تحلیل مؤلفه‌های اصلی در بازگشت مهاجران شهری به خاستگاه‌های روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

مهاجرت برگشتی فرایندی است که افراد بعد از تجربه مهاجرت از روستا به شهر و اقامت در مقصد به موطن اصلی خود بازمی‌گردند. تحقیق حاضر با هدف تحلیل مؤلفه‌های اصلی در بازگشت مهاجران شهری به خاستگاه‌های روستایی انجام یافته است. این بررسی از نوع تحقیقات کاربردی و روش بررسی آن توصیفی - تحلیلی و شالوده مطالعات آن بر پیمایش و نیز ابزار گردآوری داده‌ها‌‌ی پرسشنامه محقق‌ساخته است. قلمرو مکانی بررسی حاضر روستاهای شهرستان اهر و جامعه آماری مهاجران برگشتی به روستاهای شهرستان اهر است. روش نمونه‌گیری به‌صورت شبکه‌ای و گلوله برفی و پر کردن پرسشنامه‌ها به‌صورت هدفمند در بین مهاجران انجام گرفته است. روایی پرسشنامه از نوع صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بیشتر از 7/0 به دست آمده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (شاخص‌های پراکندگی) و تحلیل عاملی از نوع تحلیل مؤلفه‌ای صورت پذیرفته است. نتایج تحلیل عاملی نشان داد عوامل مختلفی در برگشت مهاجران نقش داشته است که از بین آن‌ها عامل‌های مشارکت اجتماعی و انگیزه اقتصادی به ترتیب با مقدار ویژه 31/4 و 77/3 بیشترین تأثیر را در بین عامل‌های بارگذاری‌شده به خود اختصاص داده‌اند و عامل عمرانی و زیر بنایی کمترین تأثیر را داشته است.

کلیدواژه‌ها


Afrakhteh, H., Hajipour, M. (2017). The development of land ownership system of villaages, caases and conseguences: case study, Teghab and Masoum Abad Villages in khosef country, Space- economic2(3), 1-25.
Ali Babaei, M., Jomehpour, M. (2016). [procedure and pattern of rural migration and its  effected factors (case study: village of hajelo-kabodr ahang  town)(Persian)], planning and research of rural journal ,5(4), 91-105.
Ahinbakh, R. (2017). Return migration Decisions Astudy on Highly skill, Return migration making: Theorical considerations.
Amanpour, S. (2018). Identifying and prioritizing Moore factors on the formation of return migration, geography and urban-regional planning, No. 29, 60-37.
Behrozeh, S., Haji, L., Namdar, R. (2021). Analysis of Moore Social Capital Components on Rural Migration with the Mediating Role of Spatial Attachment (Case Study: Jiroft County) Quarterly Journal of Rural Research, Volume 12, Number
Chobanyan, H. (2013). Return migration and Reintegration Issues: Armenia, Carimeast- Consortium for Applied Research on International migration. 
Dabir, M., Davoudi, I., & Darvishkhazri, M. (2013). Impact of Migration on in economic and Social of Rural enviroments, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, N(1).
Dustmann, C., Weiss, Y. (2007). Return migration: Theory and Empirical Evidence from theuk, British Journal of Industrial Relations, 236-256.
Demurger, S., Xu, H. (2016). Return migration: The rise of new enterpreneurs in Rurul china Center for Modern Chinese city studies, East china Normal university, shanghai, china.
Debnath, P. (2016). Leveraging Return Migration for Developent: The Role of countries of origin, KnomadWorking, 17.
Farrell, M., Jakairyte, E., Birtenienaber, Mcdonagh, J., & Mahon, M. (2014). "Rural Return Migration: Comparative Analysis between lrel and Lithuania, Central and Eastern European Migration Review, 2(3).
Farahani, H., Einali, J., Abdoli, S. (2013). [the evaluation of the role of capital on developing of rural areas, case study , village of mashhad  meigan, arak town, operational research of geology science press, 13th years(Persian)], no 20, 20-50.
Food and Agricultur organization of thunitd Nations (FAO).(2016). Migration agriculture and rural development addressing the root causes of migration and harnessing its potential for development.
Mohammadi, S., Shahbazi, S. (2020). The role of diversity of economic activities in the quality of life of migrants returning to the villages Case: Western villages of Marivan city, Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, 9(3).
Manafi Azar, R., Abdolllahi, A., Alizadeh, T., Vallaei, T., Ghasemiardahaee, A. (2017). [return migration and its consequences on rural habitation (case study: barog area mian do ab city), reading and planning of human habitation quarterly(Persian)], 12(5), 173-192.
Paydar, A. (2019). [Geographical analysis of recurrent migration stimuli in villages around the city of Zahedan(persian)], Bi-Quarterly Journal of Urban Social Geography, 6 (2), 19-39.
Pungas, E., Tamaru, O., Anniste, K. (2012). Are Better Educated Migrants Returning? Evidence from Multi- Dimensional Education Porta, Norface migration Discussion, N: 18.
Gashi, A., Adnett, N. (2015). The Determinants of Return migration: Evidence for Kosovo, Croation Economic survey, 17(2), 57-81.
Ghasemi, M., Javan, J. (2014). An Analysis of the Causes of Reverse Migration in Rural Areas of Binalood County, Geographical Studies of Arid Areas, Fourth Year, No. 16. 15-37.
Rabbani, R., Taheri, Z., Rousta, Z. (2011). [investigated reasons of motivation of return migration and its effect on the developing of sociality- economic(case study :rural migration of tnoe cabon and ramsar)(Persian)],study and planning of urban,2(5), 83-108.
Setrana, M. (2017). Return migration and the challenge of Reintegration: the case of Returnees to Kumasi, Ghana, university of Ghana.
Statistics Center of Iran. (2016) General Census of Population and Housing.
Winnie, W., Fan, C. (2006). Success or failure: Selectivity and reasons of return migration in sichuan and Anhui, china, Environment and planning A 2006, V:38, 939