ارزیابی آثار نیروگاه شهید مفتح همدان بر روستاهای پیرامون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 مربی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

بررسی تأثیرگذاری فعالیت‌های زیرساختی بر محیط‌های روستایی از جمله موضوعات مهم موردتوجه برنامه‌ریزان روستایی بوده است. در بین این فعالیت‌ها، پیامدهای نیروگاه‌های حرارتی بر محیط‌های روستایی از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. در این راستا این پژوهش به ارزیابی پیامدهای نیروگاه شهید مفتح همدان بر روستاهای پیرامون (روستاهای زیر20 کیلومتر فاصله از نیروگاه) می‌پردازد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه است. حجم نمونه بالغ بر 366 خانوار از 11 روستای پیرامون نیروگاه تعیین شده است. روایی تحقیق بر اساس نظر متخصصان جغرافیا و پایایی تحقیق با کمک ضریب آلفای کرونباخ با میانگین 74/0 مورد تأیید قرار گرفت. یافته‌های حاصل از مشاهدات میدانی و تصاویر ماهواره‌ای حاکی از خشکسالی اطراف نیروگاه است. روستاهای اطراف به دلیل استفاده بیش از حد از منابع آبی توسط نیروگاه با مهاجرت فزاینده روبه‌رو شده‌اند. در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و فیزیکی تأثیرات عمدتاً منفی بوده است. همچنین تفاوت معنی‌داری بین مؤلفه‌های تحقیق از نظر میزان تأثیرگذاری وجود ندارد. همچنین رابطه معنی‌داری بین فاصله و تأثیرگذاری نیروگاه بر روستاها در سطح 05/0 و به‌صورت مثبت وجود دارد که نشان می‌دهد با افزایش فاصله، وضعیت اقتصادی روستاها بهتر شده است که نشان از تأثیرگذاری نامناسب نیروگاه بر اقتصاد روستاها دارد. در نهایت با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مشخص شد که مدل مفهومی که در ابتدای تحقیق ارائه شده است مورد تأیید است. 

کلیدواژه‌ها


Estalaji, A. (2002). Study and analysis of approaches and strategies of rural-regional development, Jihad Journal, Year 22, Nos. 250-252.
General Meteorological Department of Hamadan Province. (2021). Precipitation in Hamed Province, http://www.sinamet.ir/
Geng, Y. (2016). Dam site selection using and integrated method of AHP and GIS for decision making support in Bortala, North West,China, Lund university thesis.68 pages.
Gollin, D., Jedwab, R., & Vollrath, D. (2016). Urbanization with and without Industrialization. Journal of Economic Growth, 21(1): pp. 35-70
Hosseini, S. A. (2019). Investigation of the Impacts of Shahid Mofteh Power Plant on the Environment and Water Resources of the Northern Plains of Hamadan Province, Third National Conference on Agricultural Science and Technology, Natural Resources and Environment of Iran, Organizing Development Conferences The axis of knowledge and technology of Sam Iranian, Tehran, 1-11.
Hosseinian, H., Ismail Nazari, M. (2018). Environmental Impact Assessment of Gas Power Plants Including Shahid Mofteh Hamedan and Its Non-Localization with the Region in Iran, National Vision 1420 Conference and Technological Advances in Electrical, Computer and Technology Engineering Information, Shiraz.
Majnoni Tutakhaneh, A. (2019). Rural Development Planning Future Research (Case Study: Varzeqan County), region planning journal,vol42, 137-153
Nazemi, H. (2010). Survey of environmental performance of Shahid Mofteh power plant in Hamadan, National Conference on Human, Environment and Sustainable Development, Hamadan, 1-13.
Pidgeon, N. F., Lorenzoni, I., & Poortinga, W. (2008). Climate change or nuclear power – No thanks! A quantitative study of public perceptions and risk framing in Britain, Global Environmental Change, 18, 69-85.
Rainear, A.M., Christensen, J. (2017). protection motivation theory as an explanatory framework for pro environmental intentionscomunication research rports, 1-10.
Riahi Khorram, M., Ork, N., Farhadi, R. (2015). Identification of activities and aspects of environmental risk around Shahid Mofteh thermal power plant in Hamedan using Delphi method, the first national conference on environmental management and planning in Iran.
Samadi, R., Sohrab, T. (2012). Preparation of environmental model for the establishment of thermal power plants in the country, Journal of Environmental Studies, Volume 33, Number 44, 73-82.
Sarkhosh, A., Shabanloo, S. (2016). Long-term effect of Shahid Mofteh thermal power plant in Hamedan on the groundwater of Kaboudar Ahang plain, National Conference on the Role of Civil Engineering in Improving the Engineering Knowledge of Islamic Azad University, Kermanshah Branch.
Schumacher, E. F. (2020). translated by Ali Ramin, Small is beautiful (economics with human dimensions), Soroush Publications.
Shiraki, H., Ashina, Sh., Kameyama, Y., Hashimoto, S., Fu, T. (2016). Analysis of optimal locations for power stations and their impact on industrial symbiosis planning under transition toward low-carbon power sector in Japan, Journal of Cleaner Production, Volume 114, 81-94. 
Silva, R. A., West, J. J., Zhang, Y., Anenberg, S. C., Lamarque, J.-F., Shindell, D. T., Folberth, G. (2013). Global premature mortality due to anthropogenic outdoor air pollution and the contribution of past climate change. Environmental Research Letters, 8(3), 034005.
Statistics Organization of Iran. (2017). Population and Housing Census of 2017, https://www.amar.org.ir
Statistics Organization of Iran. (2012). Population and Housing Census of 2012, https://www.amar.org.ir
Taghizadeh Toosi, E., Rasti, M., Volujardi ,A. Gh., Omidi, M. (2019). Feasibility study of construction of wind power plant in Torbat-e Heydariyeh city for rural development, rural development strategy journal, vol 5,no2, 223-265.
Taliban, S. A., Imrani Majd, A. (2007). Assessing the Social Impacts of the Oil and Gas Industry, Journal of Human Resources Management in the Oil Industry, First Year, No. 1, 102-122.
Tang, D., T. Y. Li, J. C. Chow, S. U. Kulkarni, J. G. Watson, S. S. H. Ho, Z. Y. Quan, L. Qu., & Perera, F. (2014). Air pollution effects on fetal and child development: a cohort comparison in China. Environmental Pollution, 185, 90-96.
Tavakol, M., Nozari, H. (2012). Analysis of Economic, Social and Environmental Impacts of Parsian Gas Refinery Industry on Rural Areas (Case Study: Rural Areas of Mehr City in Fars Province), Social Studies and Research in Iran, Volume 1, Number 4, 29-48.
Todaro, M. (1986). Economic Development in the Third World, Volume I, translated by Gholam Ali Farjadi. Tehran: Program and Budget Organization.
Wang, Q., & Yang, Z. (2016). Industrial water pollution, water environment treatment, and health risks in China. Environmental pollution, 218, 358-365.
Zaheri, M., Majnuni Tutakhaneh, A. (2020). Evaluation of psychological effects of greenhouse gas emissions from Sahand Bonab thermal power plant on rural settlements, Applied Scientific Research in Geographical Sciences, No. 53, 75-98.