلی گردآوری داده‌های پرسشنامه محقق‌ساخته بود. بررسی ظرفیت های توسعه کارآفرینی از طریق آزمون t نشان داد در سه بعد ظرفیتی فردی، اجتماعی و اقتصادی نتایج پایین تر از حد متوسط و دو بعد محیطی و زیرساختی بالاتر از حد متوسط می باشد. همچنین تحلیل میانگین عددی حاصل از تحلیل ابعاد ظرفیتی با استفاده از آماره کای اسکوئر نشان داد، تمام ابعاد ظرفیتی در سطح 0.01 درصد معنادار می باشند. بنابراین تمامی این ابعاد نقش مهمی در توسعه کارآفرینی دارند. بررسی همبستگی بین ظرفیت های کارآفرینی با توسعه کارآفرینی با استفاده از آزمون اسپیرمن نشاندهنده همبستگی معنادار می باشد. بنابراین افزایش ظرفیت های کارآفرینی منجر به توسعه کارآفرینی در تعاونی های روستایی شهرستان شاهین شهر می شود. همچنین تحلیل واریانس ویژگی های فردی و میزان کارآفرینی نشان داد که بین ویژگی های فردی اعضای تعاونی (سن، درآمد و تحصیلات) روستایی و میزان کارآفرینی رابطه معنادار می باشد.

کلیدواژه‌ها